SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Bidrar Försäkringskassan till att trygga rättssäkerhet och tillit till Socialförsäkringssystemen?

Fusk inom vårt välfärdssystem är allvarligt och skall beivras, men varför man inte med kraft åtgärdat de missförhållanden man årligen upptäcker i sin tillsyn av Försäkringskassan är mig en gåta.

Sammanställningen nedan visar några utdrag ur dåvarande RFV:s årliga tillsyn av Försäkringskassorna. Borde inte tillsynsmyndigheten ha initierat någon brottsutredning mot de lokala Försäkringskassornas juridiskt ansvariga - styrelse och VD? 

Den 18 augusti 2003 lade ANSA utredningen fram sina förslag vid en presskonferens i Stockholm. Man föreslog att Försäkringskassorna skall förstatligas. Detta för att bl.a. uppnå likformighet och mer specialisering i arbetet.

Tidigare har enmansutredaren Lars Baltzari (direktör vid AFA) lagt fram sin Utredningen om handläggning av arbetsskador och bl.a. föreslagit en centralisering av hanteringen av arbetsskador för att likaledes nå likformighet och högre specialisering.

Mot bakgrund av vad jag funnit i de olika materialen från RFV påstår jag att tusentals  sjuka och skadade antingen fått felaktig ersättning eller ingen ersättning alls.

- Viktigt att man kan lita på att Försäkringskassan är effektiv, kompetent och följer lag och föreskrifter.

”Beslutsprocessen för ersättningsärenden inom ohälsoområdet är relativt tydligtbeskriven i lagstiftningen.

Den bild som framträder i tillsynsrapporten är genomgående att kvaliteten i arbetet är för låg. Beslutsunderlagen är ofullständiga och flera av de moment som förutsätts i lagstiftningen genomförs inte. En del av bristerna kan kanske återföras till den enskilda handläggarens individuella kompetens och ambition, men när brister framträder med den konsekvens och spridning som framgår av rapporten måste också mera systematiska förklaringar hittas.” Källa: Tillsynsrapport om RFV:s ohälsouppföljning på samtliga försäkringskassor under åren 1996 och 1997. 

”Av de tolv granskade förmånerna har Riksförsäkringsverket funnit att kvaliteten i beslut och beslutsunderlag är god för en förmån, acceptabel för sex förmåner och bristfällig för fem förmåner. När kvaliteten bedömts vara god eller acceptabel är handläggningen att betrakta som rättssäker. När kvaliteten bedömts vara bristfällig kan det inte i det enskilda ärendet anses vara säkert att ärendet behandlats på ett rättssäkert sätt och att rätt beslut fattats. Riksförsäkringsverket anser att bristerna är allvarliga och att konsekvenserna för enskilda människor kan bli stora. Människor måste kunna lita på att deras ärenden handläggs på ett professionellt sätt enligt de regler som myndigheter har att rätta sig efter.” – Källa: RFV:s Riksrapport avseende år 2000 

”Av de sex granskade förmånerna har Riksförsäkringsverket funnit att kvaliteten i beslut och beslutsunderlag är acceptabel i två förmåner och bristfällig i fyra förmåner. Riksförsäkringsverket anser att bristerna i år delvis är allvarliga. När kvaliteten är acceptabel är handläggningen enligt Riksförsäkringsverket att betrakta som rättssäker. När kvaliteten är bristfällig är det inte säkert att det enskilda ärendet behandlats på ett rättssäkert sätt och att rätt beslut fattats.” – Källa: RFV:s Riksrapport avseende år 2001

Alla tvister i socialförsäkringsfrågor hanteras i Sverige inom ett särskilt rättssystem - det så kallade Förvaltningsrätten som har sina egna domstolar: Länsrätt, Kammarrätt och Regeringsrätten. Den klagande enskilde försäkrade får som regel klara sig helt på egen hand mot myndighetens alla juridiska resurser. Om den klagande tillhör LO eller TCO kan han via facket få tillgång till juridisk hjälp mot myndigheten via LO-TCO Rättsskydd. De har den i särklass mesta erfarenheten av förvaltningsmål och överklagande av förvaltningsbeslut, dvs t.ex Försäkringskassan.

LO-TCO Rättskydd skriver i sin senaste årsredovisning bl.a. följande:

Vi på LO-TCO Rättsskydd möter dem dagligen, människorna som blivit 0-klassade och fråntagna sitt sjukpenningunderlag eller som har ramlat ur a-kassesystemet. Inte sällan på fel grunder, visar det sig när vi kallar in specialister eller ärendet överklagas.

Det här är en effekt av den skärpta kontrollen av sjukskrivningarna. Det är också en effekt av den ojämlikhet som råder mellan parterna i socialförsäkringsprocessen när det gäller möjligheterna att få länsrättens domar överprövade.

För den enskilde som vill överklaga länsrättens dom i ett försäkringsfall till kammarrätten är det nästan omöjligt att få prövningstillstånd. Försäkringskassan får däremot i de flesta fall prövningstillstånd. Det ger en slagsida i systemet och innebär en brist på rättssäkerhet för våra medlemmar.

Enskilda som på egen hand överklagar indragen sjukpenning får rätt i ca 16% av fallen. De som överklagar med hjälp av jurist i 50% av fallen.

40% av arbetsskadade som överklagat med hjälp av LO-TCO Rättsskydd vinner i domstolen. Utan juridisk hjälp vinner knappt 10% i domstol.

Tomas Alsbro

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.