SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

 

Rättslig procedur vid HSAN

För att åskådliggöra hur ett HSAN ärende avgörs rättsligt kan nedanstående text om råd och hjälp till läkare tjäna som exempel.

Exemplet visar också de resurser som står till läkarnas förfogande vid situationer där de blivit anmälda till Hälso- och Sjukvårdens Ansvarsnämnd.


Om jag blir anmäld till HSAN

Utgåva VII, 2002

Antalet anmälningar ökade kraftigt under 1990-talet, men har under de senaste åren stagnerat. Under 2001 inkom drygt 3 000 anmälningar om påstådda fel och försummelser i vården till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN). Det motsvarar cirka 5 000 anmälda personer. Av de ärenden HSAN får in rör 70 procent läkare. Majoriteten anmäls av patienter/anhöriga. Socialstyrelsen utreder omkring 2 500 ärenden per år, varav cirka 800 är så kallade Lex Maria-fall. Av dessa går ett drygt hundratal vidare till HSAN med yrkande om disciplinpåföljd, inskränkning av förskrivningsrätt prövotid eller delegitimation.

Risken för att bli anmäld en eller flera gånger under ett yrkesverksamt liv som läkare är således påtaglig. Risken att bli fälld är däremot mindre. För omkring sex procent blir resultatet i HSAN disciplinpåföljd. Socialstyrelsens anmälningar leder i de flesta fall till att den anmälde fälls till ansvar.

Som medlem i Sveriges läkarförbund har Du möjlighet att få råd och hjälp i anmälningsärenden. Verksamheten bygger emellertid på att Du själv medverkar i processen eftersom det är bara Du som kan lämna uppgifter kring vad som har inträffat.

Innehåll

Om jag blir anmäld till HSAN

HSANs och Socialstyrelsens handläggning av ansvarsärenden

Patient/anhöriganmälda ärenden

Socialstyrelseanmälda ärenden

Handläggningstider

Expediering av beslut

Påföljder

Prövotid

Delegitimation och inskränkning av förskrivningsrätten

Att skriva inlagor

Anstånd

Formulering

Expertutlåtande

Preskription

Vad erbjuder Läkarförbundet?

Juridisk hjälp

Konsultationsläkare

Kostnader

Kollegialt nätverk

Etik- och ansvarsrådet

Överklagande

Läkaren överklagar

Patienten överklagar

Socialstyrelsen överklagar

Åtalsärenden

Sekretess

Patientnämnd och patientombudsman

Yrkesförsäkring

Rättsskyddsförsäkring

Patientförsäkring och patientskadelag

Ansvarsförsäkring

Bilaga 1

Bilaga 2

Bilaga 3

 

HSANs och Socialstyrelsens handläggning av ansvarsärenden

Det finns huvudsakligen två varianter av anmälningsärenden, dels sådana där en patient eller anhörig till patient anmäler, dels sådana där Socialstyrelsen agerar anmälare.

Figur 1: De två huvudsakliga varianterna av anmälningsärenden

Patient/anhöriganmälda ärenden

Patientärendena börjar med att anmälaren skickar in sina klagomål till HSAN. Klagoskriften går sedan från HSAN till den läkare, vårdcentral, klinik eller det sjukhus som berörs av anmälan, med begäran om yttrande och kopior av patientens journaler samt delgivningskvitto. Ofta samlar sjukhuset in svar från namngivna läkare för att sedan samlat sända dessa yttranden tillsammans med begärt journalmaterial till HSAN.

Läkarens svar sänds av HSAN till anmälaren, som får möjlighet att komplettera med ytterligare synpunkter. Anmälarens kompletterande synpunkter skickas som regel till läkaren "För kännedom". Detta innebär att läkaren inte behöver skriva något ytterligare svar.

Om anmälarens kompletterande synpunkter innehåller nya fakta brukar läkaren uppmanas att yttra sig igen.

I nästa skede tas ärendet om hand av en föredragande läkare, som är specialist inom det berörda verksamhetsområdet. Vid behov konsulteras specialistföreträdare inom Socialstyrelsens vetenskapliga råd eller annan av HSAN anlitad utomstående medicinsk sakkunnig. Sådant expertutlåtande tillställs både anmälare och anmäld läkare för eventuell kommentar.

