SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Innehållsförteckning och läsanvisningar till "Rehabilitering från tyst kunskap till profession"


Läsanvisningar

Inled gärna med att ta en titt på Innehållsförteckningen. Den ger tillsammans med författarens Sammanfattning en överblick över allt vad den här rapporten omfattar. I sammanfattningen återfinns även huvudsyfte och delsyften med rapporten.

FoU-enheten har i drygt ett år försett alla FoU-rapporter med läsanvisningar. Anledningen är att det finns specifika krav på vetenskapliga rapporter vad gäller innehåll och det gör dem ibland svåröverskådliga. Avsnitt om teorier, metoder och urval är exempel på sådant, som man ofta kan läsa senare eller hoppa över helt och hållet.

Syftet med föreliggande rapport är emellertid bland annat en ge­nomgång och beskrivning av olika teorier och metoder, varför det inte finns så mycket "överhoppningsbart", annat än möjligen bland de inledande sex avsnitten. Efter att ha fått en överblick, kan man därför läsa rapporten från början till slut. Den är mycket lättläst och speciella begrepp som tas upp, förklaras direkt i texten.

Textmaterialet i rapporten är omfattande, varför den har delats in i två delar. Del 1 presenterar och diskuterar olika teorier och meto­der inom rehabiliterings- och annan forskning. Del 2 behandlar re­habiliteringssamordnarens yrkesroll. Varje kapitel avslutas med en förteckning över Referenser och dessa finns sedan samlade för hela rapporten under Litteratur.

Rapporten avslutas med Slutdiskussion – förslag till förändringar

Anna-Lisa Regner Hultgren, FoU-enheten

Innehåll

Sammanfattning

1.       Inledning

2.       Bakgrund

3.       Rapportens uppbyggnad

4.       Grundantaganden och begrepp

5.       Problemformulering, syfte och avgränsningar
Språkproblem

6.       Undersökningsmetod
Referenser

Del 1. Teori och metoder i individinriktad rehabilitering

7.       Rehabiliteringsforskning
Vad vet vi om rehabilitering?
En internationell utblick
Försäkringskassans handläggare och de långtidssjukskrivna .
Från fokusering på diagnos till individen som helhet
Sjukdomsbegrepp, livsomställning och coping
Diskussion: Hur kan rehabiliteringsforskningen användas
i det praktiska arbetet?
Referenser

8.       Individens rehabilitering i ett samhällsperspektiv — om relationen medborgare och myndighet
Handläggaren som gräsrotsbyråkrat
Det offentliga mötet
Vad tycker de försäkrade?
Skiftande synsätt inom sjukförsäkringen
Diskussion: Rehabilitering — en främmande fågel i en
byråkratisk organisation?
Referenser

9.       Kognitiv psykologi — det kognitiva synsättet
Kognitiva strukturer — scheman
Medvetande och uppmärksamhet
Minnet
Minnesprocessen
Elaborering
Mening, sammanhang och hanterbarhet
Kognitivt inriktad socialpsykologi
Konstruktionen av livshistorien
Kognitiv psykoterapi
Det kognitiva förhållningssättet
Diskussion: Det kognitiva synsättet och rehabiliteringsarbetet
Referenser

10.   Psykosomatik och stressforskning
Tidiga teorier inom psykosomatik och stressforskning
Psykosomatik och stressforskning idag
Den akuta stressreaktionen och kronisk stress
Vad är det som stressar?
Hur ser den goda arbetsplatsen ut?
Kronisk smärta
Psyko-neuro-endokrino-immunologi
Genforskning och nybiologism
Förnuft och känsla
Psyke och hälsa
Diskussion: Hur kan vi tillämpa kunskap om psykosomatik
och stressforskning?
Referenser

11.   Systemteori
Orsak och verkan
Olika egenskaper hos system
Helhet och komplexitet
Diskussion: Hur kan systemteorin användas i rehabiliteringsarbete?
Referenser

12.   Sammanfattande diskussion om de teoretiska bakgrundskapitlen
Referenser

13.   På väg mot etablerade arbetsmetoder
Kognitivt förhållningssätt
Diskussion
Referenser
Vägledningsmetodik
Diskussion
Referenser
Livshistoriecentrerad metodik
Diskussion
Referens
Metod utifrån handlingsteori
Diskussion
Referenser
Lösningsfokuserad metod
Diskussion
Referenser
Case management
Diskussion
Referenser

Del 2. Tyst kunskap och metodutveckling i ett handläggarperspektiv

 

14.   14.Yrkesutövandet och den tysta kunskapen
Rehabiliteringssamordnaren — ett yrke på väg att professionaliseras?
Yrkesrollens utveckling
Yrkesrollens innehåll — den officiella bilden
Diskussion
Referenser

15.   Yrkesrollens innehåll — den inofficiella bilden
Tyst kunskap
Diskussion
Referenser
Intervju-undersökningen
Urval
Dialog-metoden
Datainsamling
Databearbetning och tolkning
Skillnader och likheter mellan rehabiliteringssamordnare och personalkonsulenter
Intervju-resultat
Regelverket
Dialoggruppernas uppfattning om tyst kunskap
Att lära och reflektera
Hur kan det bli så olika?
Olikheter kräver individ- och situationsanpassning — fallbeskrivningar
Etiska gränser
Vikten av att fånga upp och följa upp
Arbetsgivare och rehabilitering
Dokumentation
Att styra och låta sig styras
Att strukturera information
Yrkesrollen
Att säkerställa rehabiliteringsprocessen
Teoretisk och praktisk kunskap
Att vägleda och bedöma arbetsförmåga
Diskussion
Referenser

16.   Arbetsgången i rehabiliteringsärenden — diskussion och analys
Etik
Livsomställning och bearbetning
Kartläggning
Problemanalys
Motivationsarbete
Att ställa rimliga krav
Att sätta upp mål, genomföra och följa upp
Förhandling
Dokumentation
Långsiktig uppföljning och utvärdering
Referenser

17.   Slutdiskussion — förslag till förändringar
Referens

 

Litteraturförteckning

 

Bilagor

Frågeområden

Etiska regler

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.