Redovisning av tillsyn av arbetsskadeförsäkringen 1998


RIKSFÖRSÄKRINGSVERKET

1999-05-27

Dnr 4952/98

Försäkringskassans styrelse


Riksförsäkringsverket (RFV) har under 1998 genomfört tillsyn av arbetsskadeförsäkringen. Tillsynen omfattar en granskning av beslutsunderlaget och en bedömning av riktigheten i beslutet i 989 slumpvis utvalda ärenden. Ärendena är utvalda från samtliga socialförsäkringsnämnders beslut under andra kvartalet 1998. Vid ärendegranskningen har bedömningsinstrumentet Qben-LAF använts.

Tillsynen visar att stora delar av verksamheten fungerar men att det f~ väsentliga delar i handläggning och tillämpning där det förekommer allvarliga brister. Resultatet av ärendegranskningen visar att beslutet var riktigt i 718 ärenden eller i 72,8 % av de ärenden som granskats. Det finns sådana brister i beslutsunderlagen att det inte borde ha fattats beslut på det föreliggande underlaget i 202 eller 20,4 % av ärendena och att beslutet var fel i 69 eller 6,9 %. Vid en utvärdering av resultatet bör beaktas att arbetsskadeärenden innefattar skälighetsbedömningar och att besluten bygger på allmänt vedertagna uppfattningar inom den medicinska vetenskapen. Lagstiftningen är till vissa delar oklar och svårtolkad och det saknas i flera avseenden en vägledande praxis hos högsta instans.

Det finns brister i den förvaltningsrättsliga tillämpningen 123,4 % av de granskade ärendena. RFV anser att det är en orimligt hög andel. Förvaltningslagens regler skall följas. Det är kassaledningens ansvar att se till att så sker. Nödvändiga insatser för att åstadkomma detta måste sättas m.

Det är RFV:s uppfattning att det behövs åtgärder såväl hos försäkringskassorna som av RFV för att komma till rätta med de brister som har konstaterats vid granskningen.

RFV anser att det är kassaledningarnas ansvar att se till att utredningar och beslutsfattande i arbetsskadeärenden sker på ett korrekt och rättssäkert sätt. Kassaledningen ansvarar också för att såväl tjänstemän som ledamöter i socialförsäkringsnämnderna får den utbildning och information de behöver för att fullgöra sina respektive uppgifter.

RFV anser inte att det är acceptabelt att det finns sådana brister i beslutsunderlagen att det inte går att ta ställning till om beslutet är riktigt. Det är RFV: s uppfattning att försäkringskassorna, måste ha en organisation och bemanning som medverkar till att utveckla kvaliteten inom arbetsskadeområdet.

RFV anser det nödvändigt att kassaledningen tillser att det finns kompetens för och resurser till nödvändiga arbetsplatsutredningar.

RFV anser vidare att kassaledningen ansvarar för att det finns tillgång till försäkringsläkare som har den kompetens som krävs för att kunna vara rådgivande i arbetsskadeärenden. Försäkringsläkarnas tjänstgöringstid bör vara anpassad så att det finns tid för de komplicerade bedömningar som behövs i dessa ärenden. Då det finns brister i en stor del av läkarutlåtandena från behandlande läkare anser RFV att det ingår i försäkringsläkarens uppgifter att informera berörda läkare om vilka krav som ställs på det medicinska underlaget i ett arbetsskadeärende.

RFV anser att varje försäkringskassa skall inventera sin egen situation och upprätta ett åtgärdsprogram i syfte att höja kvaliteten i arbetsskadeärenden.

RFV anser att fortlöpande utöva särskild tillsyn över arbetsskadeområdet för att tillse att ärendehantering och tillämpning sker på avsett sätt och att de brister som har påtalats avhjälps. RFV har under hösten 1998 vid en konferens för samtliga försäkringskassor redovisat resultatet av tillsynen samt informerat om verkets uppfattning om hur ärenden bör beredas samt sin syn på olika tillämpningsfrågor. RFV kommer i samband med att allmänna rådet Ersättning enligt lagen om arbetsskadeförsäkring omarbetas under 1999 att utveckla och förtydliga vissa avsnitt. I samband med att rådet ges ut kommer verket att anordna en konferens för diskussion om tillämpningsfrågor.

För att öka den samlade kompetensen inom arbetsskadeområdet avser R17V att anordna konsensusseminarier där försäkringskassorna tillsammans med forskare och läkare samt representanter för domstolarna kan diskutera mer komplicerade medicinska och försäkringsjuridiska frågor kring tillämpningen av arbetsskadeförsäkringen.

Nuvarande lagstiftning ger på vissa punkter upphov till tolkningssvårigheter. RFV har i skrivelse till socialdepartementet 1996-06-18 samt i sitt remissyttrande över arbetsskadeutredningens betänkande Den framtida arbetsskadeförsäkringen (SOU 1998:37) framfört förslag till förändringar i lagstiftningen som syftar till att vara klargörande för den som skall fatta beslut i arbetsskadeärenden och därmed bidraga till en likformig tillämpning.

Beslut i detta ärende har fattats av Riksförsäkringsverkets styrelse. I styrelsens beslut har deltagit undertecknad Anna Hedborg, generaldirektör, samt ledamöterna Margit Genser, Ulla Gustavsson, Rolf Kenneryd, Staffan Marklund, Ronny Ohlander och Börje Grahn. Därjämte har närvarit överdirektör Ingrid Petersson samt som föredragande byrådirektör Monica Rosén.

Anna Hedborg

Monica Rosén

För kännedom till: Regeringskansliet Socialdepartementet


Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.