När ärendet på detta sätt utretts föredras det i ansvarsnämnden som fattar ett beslut. Alla ärenden i HSAN föredras inte för nämnden. Beslut kan också fattas av nämndens ordförande ensam. Detta gäller sådana ärenden där det "finns grundad anledning att anta att ärendet inte kan leda till någon disciplinpåföljd och beslutet inte gäller en fråga av principiell beskaffenhet". Mellan 70 - 80 procent av HSANs beslut fattas av ordföranden ensam.

Socialstyrelseanmälda ärenden

De ärenden som Socialstyrelsen anmäler till HSAN börjar oftast med en så kallad Lex Maria-anmälan. Enligt lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område skall vårdgivare snarast göra anmälan till styrelsen om en patient i samband med vård, behandling eller undersökning drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom.

Innan vårdgivaren gör anmälan till Socialstyrelsen skall en viss summarisk utredning göras. På sjukhusen håller i allmänhet chefläkaren i denna utredning. Det är viktigt att man inte i detta tidiga skede tar på sig någon skuld utan enbart ger de objektiva fakta som kan ligga till grund för utredningen.

Ärendet utreds därefter mera utförligt av Socialstyrelsens regionala tillsynsenhet. Socialstyrelsen har för närvarande sex sådana enheter placerade i Göteborg, Jönköping, Malmö, Stockholm, Umeå och Örebro. Innan Socialstyrelsen beslutar om eventuell anmälan till

HSAN kompletterar styrelsen utredningen i ärendet. Bland annat begärs yttrande från berörd läkare. Mot bakgrund av vad som framkommer i utredningen beslutar Socialstyrelsen sedan om ärendet skall anmälas till HSAN. Vid styrelsens beslut deltar vanligen en eller flera läkare. Det händer också att styrelsen redan i detta inledande utredningsskede anlitar annan sakkunnig läkare för bedömning.

Om ärendet anmäls av Socialstyrelsen till HSAN är den fortsatta handläggningen densamma som redovisats ovan angående patientanmälda ärenden.

Figur 2: HSANs utredning

Handläggningstider

Handläggningstiden i HSAN har kortats ned under senare år. Orsaken är att ordföranden kan i princip fatta ensam beslut i alla ärenden som lämnas utan åtgärd. Mediantiden ligger strax över fyra månader. I komplicerade fall som kräver beslut av hela nämnden kan handläggningstiden bli upp till eller över nio månader. Anledningen till handläggningstiderna är den ganska omfattande skriftväxling som HSAN av rättssäkerhetsskäl är skyldig att genomföra. HSANs beslut baseras på det skriftliga material som man samlat in, varken patienten eller den anmälde läkaren är närvarande när HSAN sammanträder. Muntlig förhandling, där parterna är närvarande, kan förekomma om det kan anses vara till fördel för utredningen. Vanligen förekommer det endast i legitimationsärenden och då på begäran av den anmälde.

Expediering av beslut

HSANs beslut skickas ut bland annat till berörda parter, Socialstyrelsen samt i förekommande fall arbetsgivaren. Beslutet är offentligt så snart det är expedierat. Detta innebär att vem som helst och naturligtvis även massmedia får ta del av beslutet. Konsekvenserna härav blir ibland att den som berörs av beslutet får läsa i tidningen att hon/han blivit fälld innan hon/han fått beslutet från HSAN i sin hand. Detta är naturligtvis en olustig situation men ett förhållande som man svårligen kan göra något åt. Ett sätt att få beslutet snabbt är att ange till HSAN sin e-postadress och att man önskar beslutet med e-post.

Påföljder

Som framgått ovan lämnar HSAN de flesta anmälningar utan åtgärd. Varning utdelas vanligen vid medicinska försummelser och

fel. Föreligger förmildrande omständigheter kan påföljden bestämmas till en erinran. Formella försummelser och fel, typ felaktig sekretessbedömning och bristande journalföring, ger i allmänhet en erinran. Om felet är ringa eller framstår som ursäktligt får disciplinpåföjd underlåtas. Ett fel kan anses som ursäktlig om den bakomliggande orsaken till felet inte finns hos den enskilde utan i bristande organisation eller rutiner.

HSAN kan inte pröva frågor om skadestånd, rättegångskostnader eller andra ekonomiska frågor.

