SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om legitimerade kiropraktorers verksamhet

Publicerat

SOSFS 1991:16 (M)

Beslutade den 23 augusti 1991
Utkom från trycket den 5 november 1991
Ansvarig utgivare: Överdirektör Carl-Anders Ifvarsson


Observera att det kan förekomma fel i Internetversionen av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd. Det är den tryckta utgåvan av författningssamlingen som gäller.

På Internet återges originalversionen av föreskrifter och allmänna råd utan senare ändringar eller tillägg.


Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om legitimerade kiropraktorers verksamhet;

Socialstyrelsen meddelar följande föreskrifter för legitimerade kiropraktorer (avd. 11). Föreskrifterna utfärdas med stöd av 3 § 2. förordningen (1985:796) med vissa bemyndiganden för socialstyrelsen att meddela föreskrifter m.m. En utförlig medicinsk redogörelse för komplikationer vid manipulationsbehandling i ryggraden ingår i författningen (avd. 111).

I. Allmänt om legitimerade kiropraktorer och den kiropraktiska verksamheten

Definitioner
Kiropraktik. Verksamhetsområdet kiropraktik omfattar vissa åtgärder för att behandla samt i viss omfattning förebygga och utreda funktionsrubbningar och smärttillstånd i rörelseorganen. Den kiropraktiska behandlingen sker med särskilda handgrepp som vid behov kan kompletteras med annan fysikalisk behandling.

Manipulation. I författningen används begreppet manipulation i den betydelsen att terapeuten, i syfte att normalisera funktionen i rygg- eller extremitetsled hos en patient, griper med sina händer över leden och avslutar sina handrörelser med ett snabbt tryck, som går utöver gränsen för ledens fysiologiska rörlighet, dock utan att överskrida det anatomiska ytterläget. Manipulationen kan antingen utföras med stora generella kontaktpunkter (en hel hand eller bägge händerna, underarmen eller armbågen) eller med en så liten kontaktyta som möjligt (fingrarna eller en annan del av handen). I båda fallen utförs belastningsrörelsen med maximal hastighet, minimalt rörelseutslag och med måttlig till minimal kraft.

Behörighet och yrkesansvar
Legitimerade kiropraktorer omfattas i sin yrkesutövning av lagen (1980:11) om tillsyn över hälso- och sjukvårdspersonalen m. fl. En kiropraktor som erhållit legitimation har sådana differentialdiagnostiska kunskaper att han kan arbeta självständigt under ett eget medicinskt yrkesansvar.

En kiropraktor kan således i diagnostiskt syfte

 • utföra relevanta fysikaliska undersökningar
 • hänvisa patienten till den övriga hälso- och sjukvården, t.ex. för röntgenundersökning.

Samarbete
Särskilt från patientsäkerhetssynpunkt är det viktigt att kiropraktorn samt övrig personal inom hälso- och sjukvården utformar och följer väl fungerande samarbetsrutiner. De kan bl.a. röra kiropraktorns behov av röntgenservice. Det är angeläget att röntgendiagnostik används restriktivt och med urskillning. Socialstyrelsen kommer därför att noga följa utvecklingen av det kiropraktiska verksamhetsområdet.

Komplikationer vid manipulationsbehandling i ryggraden
En utförlig medicinsk redogörelse av komplikationer vid manipulationsbehandling finns sist i författningen (III). Följande är ett kort sammandrag.
De allvarliga komplikationer som kan uppkomma vid manipulationsbehandling i ryggraden drabbar ytterst någon del av nervsystemet: hjärna, ryggmärg eller nervrötter. Skadorna kan indelas efter uppkomstsättet.

 1. Direkt skada. Skadan uppkommer i lokal vävnad, efter mekanisk påverkan.
 2. Indirekt skada. Syrebrist uppkommer i en del av hjärnan efter skada på lokalt blodkärl som leder till hjärnan.

Vid manipulationsbehandling är det ryggraden och angränsande delar som kan skadas. Om relevanta kontraindikationer beaktas torde allvarliga komplikationer i ländryggraden och bröstryggraden vara sällsynta. De komplikationer som kan medföra svår invaliditet eller död förekommer vid manipulation i halsryggraden. Den vanligaste direktmekaniska skada som kan inträffa ger symtom från en nervrot. En skada på ett blodkärl kan indirekt orsaka syrebrist i en del av hjärnan. För symtom och patienttest se avsnitten "Symtombild", respektive "Riskfaktorer" i den medicinska beskrivningen.

