SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Generösare bevisregel kräver mer sammanhållen handläggning

RFV säger ja till en mer generös bevisregel i arbetsskadeförsäkringen. Den föreslagna förändringen innebär att fler försäkrade kommer i fråga för livränta än vad dagens regler medger.

– Men för att komma till rätta med de problem som påtalats, bland annat att försäkringen missgynnar kvinnor, behövs också en ordning för säkrare utredningar, framhåller RFV i sitt remissvar på de förslag regeringen lämnat.

Dagens situation

Dagens regler och osäkerhet beträffande grunden för bedömningen i arbetsskadeärenden har inneburit påfrestningar för försäkringskassorna och deras medarbetare. Enbart nya mer generösa regler skulle inte göra situationen lättare, snarare tvärtom.

– Sänkta beviskrav innebär att intervallet för osäkra bedömningar ökar, vilket gör att möjligheterna till rättvisa, likformighet och förutsägbarhet ytterligare minskar, säger Stig Orustfjord, på RFV.

Vetenskaplig grund

Ett generellt arbetsskadebegrepp ger inte någon anvisning om vilka sjukdomar som har sin grund i arbetet. Nya vetenskapliga rön måste löpande få påverka besluten i arbetsskadeärenden.

RFV har föreslagit en ny administrativ ordning som kan underlätta att vetenskapliga rön kan föras in i bedömningarna. Den innebär bland annat att handläggningen av arbetsskadeförsäkringen koncentreras till ett eller några ställen i landet där det finns såväl försäkringsrättslig som medicinskt vetenskaplig kompetens. Genom att samla handläggningen på detta sätt kan man lättare säkerställa gemensamma bedömningsgrunder.

Kritiken mot arbetsskadeförsäkringen har bland annat tagit sikte på att kvinnor missgynnas. Den förändring som regeringen föreslår innebär en uppmjukning av beviskravet vid bedömningen av rätten till ersättning. Däremot klarlägger inte den nya bevisregeln den faktiska grunden för bedömningen, det vill säga den pekar inte ut vilka sjukdomar som har sin grund i arbetet.

Risk för olikheter vid bedömningen

– Det innebär att risken för att det kommer att uppstå olikheter vid bedömningarna är stor om man inte kan hålla samman praxis och föra in den vetenskapliga debatten på ett ordnat sätt. Även med dagens bevisregler är olikheterna, som RFV kunnat konstatera, mycket stora mellan försäkringskassorna som handlägger arbetsskadeförsäkringen, säger Stig Orustfjord.

Ny beslutmodell

RFV har tidigare föreslagit en ny handläggnings och beslutsordning istället för dagens modell med socialförsäkringsnämnder. RFV:s rapport om detta ingår som en del i det underlag regeringen sänt ut på remiss.

– Den nya ordningen ska öka förutsättningarna för att tillämpningen ska bli rättvis och likformig och att handläggningstiderna, som idag varierar kraftigt mellan försäkringskassorna, ska kunna kortas, säger stig Orustfjord.

Stort ansvar vid lokalkontoren

– Även om utredningen läggs vid en eller flera specialistenheter kommer det lokala kontoret att ha ett stort ansvar. Bland annat kommer fortfarande information om försäkringen, kontakt med arbetsplatsen och utbetalningar att skötas lokalt, säger Stig Orustfjord.

ROBIN LAPIDUS

Läs hela remissvaret på: http://www.rfv.se/social/skrivel/docs/yl_0907.pdf

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.