SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Överklagande av kassans avslagsbeslut i handikapp ersättning för min huvudman  E-J.

                                                                 Försäkringskassan

Ärende

Överklagande av kassans avslagsbeslut i handikapp ersättning för min huvudman  E-J. 

I tillämpliga delar överklagas kassans beslut om vägrat beslut även i Bilstöd.

Detta överklagande, vilket enligt vår mening i sak betyder att en svårt funktionshindrad kvinna inte kan delta i samhället på lika villkor samt att därför också innebär att en svårt handikappad och funktionshindrad kvinnas ärende måste samordnas i Länsrätten.

Regeringen har för Kassans verksamhet utfärdat Regleringsbrev för år 2005 som i tillämpliga delar innehåller:

Insatser Verksamhets området för jämlika villkor:

Mål 1.

Kvaliteten i stödet och servicen för flickor och pojkar, kvinnor och män med funktionshinder skall utvecklas, Insatserna skall baseras på vetenskap och forskning samt ett tydligt brukarperspektiv.

I Insatser Verksamhets området för jämlika villkor:

Mål 1.

Kvaliteten i stödet och servicen för flickor och pojkar, kvinnor och män med funktionshinder skall utvecklas, Insatserna skall baseras på vetenskap och forskning samt ett tydligt brukarperspektiv.

Saken

Handikappersättning har avslagits av kassan med motivering av – som man får förstå detta - att både hjälpbehov samt merkostnader skull vara för små.

Kassan har dock godkänt ATT

-         funktionshinder föreligger,

-         hjälpbehov föreligger

-         merkostnader föreligger, samt också identifierat förutsättningarna därför vilka överensstämmer med de bestämmelser som beslutet skall grunda sig på

Nämligen: att E-J i sitt funktionshinder i sin dagliga livsföring behöver mer tidskrävande hjälp av annan, för att kunna förvärvsarbeta behöver fortlöpande hjälp av annan, annars har betydande merutgifter.

Kommentar

E-J behöver daglig hjälp i sin yrkeslivsinriktade rehabilitering

Fram till att återupprätta och möjliggöra en återgång till sitt eget företags verksamhet, vilken senare p.g.a. kassans åtgärder att hämta in hennes enligt lag om sekretesskyddade affärshemligheter , kassan förändrat till allmänna handlingar! , vilket är medgivet av kassans företrädare.

Merkostnader härför är över 100.000 per år när detta betyder att en anställd person omfattas och hon ””annars” har betydande merutgifter”

Ordet ”annars” omfattar alla typer av kostnader, likgiltigt vilken.

Sökt handikappstöd är den högst varianten 69% av basbeloppet som vägrats henne,

Hon kan INTE vara verksam på någon annan plats än i sin bostad, framtida yrke och arbete måste finnas i denna ännu inte helt elsanerade miljö!

E-J får i idag i beslutad yrkeslivsinriktad  rehabiliteringsinsats godkänd av kassan fortlöpande hjälp av Life - Center i Luleå samt i denna Rehabilitering: Sker i hennes nuvarande miljö!

P.g.a. funktionshindret och i avsaknad av de stöd som samhället och Regeringen inskrivit i Regleringsbrevet för år 2005 till Alla kassors verksamhetsmål och inriktning, samt i enlighet med Socialstyrelsen Intyg i redan angivna mål i Regeringsrätten där inskrivet : ” dessa funktionshindrade får inte förvägras de olika stöden” samt även det överstatliga organet Europaparlamentets meddelande till alla medlemsstater om att den s.k. ” försiktighetsprincipen” skall användas i detta funktionshinder – ”elöverkänslighet” så är det faktum  att  hindret är identifierat och godkänt av kassan helt styrande för ärendet och dess handläggning,

Samtliga handlingar som här åberopas har kassan i ärendet, men i  sin handläggning helt nonchalerat!

I regleringsbrevet har Regeringen 2004-12-16 som ”övergripande mål” angett:

Mål 1. De försäkrade skall ha de förmåner de har rätt till.

Mål 2 Rättssäkerheten, effektiviteten och kvaliteten skall öka.

Mål 3 Fusk skall inte förekomma.

