SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Försäkringskassan om försäkringsläkare

Källa: FK 

Mina inledande kommentarer: Ingen av de ovan nämnda försäkringsläkarna behöver heller riskera någon tillsynskontroll eller HSAN.
 

Försäkringsläkarens roll

Tre vanliga frågor om försäkringsläkare

Fakta om försäkringsläkare

Utbildningsmaterial: Försäkringskassan informerar läkare (-pdf fil)


Försäkringsläkarens roll

Försäkringsläkarna är Försäkringskassans experter och rådgivare i medicinska frågor. De bedömer den enskildes medicinska tillstånd och hur detta påverkar funktionsförmågan och därmed arbetsförmågan utifrån det medicinska underlag som Försäkringskassan har tillgång till. 

Försäkringsläkarna svarar för att det medicinska underlaget kan ligga till grund för försäkringsmässiga åtgärder och beslut. De ska inte själva undersöka eller behandla den enskilde. Försäkringsläkarna tar inte ställning i frågor om rätt till ersättning. Dessa beslut fattas av handläggarna eller socialförsäkringsnämnderna.

Försäkringsläkarna har också en viktig roll i Försäkringskassans utåtriktade arbete genom att verka i information och diskussioner med läkare, annan personal inom hälso- och sjukvården samt med myndigheter, arbetsgivare och andra aktörer. En annan viktig uppgift är att medverka i utbildning av Försäkringskassans tjänstemän och förtroendevalda i medicinska frågor. De bör också medverka i Försäkringskassans utbildningar av läkare i försäkringsmedicin.


Tre vanliga frågor om försäkringsläkare

Vem bestämmer om man får vara sjukskriven?

Det gör din handläggande tjänsteman på Försäkringskassan. Din läkare skriver ett underlag, i form av ett intyg, som stöd för din ansökan. Försäkringsläkaren hjälper tjänstemannen att värdera intyget och avgör om intyget svarar tillräckligt på frågor om din sjukdom och dess betydelse för din arbetsförmåga.

Varför får jag inte träffa försäkringsläkaren?

Det är meningen att försäkringsläkare ska bedöma innehållet i vad andra läkare skrivit, inte att de ska göra en egen bedömning av dig. Om ni träffas är risken stor att läkaren påverkas i sin bedömning av din framställning och då inte kan förbli neutral.

-------------
Mina kommentarer: Hur risken för att försäkringsläkaren påverkas av sin beroendeställning gentemot Försäkringskassan och RFV diskuteras överhuvudtaget inte alls. Inte heller hur neutraliteten skall garanteras då FKs intressen strider med den försäkrades intressen.
-------------

Vad menar Försäkringskassan med arbetsförmåga?

Arbetsförmåga innebär att du, trots din sjukdom, kan försörja dig på arbete helt eller delvis. Först bedömer försäkringsläkaren om intyget klart visar en sjukdom hos dig. Sedan värderar försäkringsläkaren om beskrivningen av dina medicinska symtom visar att din funktionsnivå är påverkad av din sjukdom. Sist bedömer din handläggande tjänsteman vad det medicinska betyder för din arbetsförmåga i ditt nuvarande arbete eller arbete i allmänhet om du är arbetslös.


Fakta om försäkringsläkare

I landet arbetar cirka 600 offentligt anställda och privatpraktiserande läkare några timmar i veckan och upp till halvtid som försäkringsläkare. Läkargruppen har en egen facklig organisation inom Sveriges Läkarförbund och en vetenskaplig sektion inom Sveriges Läkarsällskap. 

En försäkringsläkare är en tjänsteman på försäkringskassan och står därför under JO:s tillsyn. Eftersom försäkringsläkaren inte utför sjukvård i denna roll, tar inte Socialstyrelsen eller Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd upp frågor om försäkringsläkare. En annan och helt åtskild grupp av försäkringsläkare är de som arbetar på uppdrag av privata försäkringsbolag.

-------------
Mina kommentarer: Ingen av de ovan nämnda försäkringsläkarna behöver heller riskera någon tillsynskontroll eller HSAN.
-------------


Utbildningsmaterial

"Försäkringskassan informerar läkare" är ett studiematerial om socialförsäkringen för blivande läkare. 

 

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.