Prövotid

Prövotiden är ingen disciplinpåföljd, utan bör betraktas som ett första led i den skyddsåtgärd som återkallelse av legitimation innebär. Prövotiden är tre år och om läkaren under prövotiden gör sig skyldig till en ny förseelse av varningskaraktär eller på annat sätt visar sig olämplig att utöva yrket skall som huvudregel legitimationen återkallas. Prövotiden är tänkt för de fall när en läkare tidigare erhållit en eller flera varningar, redan vid första gången när varning inte bedöms som en tillräckligt åtgärd, vid allvarlig brottslighet samt vid sjukdom/missbruk. Fråga om prövotid kan endast prövas efter anmälan av Socialstyrelsen.

Delegitimation och inskränkning av förskrivningsrätten

När Socialstyrelsen är anmälare kan delegitimation och inskränkning av förskrivningsrätt också förekomma. På yrkande av en patient kan detta däremot inte ske. Förutsättningen för en åtgärd av detta slag är att Socialstyrelsen uttryckligen begärt det. HSAN kan således inte på eget initiativ fatta sådana beslut om inte Socialstyrelsen yrkat detta.

Att skriva inlagor

Alla som sysslar med anmälningsärenden är ense om att det är ärendets inledningsskede som är viktigast. Ett första svar bör innehålla alla relevanta fakta så att man slipper komplettera senare.

Anstånd

HSAN föreskriver enligt sina standardformulär för föreläggande en svarstid på tre eller fyra veckor. Svarstiden räknas från den dag delgivningskvittot undertecknas. Man har dock alltid möjlighet att utan någon särskild motivering få anstånd. Denna möjlighet bör utnyttjas om det inte är ett helt enkelt ärende. Exempel på en skriftlig ansökan om anstånd finns i bilaga 1, sid 21. Det går i allmänhet även bra att ringa HSAN 08-786 99 00, och muntligen utverka anstånd. Enklast är då att tala med den handläggare som skrivit under föreläggandet.

Även i de fall då föreläggande att svara kommer via vårdgivaren/ sjukvårdshuvudmannen/chefläkaren är det till HSAN man skall vända sig med begäran om anstånd.

Formulering

Var och en har naturligtvis sitt personliga sätt att skriva. Det är därför svårt att ge några allmänna råd om dispositioner och formulering. Man bör emellertid tänka på följande:

 • Inlagan skall vara utformad så att den tillgodoser såväl föredragande läkares och andra handläggares som anmälarens behov. Om anmälaren är en patient eller anhörig till patienten bör man försöka använda ett för allmänheten förståeligt språk. Undvik således alltid förkortningar och om möjligt rent medicinska termer. När rent medicinska termer måste användas, skriv gärna en förklaring inom parentes. Att omnämna patienten vid namn ger ett mer empatiskt intryck än att referera till "pat". Vidare är att skriva i "jagform" att föredra framför "undertecknad".
 • Ett vanligt sätt att disponera första svaret till HSAN är att inleda med en kort beskrivning av sin befattning/position/roll i vården, därefter en övergripande redovisning av den aktuella vårdepisoden. Vidare synpunkter i de speciella delar som särskilt kritiserats samt en avslutande sammanfattning som innehåller ett bestridande av yrkandet om disciplinär åtgärd.
 • Vissa anmälningar kan verka och även vara helt obefogade och kan väcka starka känslor hos den som anmäls. Man måste dock hålla i minnet att det är det anvisade systemet för klagomål som patienten utnyttjar. Ett system som trots allt får bedömas som bättre än domstolsprocessen. Undvik därför aggressioner, hur obefogad anmälan än verkar. Angrip inte anmälaren utan lägg kraften på att bemöta anmälan i sak. Ju mindre substans det finns i anmälan desto enklare skall svaret vara.
 • Ibland kan det vara svårt att förstå av anmälan vad som anses vara fel. De flesta anmälare är inte medicinskt skolade. Det bästa sättet även i sådana fall är att inleda med en presentation av sig själv, fortsätta med en övergripande redovisning av vårdepisoden, eventuellt sammanfatta och avsluta med ett bestridande. Undvik alla former av egen tolkning av vad anmälaren anser. Det brukar endast resultera i nya diskussioner. Om det inte på något sätt går att läsa ut av anmälan vari eventuella fel skulle bestå så svarar man detta. Det åligger HSAN att förelägga anmälaren att precisera sin talan.
 • Ibland kan det även vara svårt att exakt komma ihåg den aktuella vårdepisoden. Man bör då inte initialt skriva att man inte kommer ihåg. Erfarenhetsmässigt väcks nämligen minnet av detaljer till liv efter hand. Det kan då i efterhand vara svårt att förklara minnesförlusten.
 • I regel bör man också undvika att skriva i punktform, i varje fall om det inte rör sig om ett litet antal. Om en patient klagar på en mängd punkter, och man bemöter anmälan punkt för punkt, finns en tendens att diskussionen aldrig tar slut och att den alltmer förlorar sig i detaljer.
 • Hur lång en inlaga bör vara går naturligtvis inte att generellt uttala sig om. Ofta är ett första svar till HSAN en å två sidor långt, i komplicerade ärenden kanske något längre. Inlagor på tiotalet sidor och mer vid upprepade tillfällen bör däremot undvikas. Sådana långa inlagor kan skada mer än de gör nytta. HSAN har alltid tillgång till journalen. Man behöver således inte upprepa den.
 • Undvik också att göra värderingar av egna handlingar. Det finns oftast ingen anledning att själv framhålla att något varit fel, tveksamt eller kunnat göras bättre eller annorlunda. Ge därför i stället helt objektiva beskrivningar av fakta.