Samt under återrapportering:

Eventuella hinder för måluppfyllelsen skall rapporteras

Ur ”Generellt krav på återrapportering skall resultatanalys med behov av ”statsmakternas och övriga intressenters behov av kunskap(=mål)”om FK:s Verksamhet och dess utveckling tillgodoses:”

Särskilt nämnt område tillämpbart i detta fall är:

handikappolitik och funktionshindrades rättigheter.

Mål för ”Politikområde Handikapppolitik”

En samhällsgemenskap med mångfald som grund

Att samhället utformas så att människor med funktionshinder i alla åldrar blir fullt delaktiga i samhället

Jämlikhet i levnadsvillkor för flickor och pojkar, kvinnor och män med funktionshinder.

Kommentar

E-J har av kassan alltsedan 1993 medvetet hindrats att deltaga i samhället på ”lika villkor” i tvångspensionering, indragen livränta redan 1986, beslut tagen av annan juridisk person – FK i  BD –län.

Beslut verkställt men omprövat enligt LAF i sin version efter 1993! Då av FK i AC- län.

Samma sak upprepas 1997 beträffande tvångspensionering när hon ånyo inrapporterar sin avsikt att återgå i helt arbete och är friskskriven.

Hon är idag i sitt nu nekade ej respekterade behov av handikappstöd fortfarande i samma belägenhet.

I Insatser Verksamhets området för jämlika villkor:

Mål 1.

Kvaliteten i stödet och servicen för flickor och pojkar, kvinnor och män med funktionshinder skall utvecklas, Insatserna skall baseras på vetenskap och forskning samt ett tydligt brukarperspektiv.

Hennes i handlingarna tydligt angivna brukarperspektiv i sitt funktionshinder innebär:

Behov av, Bilstöd, grundbelopp, inkomstprövat belopp samt elsaneringsstöd enligt RR:s dom  med fastställelse av dom i bl.a. Värmlands länsrätt,

Sökta stöd är 40.000 i grundbelopp, 60.000 i  inkomstprövat sådant samt

Elsaneringsstöd enligt av RR utdömt – se ovan 150.000 i fastställd Länsrättsdom.

Behov av handikappstöd får inte nekas henne.

Behov av arbetshjälpmedel handläggs av LifeCenter i Luleå som har uppdraget av ”yrkeslivsinriktad rehabilitering” - pågående uppdrag.

Dessa redan i saken befintliga  handlingar med yttrande till RR från Socialstyrelsen

2 st har redovisats i 2 olika mål! Och skall redovisas av kassan till Länsrätten.

i ansökan om bilstöd också avslaget av kassan, vi samordnar överklagandet därför.

Bara genom gynnande beslut efterlevs Regeringens Regleringsbrev för Politikområdet ”Insatser Verksamhets området för jämlika villkor:”

Mål 1 (citat) .

Kvaliteten i stödet och servicen för flickor och pojkar, kvinnor och män med funktionshinder skall utvecklas, Insatserna skall baseras på vetenskap och forskning samt ett tydligt brukarperspektiv.

”Försiktighetsprincipen” enligt EU parlamentets  Meddelande åberopas därför.

Citat I området Ersättning vid arbetsoförmåga.

Mål 2

Likformigheten i beslut om livränta till följd av arbetssjukdom skall öka.

Osakliga skillnader i utfall vid prövning av arbetsskada för kvinnor och män skall inte förekomma.

I särskild skrivning sker återkoppling till detta i en ”resningsansökan”

Sådana skillnader skall bedömas av Länsrätten i målen i RR resp. Länsrätter där handläggning för E-J skall mätas mot handläggning för T-S (LR i Värmland) samt S-G, mål- nummer  åberopas, bägge har fått stöd.

Men inte E-J!

Osakliga skillnader i beslut skall inte förekomma, oberoende på kön, bostadsort,  funktionshinder samt typ av verksamhet, rätten till eget arbete är grundlagsenlig, och får inte genom myndighetsutövning förloras för enskild individ.

I Verksamhetsområde – Åtgärder mot ohälsa.

Försäkringskassan skall förhindra och förkorta sjukskrivningar och underlätta återgång i arbete.

Fler personer med behov av samordnade rehabiliteringsinsatser skall återgå eller ges förutsättningar att återgå i arbete.

Gäller även E-J.

Uppdrag kopplade till de ”generella målen för verksamhetsgrenarna.”

FK skall i samråd med Socialdepartementet ta fram resultatindikatorer för att mäta måluppfyllelsen för de generella målen på verksamhetsgrenarna.