Kontraindikationer vid manipulationsbehandling i ryggraden
Absolut kontraindikation för manipulation i någon del av ryggraden föreligger vid kännedom eller grundad misstanke om något av nedan förtecknade tillstånd:

 • manifest diskbråck
 • primär eller sekundär tumör i kotpelare eller ryggmärg
 • färska frakturer eller kvarstående mekanisk instabilitet efter skador
 • infektiös spondylit och andra skelettinfektioner
 • uttalad benskörhet.

Absolut kontraindikation för manipulationsbehandling i halsryggraden föreligger därutöver vid kännedom eller grundad misstanke om något av följande tillstånd:

 • reumatisk sjukdom i halskotpelaren
 • sjukdomstillstånd i vertebralartärerna
 • torticollis (nackspärr) efter övre luftvägsinfektion hos barn och unga (se avsnitt "Kommentarer" i det medicinska avsnittet)
 • förekomst av syrntomet Lhermitte-parestesier (se "Kommentarer" i det medicinska avsnittet).

II. Föreskrifter

Socialstyrelsen föreskriver följande begränsningar vid manipulationsbehandling
Om en kiropraktor i sin yrkesutövning får kännedom om, eller misstänker, att en patient har en sjukdom eller ett sjukdomstillstånd som kontraindicerar kiropraktisk behandling, skall behandlingen avbrytas och patienten uppmanas att söka läkare.

Manipulationsbehandling av barn under sexton års ålder får inte utföras tills ytterligare kunskap om och erfarenhet av metoden finns. Efter hänvisning av läkare får dock barn i åldern åtta t. o. m. femton år behandlas med manipulation. På speciella indikationer kan barn dock få behandlas inom ramen för forskningsinriktade studier och då i samverkan med läkare. Forskningsprojektet skall ha granskats och godkänts av regional medicinsk forskningsetisk kommitté.

III. Medicinsk redogörelse för komplikationer vid manipulationsbehandling i ryggraden

De allvarliga komplikationer som kan uppkomma vid manipulationsbehandling i ryggraden drabbar ytterst någon del av nervsystemet: hjärna, ryggmärg eller nervrötter. Efter sin uppkomstmekanism kan de allvarliga komplikationerna indelas i

 • skador på nervrötter eller ryggmärg, uppkomna genom direktmekanisk inverkan
 • indirekt uppkomna hjärnskador till följd av skada på till hjärnan ledande blodkärl.

Den av skadan framkallade symtombilden varierar beroende på var i kotpelaren manipulationen har utförts – i halsryggen, bröstryggen eller ländryggen.

1. Direktmekaniskt uppkomna skador
Vid manipulation i ländryggen finns ingen risk för ryggmärgsskador, beroende på att ryggmärgen normalt inte sträcker sig nedanför första ländkotan. Däremot kan skada på en eller flera nervrötter uppkomma och medföra ökad eller nytillkommen smärta, svaghet eller känselrubbning i det ena eller båda benen. Vid massiv nervrotspåverkan kan ett s. k. "cauda equina syndrom" uppstå med förlamning i båda benen samt blåsförlamning. Mekanismen torde i flertalet fall vara att diskvävnad pressas ut genom en redan förefintlig eller i samband med manipulationen uppkom- men bristning i diskens anulus fibrosus.

Under förutsättning att relevanta kontraindikatiner, främst manifest diskbråck, har beaktats, torde ovan beskrivna komplikationer totalt sett vara sällsynta. Vid manipulation i bröstryggraden kan åtminstone teoretiskt en ryggmärgsskada med förlamning i båda benen och blåsförlamning uppkomma. I praktiken torde dock en förutsättning för ryggmärgsskada i denna situation vara, att patienten har en bendestruerande sjukdomsprocess i kotpelaren, dvs. att kontraindikationer för manipulation inte har beaktats. Erfarenheten talar för att komplikationer vid manipulation i bröstryggraden är extremt sällsynta.

Den vanligaste direktmekaniskt uppkomna komplikationen till manipulation i halsryggraden är akut insättande rotsmärta i en arm, eventuellt åtföljd av muskelsvaghet och känselrubbning. Mekanismen är densamma som ovan har beskrivits för nervrotspåverkan i ländryggen. Därtill kommer att diskhernieringen i halsryggen nästan alltid är lateral. Därför visar den kliniska bilden symtom från en nervrot.

