SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Exempel på ett utlåtande av försäkringsläkare

Försäkringsläkare kallas av försäkringsbolagen för försäkringsmedicinskt sakkunnigläkare.


Detta utlåtande är skrivet av försäkringsläkaren Richard Tegnér till ett svenskt försäkringsbolag.

Jag publicerar detta efter godkännande av den försäkrade. Intyget visar med önskvärd tydlighet att Richard Tegnér förkastar nya forskningsrön och ej erkänner dem. Varför ???


Ang den försäkrade (nedan förkortat df)

Er skada nr XXX XXX

I df:s brev till Holmia daterat 99-99-99 står: "de direkta smärtorna ebbade så småningom bort men efter några månader började jag bli så konstigt avdomnad och liksom trött i armarna. Enär jag hade ett tungt arbete såsom kock relaterade jag problemen till arbetet"

Vid whiplash uppstår en vävnadsskada i nacken. I de flesta fall läker skadan utan kvarstående men. I de fall besvären blir bestående fortsätter patienten att ha ont i nacken och det kan tillkomma andra symtom. Det händer dock inte att skadan först läker utan kvarstående symtom för att sedan efter flera månader ge sig till känna på nytt. I detta fall ska även noteras att de besvär från armarna som beskrivs inte är typiska för whiplashskada utan mer troligt varit relaterade till arbetet.

Df har senare utvecklat en rad symtom. Jag delar prof Links bedömning att dessa troligen .saknar organiskt underlag och är del i ett s k somatiseringssyndrom. Ett bra omhändertagande inom sjukvården skulle antagligen ha kunnat förhindra den ogynnsamma utvecklingen. Tyvärr måste jag nog säga att besvären tvärtom troligen till stor del är iatrogena. Genom övertolkning och ibland rena feltolkningar av gjorda undersökningar har man satt en hjärnskadediagnos. Självfallet måste detta bidra till en fortsatt somatisering av psykosociala problem och förhindra en advekat behandling.

Som exempel på övertolkning kan anges registrering av ögonrörelser. Detta är en ren forskningsmetod och är ej validerad att användas i allmänt kliniskt bruk. Det beror på att undersökningsfynden ofta är mycket svårtolkade. Det hänvisas också till ett EEG som bedömdes patologiskt. I detta fall har man funnit en lätt episodisk abnormitet som är bilateralt synkron och utan sidoskillnad eller epileptogen aktivitet. Varje erfaren neurolog vet att ett sådant undersökningsfynd ska helt bortses ifrån då det saknar klinisk betydelse. Det kan absolut inte tas som intäkt för hjärnskada. Det värsta är dock det s k psykologtestet. Här har df klarat alla tester helt utan anmärkning. Men sedan börjar psykologen uttala sig om hur mycket energi kroppsligt o mentalt df använder under testningen! Hur har det mätts frågar man sig? Och sedan följer en lång rad påståenden om df:s motorik och känsel, hennes oförmåga att göra saker automatiskt eller simultant, hur hon mår illa då hon ser rörliga rutmönster etc. Inget av detta har psykologen testat utan bara tagit df:s påståenden rätt upp och ner! Hade detta varit utformat som ett regelrätt intyg hade jag inte tvekat att anmäla till psykologförbundet.

Dr Timanders intyg tillför inget väsentligt nytt. Han har ej kommenterat kärnfrågan dvs det faktum att det har förelegat en besvärsfritt intervall före debut av symtom vilka inte är typiska for whiplash.

Stocksund den 17 augusti 1996

Richard Tegnér

Docent, specialist i neurologi


När det gäller ögonmotoriken kan Du läsa en artikel här.

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.