SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Vad händer inom personskaderätten?

Svenska Försäkringsföreningen inbjuder till

Halvdagsseminarium tisdagen den 24 september 2002.

Program

12.30 Inledning
Erland Strömbäck, Svenska Försäkringsföreningen (moderator)

12.35 Läget inom lagstiftningen
Bl.a.: Betänkandet Samordning och regress (SOU 2002:1). Nya FAL. Reglerna i FAL och TSL om preskription av försäkringsersättning. Jämkning av trafikskadeersättning vid rattfylleri.

Departementsrådet Dag Mattsson, Justitiedepartementet.

13.00 Ny administration av arbetsskadeförsäkringen m.m.

Försäkringskassornas handläggning av arbetsskadeärendena skall centraliseras. En del andra reformer är också förestående.

Direktör Lars Baltzari, AFA (utredningsman)

13.20 Ersättning vid kränkning (2:3 och 5:6 skadeståndslagen)

Vid ändringarna i skadeståndslagen fr o m 1.1. 2002 har reglerna om ersättning för kränkning fått ny utformning. En genomgripande utveckling i rättspraxis, främst när det gäller ersättningsnivåerna, har också ägt rum.

Professor Bill W. Dufwa (ledamot av Brottsoffermyndighetens särskilda nämnd)

13.45 "Olägenheter i övrigt" och "särskilda olägenheter" - gammal och ny lag skapar klarhet eller förvirring?

Ändringarna i skadeståndslagen fr o m 1.1. 2002 innebär bl a att den ideella ersättningsposten "olägenheter i övrigt" sammanförs med den vanliga menersättningen och att en ny, mera begränsad ersättningspost "särskilda olägenheter" införs. De gamla reglerna tillämpas dock på skador som inträffat före den nya lagens ikraftträdande.

Rådmannen Jim Josefsson (ordf. i Trafikskadenämndens arbetsgrupp), skadeexperten Marie Svendenius, Trafikskadenämnden, och Kent Hjalmarsson, Trygg-Hansa, informerar.

14.30 Paus, förfriskningar

15.00 Handläggning av personskador — hur blir framtiden?

Under senare tid har det förts en livlig diskussion om prövningen i Trafikskadenämnden skall vara obligatorisk eller frivillig. Finansinspektionen och Försäkringsförbundet har i framställning till Finansdepartementet förespråkat frivillighet och hemställt om utredning.

Regeringen har dock inte tagit ställning i obligatoriefrågan utan den 27 juni 2002 gett inspektionen i uppdrag att följa upp rapporten "Försäkringsbolagen och de trafikskadade" - med inriktning på aktivare skadereglering och kortare handläggningstider. Regeringen vill veta vad bolagen gör och vilka åtgärder inspektionen vidtar inom ramen för sin tillsyn.

Avdelningschefen Jarl Symreng, Finansinspektionen, Trafikskadenämndens ordförande lagmannen Kajsa Hallberg samt personskadechefen Henrik Lundin, Folksam.

16.00 Läkarens roll i skaderegleringen

En livlig diskussion har förts i bl a massmedia om läkarnas roll när personskadeersättning prövas i bolagen. I regeringens uppdrag den 27 juni 2002 till Finansinspektionen ingår bl a att överväga om åtgärder kan behövas för att öka sakkunnigläkarnas oberoende. Två läkare bryter här sina ståndpunkter.

Sakkunnigläkaren Tycho Tullberg, Stockholm Spine Center, Löwenströmska sjukhuset, (företräder sakkunnigläkarna) och leg. läkaren Bengt H Johansson, forskare vid Belastningsskadecenterum, Umeå (företräder Fristående Försäkringsmedicinska Läkarkollegiet).

16.45 Avslutning

Plats: City Conference Centre (Folkets hus), Kongresshall A, Barnhusgatan 12-14.

Anmälan: Senast 17 september.

Pris (exkl. moms): 700 kronor för SFF:s medlemmar,
900 kronor för övriga (Avgiften faktureras).

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.