Expertutlåtande

Expertutlåtande från förbundets konsultationsläkare (se vidare under rubriken Konsultationsläkare, sid 14), som inhämtats efter diskussion och samråd med förbundsjuristerna, går enbart till den anmälde. Vill man åberopa utlåtandet får man således på eget initiativ skicka det till HSAN. När man gör detta bör man i en kort skrivelse tala om att man åberopar utlåtandet till stöd för sin sak. Man bör också tala om ifall det är något särskilt i utlåtandet som man vill framhålla eller betona. Expertutlåtanden i HSAN är främst motiverade i ärenden i vilka Socialstyrelsen är anmälare eller när HSAN tagit in expertbedömning.

Preskription

Det finns två preskriptionsgränser för varning och erinran, två år och tio år.

Den tvååriga preskriptionsgränsen innebär att HSAN inte kan pröva något som ligger mer än två år tillbaka i tiden, räknat från den dag den anmälde fick del av anmälan. Påståenden som rör preskriberade händelser behöver man således inte bemöta i sak.

Däremot bör man i en skrivelse till HSAN meddela att man uppfattar att händelsen i fråga numera är preskriberad.

Den tioåriga preskriptionsgränsen är absolut och innebär att disciplinpåföljd inte får åläggas någon för något som ligger mer än tio år tillbaka i tiden.

Vad erbjuder Läkarförbundet?

Många patient/anhöriganmälda ärenden går att hantera på egen hand med hjälp av råden i denna broschyr. Processen i HSAN är i själva verket tänkt för det. Vid mer komplicerade ärenden, exempelvis Socialstyrelseanmälningar, ärenden i vilka HSAN anlitat utomstående expert, eller om du känner dig osäker kan du få hjälp av förbundsjuristerna och, i förekommande fall, av förbundets konsultationsläkare.

Om du önskar en mer ingående granskning av ditt ärende, skicka då anmälan, relevanta journalkopior, förslag till yttrande/inlaga och eventuellt övriga förekommande handlingar. Adressen finns på baksidan av broschyren. Bifoga även namn, adress, telefonnummer och eventuell e-postadress där du kan nås för diskussion. Ange gärna sista dag för yttrande. Tillströmningen av ansvarsärenden till kansliet är ojämn och ibland uppstår ofrånkomligen väntetider. Om svarstiden närmar sig slutet eller ärendet kräver mer omfattande utredning kontakta HSAN för anstånd en å två månader. Angående överklaganden, se sidan 17.

Juridisk hjälp

Förbundsjuristerna på Läkarförbundets förhandlingsavdelning biträder inom det juridiska området på följande sätt:

 • juridisk diskussion

 • råd och tips vid juridisk bedömning och utformning av inlagor

 • granskning av inlagor

 • upplysning om författningar, rättsfall etc.

