SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Mallar för Försäkringsmedicinsk utredning


Nedan följer mallar som Försäkringsöverläkaren och den samordnande tjänstemannen vid Försäkringskassan sannolikt använder vid inför bedömning av rätt till ersättning enligt lag.

Mallarna är för bedömning av :

Mall för försäkringsmedicinsk bedömning inför prövning av ansökan om handikappersättning

Underlag:

På vilka handlingar grundas bedömningen?

Diagnos:

Föreligger sjukdom? Diagnos enligt ICD-10 eller DSM IV? Enbart symptombeskrivning?

Funktions- och förmågebegränsning

Kan man av handlingarna bedöma art och grad av individens funktions- och förmågebegränsning? Kan de kopplas till diagnos/sjukdom/ symptom?

Behov av annans hjälp

Med vad och i vilken omfattning framgår det av underlaget att den försäkrade har ett hjälpbehov i den dagliga livsföringen? Kan hjälpbehovet kopplas till funktions- och förmågebegränsningen?

Varaktighet

Hjälpbehovet ska anses föreligga under minst ett år framåt

Sammanfattning

Kan behövas vid omfattande utlåtanden

Övrigt:

Andra frågeställningar som kan behöva besvaras av FL kan vara att bedöma rimligheten i vissa ersättningskrav. Kan bland annat handla om att bedöma rimligheten i vissa kostnadsersättnings krav


Mall för försäkringsmedicinsk bedömning vid prövning av ansökan om bilstöd

Underlag.

Pa vilka handlingar grundas bedömningen?

Diagnos:

Föreligger sjukdom? Diagnos enligt ICD-10 eller DSM IV? Enbart symptombeskrivning?

Funktionsbegränsning:

Kan man av handlingarna bedöma art och grad av individens funktionsbegränsning? Kan den kopplas till diagnos / sjukdom/symptom?

Begränsning av förmåga:

Hur beskrivs den försäkrades funktionshinder med avseende på förmågan att förflytta sig. Är svårigheten att nyttja allmänna kommunikationsmedel somatiskt eller psykiskt betingad? Är hindren klarlagda? Hindret måste vara medicinskt betingat! Bristfälliga kommunikationer eller långt avstånd till busshållplats kan inte bedömas som medicinskt betingat hinder

Varaktighet:

Viktigt att belysa. Funktionshindret ska i princip vara bestående eller ska åtminstone föreligga under den tid ska användas det vill säga i regel minst som bilen ska användas det vill säga i minst sju år
I ärendena kan det bli aktuellt med andra frågor att besvara, till exempel om begärd utrustning/anpassning är medicinskt lämplig och motiverad

Sammanfattning:

Kan behövas vid omfattande utlåtanden.


Mall för försäkringsmedicinsk bedömning inför prövning avseende ansökan om assistansersättning

Underlag:

På vilka handlingar grundas bedömningen ?

Personkrets:

Ska bedömas av tjänsteman,. Ibland kan diskussion med FL behövas

Diagnos:

Föreligger sjukdom? Är diagnosen klarlagd enligt ICD-10 eller DSM IV? Finns endast symptombeskrivning?

Funktions- och förmågebegränsning

Kan man av handlingarna bedöma art och grad av individens funktions- och förmågebegränsning? Kan de kopplas till diagnos/sjukdom/symptom?

Behov av personlig livsföringen:

Vad är det den försäkrade inte klarar själv i sitt dagliga liv? ADL? Annat? Kan hjälp behovet kopplas till funktions- och förmågebegränsningen?

Varaktighet:

Funktionshindret ska vara varaktigt, det vill säga inte vara av tillfällig eller övergående natur.

Sammanfattning

Kan behövas vid omfattande utlåtanden.


Mall för försäkringsmedicinsk bedömning vid prövning av ansökan om arbetsskadeersättning.

Underlag:

På vilka handlingar grundas bedömningen?

Diagnos:

Föreligger sjukdom? Är diagnosen klarlagd enligt ICD-10 eller DSM IV? Mycket viktig frågeställning vid bedömning av arbetsskador/arbetssjukdomar. I dessa fall måste man vara extra noga eftersom skadlig inverkan ska styrkas med hög grad av sannolikhet. Det är omöjligt om diagnosen är osäker.

Skadlig inverkan:

Beskriv vad som angivits vara skadlig inverkan avseende omfattning, intensitet, varaktighet. Finns det klarlagt med hög grad av sannolikhet att beskriven inverkan kan ge upphov till de angivna besvären/sjukdomen? Ange litteraturreferenser.

Samband-

Talar övervägande skäl för att det finns ett samband mellan beskriven skadlig inverkan och den försäkrades sjukdom/besvär. Finns annan konkurrerande skadlig inverkan beskriven? Föreligger ett försämringstillstånd? I så fall - hur länge kan den försäkrades besvär/symptom hänföras till beskriven skadlig inverkan i arbetet?

Sammanfattning -

Kan behövas vid omfattande utlåtanden.

Underskrift:

Vid underskrift i arbetsskadeärende ska försäkringsläkarens specialistkompetens alltid anges.


Mall för försäkringsmedicinsk bedömning vid prövning av ansökan om vårdbidrag

Underlag:

På vilka handlingar grundas bedömningen?

Diagnos:

Föreligger sjukdom? Finns diagnos enligt ICD-10 eller DSM IV? Enbart symptombeskrivning?

Funktions- och förmågebegränsning:

Kan man av handlingarna bedöma art och grad av funktionshinder och begränsning i individens förmåga? Kan dessa kopplas till diagnos/sjukdom/symptom?

Vård- och tillsynsbehov:

Hur och i vilken omfattning framgår det att det finns ett behov av vård och tillsyn utöver det normala. Till exempel det diabetessjuka barnet - hur mycket extra tillsyn behöver det utöver vad ett normal friskt barn i samma ålder skulle behöva? I dessa ärenden räcker det ofta inte att bara bedöma på det medicinska underlaget, utan också vårdnadshavarens beskrivning av barnets vård- och tillsynsbehov

Varaktighet:

Viktigt att belysa. Vård- och tillsynsbehovet ska föreligga under minst sex månader.

Övrigt:

Försäkringsläkaren kan behöva besvara andra av tjänstemannen ställda frågor, som kan handla om vissa kostnadsersättningar, vilka ska ställas i relation till sjukdomens/-arnas konsekvenser.

Sammanfattning:

Kan behövas vid omfattande utlåtanden.


Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.