SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Försäkringskassan

Försäkringskassan ansvarar för de svenska socialförsäkringarna.

Genom sammanslagningen av det gamla Riksförsäkringsverket och de länsvisa försäkringskassorna bildades den 1 januari 2005 Försäkringskassan.

Under rubriken Styrning & Resultat på Försäkringskassans hemsida återfinns viktiga dokument som rör Försäkringskassans verksamhet.

Försäkringskassans styrelse utses av regeringen. Styrelsens arbete och ansvar framgår av Instruktioner för Försäkringskassan. Instruktionerna kompletteras av vissa regler för styrelsen. Dessa är b.la. paragraferna 6,7 och 9 i Verksförordningen, dvs i klartext anges följande för styrelsen i Försäkringskassan (jag har nedan ersatt orden "myndighetens chef" med "styrelsen" för att klargöra deras roll): 

--------------
"Styrelsen"  ansvar och uppgifter

6§ "Styrelsen" ansvarar för myndighetens verksamhet.

7§ "Styrelsen" skall se till att verksamheten bedrivs författningsenligt och effektivt.

"Styrelsen" skall

1. hushålla väl med statens medel,
2. verka för att myndigheten genom samarbete med andra myndigheter och på annat sätt tar till vara de fördelar som kan vinnas för staten som helhet,
3. fortlöpande följa upp och pröva den egna verksamheten och konsekvenserna av de författningsföreskrifter och särskilda beslut som rör verksamheten samt vidta de åtgärder som behövs,
4. beakta de krav som ställs på verksamheten när det gäller totalförsvaret, regionalpolitiken, en ekologisk hållbar utveckling, jämställdheten mellan kvinnor och män samt integrationspolitiken,
5. se till att allmänhetens och andras kontakter med myndigheten underlättas genom en god service och tillgänglighet, genom information och genom ett klart och begripligt språk i myndigheternas skrivelser och beslut,
6. se till att myndigheternas organisation är utformad så att redovisningen, medelsförvaltningen och förvaltningen av övriga tillgångar samt myndigheternas verksamhet kontrolleras på ett betryggande sätt,
7. fastställa riktlinjer för myndighetens representation.

"Styrelsen"  skall se till att regeringen får det underlag som den behöver för att ta ställning till omfattningen och inriktningen av verksamheten.
-----------------

I sin nya roll har Försäkringskassan matats med olika regeringsuppdrag av varierande slag och syfte. Genom dessa kan vi se vad som rör sig mellan regeringen och Försäkringskassan.

Under rubriken Regeringens regleringsbrev återfinns de handlingar som regeringen utfärdat och som bestämmer Försäkringskassans mål och medel.

Läs också Försäkringskassans vägledningarLagar & Regler och andra publikationer, samt Försäkringskassans Metodstöd

Statskontoret har regeringens uppdrag att granska Försäkringskassans förändringsarbete.

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.