En del ärenden är av renodlat juridisk karaktär, exempelvis ärenden som gäller sekretess, intygsskrivning och vissa delegitimationsärenden. I sådana ärenden och i principiellt viktiga ärenden finns möjlighet att erhålla utökat juridiskt biträde genom att någon av förbundsjuristerna skriver förslag till inlagor eller går in och företräder den anmälde som ombud.

Konsultationsläkare

Vissa ärenden kräver medicinsk diskussion. För detta ändamål har varje specialitetsförening utsett en eller flera läkare som har till uppgift att bedöma och eventuellt hjälpa kolleger i anmälningsärende. På samma sätt som juristerna biträder på det juridiska området ställer konsultationsläkarna upp, i de fall ärendet motiverar medicinsk utredning, inom det medicinska med:

 • medicinsk diskussion
 • råd och stöd vid medicinsk bedömning
 • granskning av inlagor
 • medicinska underhandsbedömningar och kortfattade medicinska expertutlåtanden.

Konsultationsläkarna har, när det gäller utfärdande av medicinska expertutlåtanden, en självklar skyldighet att utforma dessa objektivt. Detta innebär att ett begärt utlåtande mycket väl kan innebära kritik av den anmälde läkaren. I ett sådant fall bör utlåtandet självfallet inte åberopas. Någon ytterligare bedömning av annan konsultationsläkare görs inte.

De utredningar och utlåtanden som görs och tas in angående en medlem som sökt hjälp, behandlas konfidentiellt. Detta innebär att de bara lämnas ut till medlemmen själv eller ombud för denne. Utlåtanden och underhandsbedömningar tas in via förbundskansliet, som också ersätter konsultationsläkaren för nedlagt arbete. I de ärenden konsultationsläkare anlitas får man räkna med en handläggningstid på en till två månader.

För närvarande finns cirka 50 konsultationsläkare. Uppgift om vilka som för tillfället är konsultationsläkare och hur dessa kan nås får man genom förbundskansliet, eller någon av förbundsjuristerna.

Kostnader

Alla medlemmar erbjuds en kostnadsfri basservice. I basservicen ingår i huvudsak förbundsjuristens genomgång av ärendet och granskning av inlagor samt diskussion och rådgivning motsvarande ett par timmars arbete. De flesta anmälningsärendena i HSAN omfattas av basservicen och gränsen för basservicens omfattning är inte absolut.

I de ärenden som är mer omfattande och kräver större insatser från förbundets sida tillfrågas medlemmen, när "basservicen" är utnyttjad, om rättsskyddsmomentet i yrkesförsäkringen kan utnyttjas. Skadeanmälan görs och förbundsjuristen anmäler sig som biträde/ ombud. Förbundet står för självrisken. Aktuella ärenden är här till exempel överklaganden till länsrätten och kammarrätten, vissa socialstyrelseanmälda ärenden, delegitimationsärenden, i vilka förbundsjuristen behöver författa inlagorna, konsultationsläkaren granska och skriva expertutlåtande.

Kollegialt nätverk

En anmälan kan ibland innebära en känslomässig på frestning och man kanske inte bara behöver hjälp med praktiska och juridiska frågor utan även någon form av medmänskligt stöd. Förhoppningsvis är klimatet sådant på arbetsplatsen att man får detta från chefer, kollegor och andra arbetskamrater. Men även med stöd från arbetet kan man känna behov av att tala med någon annan till exempel en helt utomstående som samtidigt är förtrogen med läkares villkor. Då kan man kontakta Kollegialt nätverk.

Kollegialt nätverk består av läkare som är kollegiala samtalspartners och rådgivare till kollegor som hamnat i en påfrestande situation (till exempel anmälan) både av yrkesmässig och privat natur. Kollegiala rådgivare finns över hela landet och är utsedda av läkarföreningarna. Du kan kontakta vilken rådgivare du vill, oavsett var i landet du bor eller arbetar. Du erbjuds förstås sekretess och kan också vara anonym. Om du vill kan du även kontakta samordnaren för Kollegialt nätverk, som finns på Läkarförbundet centralt, 08-790 33 00. En lista över de kollegiala rådgivarna finner du på Läkarförbundets webbplats, via nätverkstelefon 08-22 58 38 (kontorstid) eller e-post.

