SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Läkares Etiska regler

antagna av Sveriges läkarförbunds fullmäktige den 8 juni 1968.


Den som valt läkarens yrke har åtagit sig en svår och ansvarsfull uppgift, som kräver goda kunskaper och vilja att följa de etiska krav som läkarna sedan årtusenden erkänt vara normgivande. Det förtroende och den handlingsfrihet som tillkommer läkaren grundar sig på hans personlighet och vetande.

Den som vinner inträde i Sveriges läkarförbund ska ständigt låta sig ledas av följande regler och ska inte medverka i sådan vård där han saknar frihet att handla efter dessa.

 1. Läkaren ska i sin gärning låta sig ledas av människokärlekens och hederns bud och hans främsta mål ska vara patientens hälsa.

 2. Läkaren ska handla i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet och ständigt söka vidga sina kunskaper.

 3. Läkaren ska besinna vikten av att skydda och bevara människoliv.

 4. Läkarens förhållande till sin patient får inte påverkas av livsåskådning, nationalitet, ras, politisk åsikt eller samhällsställning.

 5. Läkaren får inte göra sin auktoritet gällande så att han inkräktar på patientens rätt att bestämma över sig själv.

 6. Läkaren ska anlita annan sakkunskap om han för undersökning eller behandling finner sådan erforderlig. Han ska tillmötesgå patientens eller närståendes rimliga önskemål att rådfråga annan läkare och han ska meddela denne sina egna iakttagelser.

 7. Läkaren ska iaktta tystlåtenhet om varje patient som rådfrågar honom eller kommer under hans vård, såvida inte patientens väl äventyras härav.

 8. Läkaren får inte låta sig påverkas av otillbörligt förvärvsbegär. Han ska utföra endast den undersökning som han finner berättigad. Han ska anpassa sitt arvode till prestationens art och omfattning.

 9. Läkaren ska i intyg eller utlåtande uppge endast vad han efter noggrann prövning anser sig kunna styrka.

 10. Läkaren ska inte utan undersökning meddela råd eller föreskrifter, om inte vägande skäl föreligger.

 11. Läkaren ska avhålla sig från påträngande annonsering och skyltning och från att på annat olämpligt sätt fästa uppmärksamhet på sin person och läkargärning.

 12. Läkaren ska utan att träda patientens intresse för när respektera sina kollegers arbete.

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.