SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Etiska regler för läkare

Den som valt läkarens yrke har åtagit sig en svår och ansvarsfull uppgift, som kräver goda kunskaper och vilja att följa de etiska krav som läkarna sedan årtusenden erkänt vara normgivande. Det förtroende och den handlingsfrihet som tillkommer läkaren grundar sig på den personlighet och det kunnande som läkaren besitter.

Den som vinner inträde i Sveriges läkarförbund skall ständigt låta sig ledas av följande regler och skall inte medverka i sådan vård där frihet att handla efter dessa saknas.

 1. Läkaren skall i sin gärning låta sig ledas av människokärlekens och hederns bud och patientens hälsa skall vara främsta målet.
 2. Läkaren skall handla i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet och ständigt söka vidga sina kunskaper.
 3. Läkaren skall besinna vikten av att skydda och bevara människoliv.
 4. Läkarens förhållande till sin patient får inte påverkas av livsåskådning, nationalitet, ras, politisk åsikt eller samhällsställning.
 5. Läkaren får inte genom sin auktoritet inkräkta på patientens rätt att bestämma över sig själv.
 6. Läkaren skall anlita annan sakkunskap om läkaren bedömer att detta behövs för undersökning och behandling. Läkaren skall tillmötesgå patientens eller närståendes rimliga önskemål att rådfråga annan läkare och skall därvid meddela denna läkare sina egna iakttagelser.
 7. Läkaren skall iaktta tystlåtenhet om varje patient såvida inte patientens väl äventyras härav.
 8. Läkaren får inte låta sig påverkas av otillbörligt förvärvsbegär. Endast den undersökning som läkaren bedömer berättigad skall utföras. Arvodet skall anpassas till prestationens art och omfattning.
 9. Läkaren skall i intyg eller utlåtande uppge endast vad han eller hon efter noggrann prövning anser sig kunna styrka.
 10. Läkaren skall inte utan undersökning meddela råd eller föreskrifter, om inte vägande skäl föreligger.
 11. Läkaren skall avhålla sig från påträngande annonsering och skyltning och från att på annat olämpligt sätt fästa uppmärksamhet på sin person och läkargärning.
 12. Läkaren skall utan att träda patientens intresse för när respektera sina kollegers arbete.
 

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.