SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Tycho Tullberg i Läkartidningen

Kommentar till ett TV-program om sakkunnigläkarnas verksamhet

LÄKARTIDNINGEN 2002; 99: 2778 --2779
Det som upprör mest är inte att journalistiken är enögd och okunnig, utan att en kollega uttalar sig förnedrande om hela sakkunnigläkarkåren, skriver Tycho Tullberg, sakkunnigläkare i försäkringsbolaget Folksam, som här redovisar sina erfarenheter av att medverka i ett TV-program om sakkunnigläkarnas verksamhet.

Tycho Tullberg

sakkunnigläkare, ortoped, Stockholm Spine Center, Löwenströmska sjukhuset, Stockholm
tycho.tullberg@spinecenter.se

Torsdagen den 16 maj sändes programmet Kalla fakta i TV4. Det handlade om försäkringsbolagens sakkunnigläkare och deras bedömningar av sambandsfrågor vid whiplashskador. Programmet var oerhört vinklat, angrep och förnedrade hela yrkesgruppen sakkunnigläkare.

Medverka eller inte medverka?

När man blir tillfrågad att ställa upp i en intervju i program av typ Kalla fakta drabbas man av ett närmast omöjligt val. Man »vet« av erfarenhet att programmet inte ens försöker göra en seriös genomgång av ämnet utan väljer att visa en vit och en svart sida, risken är stor för att man framställs som en buffel oavsett vad man har att säga.

Alternativet att vägra ställa upp är å andra sidan inte heller bra, man blir misstänkt för att ha något att dölja och riskerar att offentligt förhånas för att man inte ställer upp (vilket också drabbade några av mina kolleger i programmet). Då jag som sakkunnigläkare inte har något som helst att dölja eller att skämmas över och står för alla mina gjorda bedömningar valde jag till slut att ställa upp.

Resultatet – en vrångbild

Resultatet blev som väntat, alla som inte är insatta i ämnet drar slutsatsen att jag, och alla andra sakkunnigläkare, är elaka, vägrar stackars svårt sjuka personer pengar för att på deras bekostnad göra oss själva rika. Det är definitivt inte trevligt att tusentals människor – patienter, vänner, kolleger, anhöriga – får en vrångbild av ens person som i många fall blir omöjlig att sudda ut.

Programmet kommer naturligtvis att anmälas till Granskningsnämnden för Radio och TV, men även om det blir en fällande dom för TV4 så kommer den negativa bilden att kvarstå.

Programledarna kan inte skylla på bristande kunskaper om ämnet för jag hade berättat om sakkunnigläkarnas arbetssätt i över två timmar för reportern. Ordföranden i Försäkringsläkarföreningen, Pelle Netz, intervjuades också, men av hans inspelade intervju sändes ingenting, antagligen för att svaren inte passade in i programmakarnas världsbild

Angrepp från kollega

Det som kanske upprör mig mest är inte att Kalla faktas journalistik är enögd och okunnig, det var trots allt väntat, utan det är kollegan Lars Wallstedts sätt att uttrycka sig förnedrande om sakkunnigläkarkåren. Utifrån min åsikt uttryckt i ett domstolsprotokoll – »för att orsakssamband mellan olycka och en nackskada skall godtas krävs dels ett adekvat våld och dels en debut av besvär inom 72 tim i form av en påtaglig smärta i nacken« – uttalar Lars Wallstedt att jag beter mig »medicinskt ovärdigt« och »jag tycker inte en svensk läkare ska kunna uttala sig så, jag förstår fortfarande inte hur han kan se sig i spegeln på morgonen om han har fällt en människas framtid med ett sådant här uttalande«.

Visst kan man ha olika åsikter i mycket, men att uttrycka sig så förklenande om en kollega är för mig ofattbart.

Tillsynen

Wallstedt verkar förorda att det skulle vara en fördel om vi stod under Socialstyrelsens ansvarsområde och följaktligen kunde bli prickade av HSAN för osakliga bedömningar. Jag ser inga uppenbara fördelar med ett sådant system (inte heller någon fara), som torde vara tämligen uddlöst. Det går knappast att fälla någon för olika åsikter/bedömningar. Jag tror inte heller att den svenska läkarkåren finner det speciellt önskvärt att man ska börja anmäla varandra till HSAN för dåligt formulerade intyg.

