SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Placeboeffekten - en myt?

- en kejsare utan kläder

 

I snart femtio år har placeboeffekten etablerat sig som ett självklart faktum inom medicinen och sjukvården. På gott och på ont. Bemött med ambivalens och irritation av många, men ett fenomen som erbjudit till synes självklara lösningar på annars svårförklarliga medicinska företeelser.
Budskapet har varit att ungefär var tredje patient blir bättre av en overksam behandling som ett sockerpiller, bara de tror att insatsen är effektiv.
Nu träder dock två danska forskare in på arenan och deklarerar likt H C Andersens pojke att placeboeffekten är en myt som spricker vid en strikt vetenskaplig analys. Kejsaren har inga kläder. Den spontana reaktionen är en blandning av förvåning, skepticism och misstro.

De två forskarna har systematiskt letat igenom den medicinska litteraturen sedan 1946 och hittat 114 publicerade forskningsrapporter som speglar placeboeffekten, det vill säga de undersöker och jämför en grupp patienter som fått placebo med en grupp som inte fått någon behandling alls.
Studierna omfattar totalt 7 500 patienter och fyrtio olika sjukdomar från högt blodtryck, fetma, alkoholmissbruk till depression, epilepsi och Alzheimers sjukdom. Placebobehandlingen har bestått av overksamma sockerpiller, olika typer av låtsasingrepp till exempel fejkade operationer eller psykologiska insatser som samtal. I 88 av undersökningarna ingick också en tredje grupp patienter som fick någon form aktiv behandling.
När data från samtliga dessa studier slås samman försvinner placeboeffekten. Resultaten ger inga belägg för att placebopatienterna förbättrats mer än de som inte fått någon behandling alls. Enda undantaget är möjligtvis smärta. När patienterna själva får utvärdera sin upplevelse av smärta framkommer en viss förbättring i placebogruppen. Men förändringen är inte stor. Den motsvarar ungefär en tredjedel av effekten av vanliga värktabletter som magnecyl och aspirin, enligt forskarna.

Den tänkbara förklaringen till att man i tidigare studier trott sig se en placeboeffekt är enligt de danska forskarna att det normala sjukdomsförloppet varierar i svårighetsgrad från dag till dag och att människor blir bättre spontant. Faktorer som glömts bort och istället förklarats med placeboeffekt, bland annat därför att flertalet medicinska studier inte innehåller en grupp patienter som inte får någon behandling alls. Den vanliga klassiska rutinen för det som kallas randomiserade studier är att undersöka någon form av aktiv behandling, till exempel ett nytt läkemedel, med någon form av placeboinsats, till exempel overksamma sockerpiller. Dessa studier ger alltså ingen bild av det normala sjukdomsförloppet utan medicinska insatser. Målet är att så noggrant som möjligt utvärdera den nya behandlingen, om den har effekt eller inte och i så fall hur stor den är och placebo är den självklara jämförelsen för att undvika uppenbara fallgropar och få en utslagsgivande utvärdering.

De danska forskarna Asbjørn Hróbjartsson och Peter Gøtzsche är verksamma vid Köpenhamns universitet och vid det nordiska Cochrane centret i Köpenhamn och har en god bakgrund för att göra systematiska utvärderingar av forskningsstudier.
De började intressera sig för placeboeffekten mest av nyfikenhet och upptäckte snabbt att den etablerade uppfattningen att mellan 30 och 40 procent av alla patienter kan förbättras av placebo, det vill säga om de tror att de ska bli bättre, inte var särskilt väl dokumenterad. Den kommer från en rapport "Den kraftfulla placeboeffekten" skriven 1955 av den amerikanske narkosläkaren Henry Beecher i Boston. Han hade sammanställt ett dussintal studier som jämförde placebo med aktiv behandling och drog slutsatsen att också placebo hade en medicinsk effekt.
- Det var han som angav den magiska siffran 35 procent som därefter etablerades i mytologin om placebo, säger Asbjørn Hróbjartsson.

Den danska rapporten publicerades nyligen i den amerikanska medicinska tidskriften New England Journal of Medicine (24 maj i år) med slutrekommendationen att "användning av placebo i sjukvården inte kan rekommenderas". De danska forskarna får medhåll av den ledande amerikanske epidemiologen John Bailar III i en kommentar som nästan sorgset medger att slutsatserna sannolikt är rätt, men pläderar för att det är för tidigt att helt räkna ut placeboeffekten. Han skriver om "den där förargliga, ytterst ovetenskapliga känslan att vissa saker ända måste vara sanna".

I Sverige har framför allt det statliga SBU (Statens beredning för medicinsk utvärdering), som just ägnar sig åt utvärdering med medicinska forskningsstudier, drivit frågan om placeboeffekten.¶
- Vår utgångspunkt har varit att plädera för goda relationer mellan läkare och patienter i sjukvården, säger professor Kjell Asplund i Umeå, ordförande i SBU. Ett gott bemötande av patienter har en förbättrande effekt på sjukdomsförloppet, om det nu ska kallas placebo eller något annat. Och det är viktigt att ständigt påpeka detta faktum.
Han är tveksam till den danska rapporten av flera orsaker:
- För det första ingår också gruppen av icke-behandlade patienter i en vetenskaplig studie. Det medför extra uppmärksamhet, noggrannare undersökningar, sannolikt bättre bemötande än för "normalpatienten". Alltså en placeboeffekt. Det går inte att säga att denna grupp avspeglar den spontana sjukdomsutvecklingen utanför forskningssituationen. De icke-behandlade kan alltså också ha påverkats via en placeboeffekt, vilket skulle kunna förklara de små skillnaderna mellan dem och placebogruppen.
Han menar också att aspekter som gott omhändertagande och andra placebobefrämjande insatser inte kan mätas i den analys som de danska forskarna gjort.
De skriver själva i sin rapport att de inte kunnat fastställa de psykologiska behandlingseffekterna av just patient-sjukvårdsrelationen, som kan vara till stor del oberoende av olika specifika placeboinsatser som att medicinera med sockerpiller.

Psykologiprofessorn Jan-Otto Ottosson i Göteborg tror också att det finns en placeboeffekt, men att det kanske är dags att hitta en ny terminologi:
- Det handlar om en mängd faktorer som styr behandlingseffekter som sjukdomens normala förlopp, patientens och läkarens förväntningar, kvaliteten i relationen mellan den sjuke och vårdapparaten, behandlingssituationen och graden av ångest hos patienten.

Insikten om placeboeffekten har också resulterat i ett etiskt dilemma, som nu den danska rapporten möjligen kan lindra. Frågan har varit om det är rätt att ge overksam eller mindre effektiv behandling till patienter för att utnyttja placeboeffekten. Att alltså lura patienten att tro att insatserna har en effekt som de inte har. Den allmänna inställningen har varit att denna metod inte är rekommendabel. Det är inte rätt att lura patienten även om avsikten skulle vara den bästa. De danska resultaten stödjer nu denna attityd och det är förmodligen en viktig kärnpunkt i deras budskap.
Denna punkt berör också i högsta grad alternativmedicinen. I åratal har den etablerade skolmedicinen avfärdat eventuella sjukdomsförbättringar av olika alternativa behandlingsmetoder som enbart just placeboeffekt, och behandlingarna har ofta kritiserats just för att invagga patienterna i en falsk tilltro. Den växande skaran av alternativmedicinare har lika envist hävdat att deras metoder har en synnerligen god och påtaglig effekt.
Den danska studien löser inte konflikten, men visar att placeboförklaringen kanske inte är lika enkel som man tidigare trott.
Inger Atterstam
Läs mer...

 

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.