Ryggmärgspåverkan med förlamningssymtom från alla fyra extremiteterna har förekommit. Denna komplikation är mycket sällsynt.

2. Indirekt uppkomna ischemiska hjärnskador
Patogenes
De indirekt uppkomna ischemiska hjärnskadorna är komplikationer, som kan medföra svår invaliditet eller död. De förekommer endast vid manipulation i halsryggraden. För förståelsen av skademekanismerna är detaljkunskap om vissa anatomiska basfakta nödvändig.

Vertebralartärerna löper genom varsin kanal, bildad av de sex översta halskotornas foramina transversaria och förlöper därefter i lateral riktning genom atlas foramen transversarium. Där är de relativt fixerade. Vertebralartärerna vänder sedan i medial riktning och passerar genom två ganska strama membraner in i subarachnoidalrummet. Därpå passerar de genom foramen magnum för att förenas till den opariga arteria basilaris, som svarar för hjärnstammens blodförsörjning. Arteria cerebelli posterior inferior, som försörjer delar av cerebehium och förlängda märgen avgår hos ca 80% av normalbefolkningen från den intrakraniella delen av vertebralartären. Vid rörelser i halsryggraden måste vertebralartärerna nödvändigtvis följa med. Detta medför även vid normala rörelser en mekanisk påverkan på vertebralartärerna.Denna påverkan sker framförallt vid rotationsrörelser, eftersom den största delen av rotationsrörelsen sker i de övre nacklederna.

Stroke orsakat av traumatisk skada på vertebralartären, t.ex. till följd av rotationsvåld efter fall i skidbacke, i samband med yogaövningar, extrem huvudvridning vid backning av bil – eller manipulation i halsryggraden – är en väl känd företeelse. I flertalet fall, där kontrastundersökning av halsens blodkärl utförts, har kärlskadan visats vara lokaliserad till vertebralartärens förlopp mellan tredje halskotan och foramen magnum. Det är en naturlig konsekvens av ovan relaterade anatomiska fakta.

Vid manipulation i halsryggraden, särskilt i övre nacklederna, finns alltid en risk, om än mycket liten, för skada på vertebralartären. Vertebralartärskadan kan ge upphov till neurologiska symtom på flera olika sätt.

 1. Det manipulativa traumat kan utlösa en spasm i vertebralartären med ischemi inom fösörjningsområdet för arteria cerebelli posterior inferior eller även i arteria basilaris. Denna artärspasm inträder vanligen nästan momentant med omedelbart insättande symtom som följd. Den kan dock vara fördröjd upp till timmar.
 2. Traumat kan ge upphov till en bristning i intiman (innersta kärlhinnan) i vertebralartären.
  1. Denna intimaruptur kan bilda utgångspunkten för en s. k. kärlväggsdissektion – blodströmmen skär loss intiman. Denna dissektion kan leda till att vertebralartären blir helt avstängd. Ovanför avstängningen kan en s. k. stagnationstromb bildas. Den kan tillväxa uppåt och täppa till avgången för arteria cerebelli posterior inferior eller i värsta fall arteria basilaris. Det beskrivna skeendet kan utspelas inom en tidrymd av timmar till flera dygn, räknat från traumat, dvs. med avsevärd fördröjning.
  2. Vid intimarupturen blottas kollagen i kärlväggen, på vilken trombocyter aggregeras. En trobocyttromb kan bildas, från vilken emboliskt material kan lossna och föras med blodströmmen till hjärnstammen. Trombocyttromben kan också stänga av flödet i vertebralartären och leda till att det bildas en uppåt tillväxande stagnationtromb på samma sätt som beskrivits under punkt 2.a. Skeendet kan utspelas under en tidrymd av timmar till flera dygn

Även skador på arteria carotis, uppkomna i samband med manipulation i halsryggraden, har rapporterats.

Symtombild
Symtombilden vid ischemisk hjärnskada som beror på vertebralartärskada kan vara starkt varierande. Mot bakgrund av de anatomiska och fysiologiska förhållandena är det förståeligt, att ischemin i första hand drabbar försörjningsområdet för arteria cerebelli posterior inferior. Den symtombild, som därvid uppkommer, brukar kallas Wallenbergsyndromet. Det vanligaste, men inte alltid förekommande symtomet, är rotatorisk yrsel. Vid rotatorisk yrsel uppvisar patienten alltid objektivt iakttagbar nystagmus. Andra symtom kan vara falltendens mot skadesidan, koordinationsrubbning i samma sidas extremiteter, känselrubbning i samma sidas ansiktshalva och motsatta sidans kroppshalva, hängande ögonlock och liten pupill på skadesidan, sväljningssvårigheter och heshet. Alla dessa symtom behöver inte finnas.