Det är en fullständigt sanslös beskyllning att sakkunnigläkare kan sitta och ljuga hur de vill i en domstol. Vi är alla under ed när vi uttalar oss i domstol, vilket Wallstedt borde känna till, och hotet om åtal för mened är sannolikt mycket mer oroande än vad en eventuell varning från HSAN skulle kunna vara.

»Köpta av bolagen«

Det kanske mest kränkande i hela programmet är påståendet att sakkunnigläkare skulle vara köpta av bolagen för att göra bedömningar som är ekonomiskt fördelaktiga för bolagen. Detta måste kunna betraktas som kvalificerat förtal. Man ska ha väldigt mycket på fötterna innan man kommer med så allvarliga anklagelser mot en hel grupp läkare, men man har i detta fall inte ens det minsta lilla bevis. Detta är verkligen en skrämmande journalistik. Det är kanske ännu mer allvarligt att vissa kolleger står bakom anklagelserna.

Man kan förstå att en drabbad person, som inte får ersättning efter en olycka, trots att hans läkare säger att samband finns, kan bli förvirrad och gripas av misstankar. Det är dock en helt annan sak att med all kraft understödja denna misstanke med vinklad journalistik. Förvisso tjänar vi pengar på att arbeta för försäkringsbolagen, men ingen kan väl seriöst tycka att vi ska arbeta gratis?

Bedömningar på medicinsk grund

Bolagen behöver av förståeliga skäl en medicinsk kompetens. Jag kan försäkra att under de mer än 10 år som jag arbetat för Folksam har det aldrig funnits något enda litet försök att påverka mig till att säga nej till samband om jag skulle tycka annorlunda. Det är en fullständigt främmande tanke bland sakkunnigläkare att försöka göra bedömningar andra än de man är övertygad om av medicinska skäl.

Bolagen vill att bedömningarna ska vara korrekta, rättvisa, konsekventa och hålla i alla instanser så att de kan göra rätt beräkningar av kostnaderna och därefter sätta försäkringspremierna på en nivå där inkomster och utgifter går ihop. Det finns mig veterligen inte en enda sakkunnigläkare som blivit uppsagd för att denne har varit för generös mot de skadelidande. Vare sig vi säger nej eller ja till samband är vi lika accepterade av bolagen.

Frestelsen att låta den egna ekonomin styra är faktiskt betydligt större hos de intygsläkare som regelmässigt säger ja till samband. För om de börjar skriva intyg som säger nej till samband skulle de inte längre utnyttjas av advokater och patientföreningar. Jag säger inte att det är så, för det skulle vara ett slag under bältet, men om man ska jämföra riskerna bör man tänka tanken.

Utmanar till öppen debatt

Det goda som programmet fört med sig är att det nu finns anledning att ta itu med det »krypskytte« som Wallstedt tillsammans med en liten grupp likasinnade läkare i många år bedrivit mot sakkunnigläkare, och att de får stå för sina åsikter och förvirrade budskap om vad som är sant och inte sant vad gäller whiplashskador. Jag utmanar därför Lars Wallstedt och hans meningsfränder till öppen debatt mot sakkunnigläkare inför en läkarpublik, där man har kunskap att avgöra tyngden i argumenteringen, förslagsvis på Svenska Läkaresällskapet.

Kunskapsluckor om whiplash

Whiplashskador är omdiskuterade och det finns fortfarande ett stort frågetecken för deras patofysiologi. När man närmar sig sambandsbedömningar i whip-lashärenden måste man vara medveten om att det finns luckor i vetenskapen om denna skada. Man måste vara ödmjuk om osäkerheten i ens bedömningar. Det är i princip aldrig så att man kan vara helt säker, det är inte svart eller vitt, utan det är ett resonemang om sannolikheter. Detta var naturligtvis något som Kalla fakta helt missade i sitt program.

