SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN

HSAN har kraftigt ifrågasatts från bl.a. läkarhåll. En serie debattartiklar i bl.a. Läkartidningen pekar på allvarliga brister i HSAN:s roll och funktion.

Kritiken har bl.a. skjutit in sig på att HSAN inte bidrar till ökad kvalitetssäkring inom sjuk- och hälsovården utan endast fungerar som en första instans i ett domstolsförfarande. Man har också pekat på att den låga kvaliteten i HSAN:s sakkunniga - som för övrigt hämtas från Socialstyrelsens Vetenskapliga råd.

Se bl.a följande lite äldre, men fortfarande lika aktuella artiklar:

Jag har heller inget förtroende för HSAN. Min inställning grundar sig på processrättsliga problem. Dessa problem har också framkom även vid Riksrevisionens granskning den 2008-06-18 med diarienummer 32-2008-0544.


Vad är HSAN ?

HSAN är en statlig myndighet, som prövar om yrkesutövare inom hälso- och sjukvården gjort sig skyldig till fel i sin yrkesutövning. Nämnden kan i sådana fall ålägga disciplinär påföljd. Nämnden består av nio ledamöter. Ordföranden är jurist med erfarenhet som domare och övriga ledamöter har erfarenhet från olika områden av hälso- och sjukvården. (Källa: HSAN)

Om du anser att personal begått fel

HSAN skickar som regel över din anmälan till den som blivit anmäld. Den anmälde får tillfälle att ge sin syn på saken. Du får därefter tillfälle att bemöta vad han eller hon sagt.

HSAN tar som regel in en kopia av din patientjournal.

Du kan alltid återkalla din anmälan, t.ex. om du genom utredningen har fått tillfredställande förklaring till vad som hänt.

När ett ärende är färdigberett granskas det av medicinska experter, som är knutna till HSAN (Hämtas från Socialstyrelsens Vetenskapliga råd). Därefter prövar HSAN ärendet och fattar beslut. I vissa fall avgörs ärendet av ordföranden ensam efter granskning av medicinsk expert. Beslutet skickas till såväl anmälaren som den anmälde.

Källa: HSAN


Prövningen hos HSAN sker på samma sätt som vid en rättegång, med bl.a. samma beviskrav.

Beslutet kan överklagas (förvaltningsdomstol – Länsrätten i Stockholm) av den som är missnöjd med utgången. Överklagande måste ske inom den tid som anges i beslutet (tre veckor efter delgivning). Kommer överklagandet in för sent prövas det inte.

Juridiskt ombud

Den läkare som eventuellt blir föremål för anmälan har tillgång till juridisk hjälp via Sveriges Läkarförbund. Du får ingen motsvarande hjälp. 


Bedömningsgrunder för Socialstyrelsens anmälningar av hälso- och sjukvårdspersonal till HSAN

Om Socialstyrelsen under utövande av sin tillsyn finner att hälso- och sjukvårdspersonalens handlande innebär sådana brister i yrkesutövningen att det finns skäl för disciplinpåföljd skall Socialstyrelsen enligt 6 kap. 18 § lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område anmäla detta till HSAN

Källa: HSAN

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.