Vid s. k. basilarissyndrom – oavsett om det beror på spasm i arteria basilaris eller på tromboembolisk avstängning av artären – blir patienten i regel medvetslös. Om så ej är fallet, kan förlamning eller svaghet i alla fyra extremiteterna påvisas. Pupillerna är ofta mycket små. Överlever patienten kvarstår ofta ett svårt invalidiserande resttillstånd.

Vid carotisartärskador uppkommer symtom från ena storhjärnhemisfären. De visar sig vanligen i form av en halvsidig svaghet, ibland förenad med afasi.

Riskfaktorer för vertebralisskada vid manipulation i halsryggen kan inte säkerställas
En vida spridd uppfattning är, att man genom hänsynstagande till anamnes, undersökningsfynd och röntgenbild i förening med korrekt manipulationsteknik skulle kunna eliminera riskerna för vertebralisskada vid manipulation i halskotpelaren. Dessvärre ger erfarenheten inte stöd för en sådan uppfattning. I detta sammanhang har särskilt atheromatos i vertebralartärerna och röntgenologiskt iakttagbar spondylos i halsryggen utpekats som riskfaktorer. Det framstår som osannolikt, att dessa faktorer skulle ha någon dominerande kausal betydelse. Båda faktorerna är frekvensmässigt klart åldersrelaterade. Medelåldern i det förmodligen bäst undersökta materialet är så låg som 38 år. I samma material förekommer identifierade "riskfaktorcr" bara hos en sjättedel av patienterna.

Det finns en klinisk undersökningsmetod som omväxlande går under beteckningen "de Kleijns test" eller "arteria vertebralistestet ". Utförandet av testet varierar. Vanligen utförs, med patienten i ryggläge, en rotation, kombinerad med extension i halsryggen, till ytterläge. Som "positivt" utfall räknas provokation av symtom på hjärnstamsischemi, vanligen rotatorisk yrsel med iakttagbar nystagmus. Detta prov utfaller utomordentligt sällan positivt, eftersom kollateralcirkulationen från den andra vertebralartären eller via circulus Willisii förhindrar uppkomsten av hjärnstamsischemi. Det är viktigt att man vet att ett "negativt" utfall av denna undersökning inte på något sätt utgör garanti för att vertebralisskada inte kan uppkomma i samband med manipulation.

Kommentarer
Torticollis. l samband med övre luftvägsinfektion hos barn och unga kan en uppluckring av ena fästet för ligamentum transversum atlantis ske. Därvid inträder reflektorisk torticollis, som skydd mot atlanto-axial dislokation.

Lhermitte-parestesier benämns en sensation vanligen beskriven som en elektrisk stöt, ibland som en "vibration", ibland som en domning. Den "kilar iväg" efter ryggraden, eventuellt ut i benen och/eller armarna. Sensationen utlöses av en framåtböjning av huvudet. Den är ett tecken på någon affektion av halsryggmärgens baksträngar. Denna affektion kan vara en mekanisk kompression av ryggmärgen.

____________________________

Denna författning träder i kraft fyra veckor efter den dag då den utkom från trycket i Socialstyrelsens författningssamling.

Styrelsen för socialstyrelsen

(Primärvårds-, tandvårds- och psykiatrienheten /Fotnot: föredragande: Anna-Karin Gullberg./)


I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets föreskrifter och allmänna råd.
 • Föreskrifter är bindande regler.
 • Allmänna råd innehåller rekommendationer om hur en författning kan eller bör tillämpas och utesluter inte andra sätt att uppnå de mål som avses i författningen.

Socialstyrelsen ger årligen ut en förteckning över gällande föreskrifter och allmänna råd.

SOSFS kan beställas från Socialstyrelsens kundtjänst, Finspångsgatan 51, 163 53 Spånga. Fax 08-760 58 95, e-post sos.order@special.lagerhus.se

ISSN 0346-6000
Artikelnr 1991-10-016


[ Socialstyrelsen ][ Sök ][ SOSFS]


Har du frågor om och synpunkter på Socialstyrelsens www-tjänst, kontakta info@sos.se.

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.