SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Vården kring patienten samordnas bättre

Pressmeddelande från Landstingsförbundet

2001-10-12

Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet har nu kommit överens om ett förslag med ett flertal åtgärder för att förbättra samarbetet kring medicinskt färdigbehandlade patienter. Bland annat skall läkaren på sjukhuset ha ett tydligare ansvar för att en vårdplan har upprättats mellan patienten och berörda vårdgivare när patienten skrivs ut från sjukhuset.

Medelvårdtiderna i sluten vård har successivt minskat och vård, omsorg och stöd ges i allt större utsträckning i öppna former. Under 1990-talet har medelvårdtiderna på sjukhus minskat från ca 7 till 5 dagar i kirurgisk vård. Medelvårdtiden i psykiatrisk vård har minskat från ca 56 till 27 dagar. Det innebär att den fortsatta vården utanför sjukhuset förutsätter ett gemensamt ansvarstagande mellan kommun och landsting för att den enskildes behov ska tillgodoses på bästa sätt.

År 2000 inleddes därför ett gemensamt projekt mellan förbunden med syftet att underlätta, stödja och påskynda utvecklingen av samarbetet i kommuner och landsting kring medicinskt färdigbehandlade patienter. I den gemensamma utredningen som nu presenterats föreslås bl a:

 • Om ansvarig läkare bedömer att patienten behöver insatser från kommunen och/eller primärvården efter sjukhusvistelsen skall berörda parter underrättas vid inskrivningstillfället.
   
 • När patienten skrivs ut från sjukhuset skall ansvarig läkare förvissa sig om att primärvårdens läkare övertar det medicinska ansvaret, annars ligger ansvaret kvar på den enhet patienten skrevs ut ifrån.
   
 • Begreppet ”medicinskt färdigbehandlad” ersätts med ”utskrivningsklar”. Den utskrivningsklara patienten kan dock fortfarande ha vårdbehov och en vårdplan ska ha upprättats mellan berörda vårdgivare och patient. Med vårdplan avses bl a att patientens behov har klarlagts och att det framgår vilken enhet – kommunen, primärvården, socialtjänsten - som ansvarar för respektive insats.
   
 • En kommun är betalningsansvarig för utskrivningsklara patienter för vilka vårdplan har upprättats.
   
 • Om en patient inte kan skrivas ut från sjukhuset för att primärvården inte kan uppfylla sitt åtagande så blir inte kommunen betalningsansvarig för vård.

Utredningen har genomförts i samråd med företrädare från kommuner och landsting. Dessutom har synpunkter lämnats bl a från Socialstyrelsens äldreenhet, Svensk Förening för Geriatrik och Gerontologi, Riksföreningen för Social och Mental Hälsa, m fl.

Detta är ett gemensamt pressmeddelande från Landstingsförbundet och Svenska Kommunförbundet.

arrow1.gif (8x8 -- 829 bytes) Kommentera nyhet
arrow1.gif (8x8 -- 829 bytes) Läs kommentarer (3)
arrow1.gif (8x8 -- 829 bytes) Nyhetsarkivet


Källa: Landstingsförbundet

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.