Etik- och ansvarsrådet

Etik- och ansvarsrådet är det förbundsorgan som leder, samordnar och fastställer principerna för förbundets serviceverksamhet kring anmälningsärenden. Rådets ledamöter är läkare.

Överklagande

HSANs beslut överklagas till Länsrätten i Stockholms län. Länsrättens dom kan sedan överklagas till Kammarrätten i Stockholm. Här krävs dock prövningstillstånd. Sista instans är Regeringsrätten. Även i Regeringsrätten krävs prövningstillstånd. I normalfallet utgör således länsrätten slutpunkten. Handläggningen i förvaltningsdomstolarna är på samma sätt som i HSAN skriftlig.

Nedan följer instansordningen i ansvarsärenden

Överklagande

 • HSAN
 • Länsrätten i Stockholms län
 • Kammarrätten i Stockholm (prövningstillstånd)
 • Regeringsrätten (prövningstillstånd)

Läkaren överklagar

Medlem som överväger att överklaga till länsrätten kan naturligtvis påräkna biträde från Läkarförbundet i samma omfattning som i HSAN-ärendet. I dessa fall görs en juridisk och i förekommande fall medicinsk utredning. Om du önskar biträde vid överklagande skicka in samtliga handlingar från HSANs handläggning och nämndens beslut samt ett förslag till överklagande innehållande en kort redovisning om varför man anser att HSANs bedömning är felaktig. Bifoga även namn, adress, telefonnummer och eventuell e-post-adress där du kan nås för diskussion samt kopia på ditt överklagande med begäran om anstånd (se nästa stycke). Resultatet av utredningen behandlas konfidentiellt och kommuniceras endast med berörd medlem. I de fall konsultationsläkaren inte kan stödja anmäld läkares handläggning och skriva expertutlåtande i friande riktning ges, enligt gällande policy, inte vidare biträde med överklagandet.

Tiden för överklagande är kort, bara tre veckor från det man fick del av beslutet. Det är en fördel att man på egen hand genom ett enkelt överklagande överklagar till Länsrätten och får ett uppskov med att komplettera sin talan i cirka två månader. Exempel på en sådan inlaga finns i bilaga 2, sid 22. Det är nämligen i regel omöjligt att inom tre-veckorstiden hinna utforma en inlaga och införskaffa behövligt expertutlåtande.

Patienten överklagar

Om HSAN lämnat ett anmälningsärende utan åtgärd händer det ibland att anmälaren överklagar. Ofta har anmälaren inte några nya argument utan tar om samma sak. I sådana fall kan man i regel svara mycket kort till länsrätten. Ett exempel på svar finns i bilaga 3, sid 23

Anför patienten nya argument, som inte avhandlats i HSAN, bör man bemöta dessa fakta och i övrigt hänvisa till vad man tidigare skrivit till HSAN.

Socialstyrelsen överklagar

Om Socialstyrelsen överklagar ett friande HSAN-beslut är det fråga om ett ärende av principiell vikt. Har läkaren inte tidigare under ärendets gång tagit kontakt med förbundet eller annat biträde är detta nu att rekommendera.

Åtalsärenden

Ett fåtal mycket allvarliga händelser i sjukvården åtalas årligen vid allmän domstol. I sådana fall har läkaren möjlighet att få brottmålsadvokat som offentlig försvarare, varför förbundet inte biträder med den tjänsten.

Sekretess

Sjukvårdssekretessen hindrar inte en anmäld läkare att sända in journalhandlingar eller andra handlingar till Läkarförbundet eller annat biträde i anmälningsärendet. Detta undantag från sekretessen finns i 14 kap 6 § sekretesslagen.

Patientnämnd och patientombudsman

Inom varje landsting finns enligt lag en patientnämnd, en från vården fristående och opartisk instans. Dit kan patienter, anhöriga och personal kostnadsfritt vända sig när det uppstått problem i kontakterna med vården, problem som ej gått att lösa på plats eller där parterna önskar kontakt direkt med en fristående instans.

I motsats till HSAN arbetar patientnämnden med problemlösning. Patientnämnden, som kom till som ett komplement till HSAN, skall arbeta snabbt och obyråkratiskt och hjälpa patienter till rätta på olika sätt. Nämnden behandlar ärenden som rör behandling, omvårdnad, bemötande, information, juridik och ekonomi.