Mer än 50 procents sannolikhet

Bestämmelserna för trafikförsäkringen är sådana att det ska vara övervägande sannolikt att olyckan har samband med nuvarande besvär för att ersättning ska kunna utgå. Dvs det ska vara mer än 50 procents sannolikhet för att man ska säga ja till samband. Det många behandlande läkare inte vet, är att när de skriver i sina intyg att »samband inte kan uteslutas« (vilket jag oftast håller med om) så räcker det inte bevismässigt för att samband ska accepteras. Om man således bedömer att det är 25 procents chans att de nuvarande besvären har samband med olyckan så blir det ett nej. På motsvarande sätt bedömer man ja till samband om det är 75 procents chans att besvären härstammar från olyckan.

Det innebär tyvärr att några personer inte får ersättning som rätteligen skulle ha haft det, och att några personer får ersättning som rätteligen inte skulle ha haft det. Om det fanns en möjlighet att fastställa diagnosen whiplash med säkerhet skulle ingen vara gladare än bolagen med sina sakkunnigläkare.

Också en juridisk bedömning

Vid ett ärende om samband i ett trafikmål är det sällan bara frågan om en rent medicinsk bedömning utan också en juridisk bedömning om trovärdigheten i journalanteckningar gentemot den skadelidandes beskrivning av när besvären uppstod. Vi sakkunnigläkare och intygsskrivande läkare ska försöka att på bästa sätt redovisa den medicinska kunskapen, vilket oftast är enklare än att göra den juridiska bedömningen.

Det finns flera kontrollmekanismer

I programmet kunde man få intrycket att det i princip var en sakkunnigläkare som ensam avgjorde fallet; så är det inte. Det finns flera kontrollmekanismer i systemet. Om den skadelidande inte är nöjd görs en ny bedömning av annan kollega. Det är inte alls ovanligt att denne då gör en annan bedömning. Om bolaget har två olika uppfattningar från sina sakkunnigläkare är min erfarenhet att man alltid väljer till den skadades förmån.

Är den skadelidande fortfarande inte nöjd efter en »second opinion« kan man hänföra ärendet till Trafikskadenämnden, där för närvarande en professor i ortopedi och två i neurologi är verksamma. De går mycket noga igenom fallet och gör en självständig bedömning om de delar bolagets sambandsbedömning eller inte. Det i TV-programmet aktuella fallet har bedömts av en av Trafikskadenämndens läkare, som delade bolagets sambandsbedömning. När Trafikskadenämnden gör en annan bedömning än sakkunnigläkarna, böjer sig oftast bolaget för detta.

Stämma inför domstol

Om den skadelidande fortfarande inte är nöjd kan han välja att stämma bolaget inför domstol. Detta har skett i ett klart ökande antal fall de senaste åren. För några år sedan gick ett antal domar emot bolagens bedömningar. På senaste tiden är det helt klart att både tings- och hovrätter i den stora majoriteten av fall gått på bolagens linje. Detta beror troligen på att bolagen nu väljer klarare fall att gå upp i domstolen med.

I tingsrätten får den skadelidandes advokat kalla de läkare som stödjer uppfattningen om ja till samband, och bolaget kallar de sakkunnigläkare som varit inblandade i fallet. Dessutom får naturligtvis den olycksdrabbade framföra sina åsikter om hur besvärsutvecklingen varit efter olyckan.

I det aktuella fallet hördes sex läkare, tre på vardera sidan. I både tingsrätten och hovrätten gjordes bedömningen att övervägande skäl talade emot samband. Det är något skrämmande när sedan ett par journalister, efter en generande ytlig analys, på ett kränkande sätt (läkare och domstolar är i princip köpta) dömer ut hela rättssystemet för att de tycker att samband är solklart.

Försöka enas om grundläggande fakta

Man kommer nog alltid att ha lite olika åsikter vid sambandsbedömningar när det inte finns något säkert medicinskt facit. Man borde dock som kolleger kunna komma överens om vad man egentligen vet och inte vet om whiplashskador. I den evidensbaserade era vi nu lever i borde man – oavsett om man är behandlande läkare och som sådan förståeligt nog försöker framföra åsikter som stödjer ens patient, eller om man som sakkunnig försöker göra en så objektiv bedömning som möjligt – enas om vissa grundläggande fakta.

Sammanfattningsvis finner jag programmet Kalla fakta beklämmande och att TV4, liksom Lars Wallstedt, borde framföra en ursäkt till landets alla sakkunnigläkare.

Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna

 

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.