Se intyg i sak om rätten till eget arbete intygat av departementsrådet Bengt Sibbmark infört i ärendet vilket åberopas.

FK skall i samarbete med vårdens institutioner samverka för en bra sjukvård.

Allt vad ovan sagts har i intyg av Dr B-G anförts alltsedan 1998, från

Angivna kränkningar,  behovet av rehabilitering, behoven av stöd m.m.

Yrkande 1. i  avslaget handikappstöd för E-J:

ATT
Länsrätten i Västerbottens Län beaktar all tidigare negativ handläggning.

Respekterar alla handlingar i ärendet, även de minnesanteckningar som skett

I möten med Västerbottens Läns Landsting och där införda anteckningar, samt

ATT
Rätten dömer i enlighet beträffande sökta handikappstöd och medger E-J ersättning enligt lag om stöd till handikappade (funktionshindret elöverkänslighet) och i samband därmed  beviljar henne högsta möjligen belopp med respekt för alla merkostnader som hon i tiden påpekat och sökt.

Enligt vår mening föreligger ICKE hinder för stöd retroaktivt i detta alltsedan 1998

Enligt Dr B-G intyg isak.

Yrkande 2.

ATT
Länsrätten uppfattar detta även som överklagande av avslaget bilstöd i i

Lagstiftningens tillämpliga former, dels grundbelopp, inkomstprövat belopp

Enligt tidigare ansökningar fr.o.m. 1997 där avslag skett p.g.a. att medel inte fanns. Men någon  prioritering som måste ske för efterföljande år har aldrig någonsin skett sedan dess, och därför

ATT
rätten uppfattar att just därför nytt stöd söktes 2004, med samma avslags -motivering, men kassan har därför NU prioriterat in ärendet i nytt anslagsår 2005 men där också enligt vår mening avslagit även detta utan respekt för vad Regeringen i Regleringsbrevet till alla kassor i landet krävt.

Det nu sökta bilstödet söktes därför enligt lag om detta efter gångna 7 år när det sökta bilstödet aldrig fick en prioritering inför nya anslags -år fr.o.m. 1997, och vi har enligt vår mening rätt att starkt ifrågasätta även denna ansökan och ser INTE något som helst hinder för Länsrätten att pröva även denna handläggning jämlikt JO 163-01 också Västerbottens läns Försäkringskassa när det gäller valideringen av avslagsbesluts värde som rättskraft för drabbad

Om därmed rätten att överklaga som aldrig meddelades henne och hon

Kunde inte överklaga som vi har förstått detta!

För min Huvudman E-Js räkning yrkas därför i första hand i detta

ATT
Länsrätten i Västerbottens Län anser att ny prövning skall ske för avslag i beslut om Bilstöd ansökt av E-J redan 1997, att i detta ärende kassan anmodas att verkställa utredning om behov, av grundbelopp, inkomstprövat belopp samt elsaneringsstöd i dåvarande fordon som hon trots den då ingivna ansökan fick elsanera själv med betydande merkostnader som aldrig respekterats av kassan. merkostnaderna för detta är i hennes av kassan redan sedan 1990 kända funktionshinder flera hundra tusen sedan dess!

Detta för att ge henne möjlighet – om inte rätten direkt beslutar om stöd –

Vid äventyr av att kassan efter ny prövning skall även då ett nytt avslag

Kunna överklagas till Länsrätt.

Samt

ATT
Rätten i nu redogjort avslag fr.o.m. 2004 skall bevilja stöd  Enligt regelverket och med beaktande av Regeringens Regleringsbrev  i enlighet med gjorda ansökningar min huvudman tillgodo för att hon skall kunna deltaga i samhället på lika villkor med beaktande av hennes rätt till eget arbete.

Härmed överlämnas målet för vidare kommunicering om så  höves.

2005-03-15

Bertil Andersson

 

Åberopas:

  • Regeringens regleringsbrev till alla FK i landet för år 2005.

  • Socialdepartementets Bengt Sibbmarks intyg i ärendet om rätten till eget arbete.

  • Sekretesslagen och kassans handhavande av affärshandlingar enligt särskild lag om sekretess.

  • Socialstyrelsens yttrande i två mål till RR medförande elsaneringsstöd.

  • Dr B- Gs intyg i sak alltsedan 1998.

  • Allt i ärendet infört material befintligt i kassan.

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.