Eftersom patientnämnden har en annan funktion än HSAN bör också svar på förfrågningar från nämnden utformas på ett delvis annat sätt. Här är det än mer viktigt att använda ett icke medicinskt språk och man bör avhålla sig från alltför medicinska redovisningar. Eftersom patientnämnden inte gör några egna medicinska bedömningar skall journalhandlingar inte bifogas om det inte är särskilt begärt. Försök i stället att på ett lättförståeligt sätt förklara vårdepisoden mer utifrån arbetssätt, rutiner, organisation etc. En försonlig ton i svaret är att föredra. Man bör inte dra sig för att beklaga om något inte gått som det borde.

Flera sjukhus har en så kallad patientombudsman/patientvägledare som har till uppgift att hjälpa patienter till rätta. Det är enskilda tjänstemän, ofta någon kurator eller sjuksköterska, som till skillnad från patientnämndens tjänstemän också är anställda inom sjukvården.

Yrkesförsäkring

Enligt patientskadelagen skall alla vårdgivare ha en patientförsäkring. Således måste såväl privatpraktiker, hel- eller deltid, som läkare vilka utövar läkaryrket vid sidan av sin anställning omfattas av en patientförsäkring. Den yrkesförsäkring SalusAnsvar meddelar innehåller ansvars- och patientförsäkring samt rättsskydd. (För fullständig information hänvisas till gällande försäkringsvillkor).

Rättsskyddsförsäkring

I yrkesförsäkringen ingår ett rättsskyddsmoment, vilket täcker ombud-, biträde- och utredningskostnader i anmälningsärenden. Rättskyddet täcker även ombudskostnader vid åtal vid allmän domstol. Det kan även i sistnämnda fall vara lämpligt att först vända sig till förbundets juridiska sektion.

Patientförsäkring och patientskadelag

Bedrivs någon form av läkarverksamhet vid sidan av statlig eller landstingsanställning måste patientförsäkring tecknas enligt patientskadelagen. Detsamma gäller vid "fritidspraktik". Försäkringen gäller för personskada enligt patientskadelagen som drabbat patient i samband med hälso- och sjukvård i Sverige.

Ansvarsförsäkring

Ibland kan en behandlingsskada falla utanför patientförsäkringen men väl omfattas av den ansvarsförsäkring som läkaren har tecknat. Med en ansvarsförsäkring kan läkaren hänvisa patienten direkt till försäkringsbolaget med sina anspråk, exempelvis vid ekonomisk skada orsakat av felaktigt intyg. Försäkringen kan ersätta bland annat utrednings-, förhandlings- och rättegångskostnader samt skadestånd. Ansvarsförsäkringen gäller såväl för skada inom som utanför Sverige i den mån läkaren, vid sidan av en anställning, ingripit vid akut sjukdom eller olycksfall.

Bilaga 1

Hälso- och sjukvårdens
ansvarsnämnd
Box 3539
103 69 STOCKHOLM

Ärende nr HSAN 000/00:X0

Jag har förelagts att svara på anmälan senast 20xx-xx-xx.

Då jag behöver ytterligare någon tid får jag begära anstånd till 20xx-xx-xx.

Storstad den ........................

Anders Bengtsson överläkare
Storgatan 1
111 11 Storstad

Bilaga 2

 Länsrätten i Stockholms län
Box 171 06
104 62 STOCKHOLM

Klagande: Anders Bengtsson, överläkare, Storgatan 1, 111 11 Storstad

Överklagat beslut Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnds beslut 000/00:X0

Saken: Disciplinansvar

Jag överklagar härmed HSANs rubricerade beslut med yrkande att varningen/erinran upphävs.

Då jag behöver ytterligare någon tid för utvecklande av talan får jag begära anstånd till 20xx-xx-xx.

Storstad den ................  

Anders Bengtsson

OBS! Insänds till HSAN

Bilaga 3

Länsrätten i Stockholms län
Box 171 06
104 62 STOCKHOLM

Mål nr 000-xxxx

Som svar på NNs överklagande till Länsrätten får jag anföra följande.

Yrkandet om disciplinpåföljd bestrids.

Jag har inte något ytterligare att tillägga utöver vad jag anfört i mina tidigare skrivelser till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd.

Storstad den ....................

Anders Bengtsson överläkare
Storgatan 1
111 11 Storstad

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.