SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Social tillsyn 2002

Resultat av länsstyrelsernas tillsyn

 

Social tillsyn 2002

Resultat av länsstyrelsernas tillsyn

Sammanfattning

Övergripande frågeställningar

Länsstyrelserna anger att de största problemen inom socialtjänsten som helhet är:

Nya signaler

Positiva tendenser

Vad visar länsstyrelsernas tillsyn?

Förändringar mellan 2001 och 2002

Handläggning

Insatser

Bemötande

Barnets bästa

Våldsutsatta kvinnor

Ej verkställda beslut och domar för äldre och funktionshindrade

Kommunernas planering av bostäder för äldre och funktionshindrade

Kvalitetsarbete

Personal/organisation

Enskilda (tillståndspliktiga) verksamheter 

Sammanfattning

Socialstyrelsen och länsstyrelserna har ett gemensamt uppdrag från regeringen att presentera resultatet av länsstyrelsernas tillsyn över socialtjänsten och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) för år 2002. Rapporten visar vad länsstyrelserna har sett i sin tillsyn och ger därför inte hela bilden av hur socialtjänsten fungerar. Då rapporten är en tillsynsrapport ger den dock viktig kunskap om behovet av förbättringar inom socialtjänsten.

Under året har de 21 länsstyrelserna granskat delar av socialtjänsten i samtliga kommuner och i cirka en fjärdedel av de enskilda (tillståndspliktiga) verksamheterna. Länsstyrelserna har även granskat och bedömt drygt 2 100 klagomål från enskilda människor. Resultatet av tillsynen visar allt ifrån en väl fungerande socialtjänst till en socialtjänst med allvarliga brister.

Övergripande frågeställningar

Vid intervjuerna som ligger till grund för en del av denna rapport ombads länsstyrelserna att ange de tre största problemen inom socialtjänsten som helhet. Vidare efterfrågades vilka nya trender,nya målgrupper,etc.och positiva tendenser de ser i socialtjänsten.

Länsstyrelserna anger att de största problemen inom socialtjänsten som helhet är:

 • Svårigheter att rekrytera och behålla personal och uppdragstagare som t.ex. kontaktpersoner.
 • Brist på bostäder för äldre och personer med funktionshinder. Detta leder bl.a. till att beslut och domar som avser bostäder inte verkställs.
 • Brister i handläggning och rättssäkerhet.
 • Brist på resurser i socialtjänsten är ett problem som de flesta länsstyrelser har observerat.

Nya signaler

 • Socialtjänsten har svårigheter att möta olika invandrargrupper och deras specifika behov.
 • Kommunerna och landstingens barnpsykiatri har svårt att tillgodose behov av utredning och behandling för barn med neuropsykiatriska problem.
 • Kommuner omvandlar särskilda boenden för äldre till ordinära boenden eller seniorboenden.

Positiva tendenser

 • Kommunerna satsar allt mer på familjecentraler.Här samverkar socialtjänst med bl.a. förskola,mödravårdscentraler och barnavårdscentraler.
 • I de flesta kommuner finns personal som har utbildat sig för att hålla i gruppverksamheter för barn som lever i riskmiljöer. Gruppverksamhet pågår också i många kommuner.
 • Samverkan utvecklas mellan kommuner och mellan andra myndigheter.
 • Organiserandet av personligt ombud för psykiskt funktionshindrade fungerar bra i kommunerna.
 • Kvalitetssystemen i kommunerna och hos enskilda verksamheter utvecklas positivt.
 • Kommunernas arbete till skydd för kvinnor som utsatts för våld utvecklas.

Vad visar länsstyrelsernas tillsyn?

Förändringar mellan 2001 och 2002

Länsstyrelserna har under året avslutat 2 150 tillsynsärenden i verksamhetstillsyn /Fotnot: För en förklaring av begreppen som används i denna rapport se bilaga 2./ inom kommuner och enskilda verksamheter.Detta är en kraftig ökning från föregående år.Ökningen antas till stor del bero på att länsstyrelserna registrerar och rapporterar tillsynerna på ett annorlunda sätt än tidigare. Antalet brister vid tillsynen är ungefär lika många som föregående år. Då antalet tillsyner ökat och antalet brister varit konstant har följaktligen andelen brister minskat, från 35 till 20 procent.

Under året har länsstyrelserna granskat 2 126 individärenden (de flesta avser klagomål från enskilda). Detta är en ökning från föregående år. Av de granskade individärendena har 52 procent avslutats med att länsstyrelsen har uttalat kritik mot kommunen eller den enskilda verksamheten. Föregående år avslutades 35 procent av de individuella tillsynsärendena med kritik. Det har alltså skett en markant ökning av kritiken mellan åren.

Handläggning

En professionell handläggning och korrekt dokumentation är en förutsättning för att den enskilde ska tillförsäkras rättssäkerhet i mötet med socialtjänsten. Länsstyrelserna konstaterar att handläggningen på många håll har förbättrats. Länsstyrelserna betonar dock att det ser olika ut i kommunerna och det finns behov av utveckling i många kommuner. Exempel på brister är:

 • kommuner underlåter att påbörja utredning trots att förhandsbedömningen visat att en utredning behöver göras (vid barnärenden),
 • kommuner gör förhandsbedömningar som innebär rättsosäkerhet för den berörda familjen,
 • handläggningstiderna är för långa,
 • beslut kommer till efter förhandling mellan den enskilde och handläggaren (äldreomsorgen),
 • beslut dokumenteras inte (äldreomsorg,funktionshindrade),
 • beslut följs inte upp,handläggaren vet inte om, och på vilket sätt, beslutet har verkställts (äldreomsorg, funktionshindrade).

Insatser

Länsstyrelserna har under året granskat socialtjänstens insatser både i verksamhetstillsyn och genom klagomål från enskilda. Exempel på brister som uppmärksammas i tillsynen är:

 • brist på bostäder med särskild service och särskilda boenden,
 • brist på familjehem och kontaktpersoner,
 • brister i det sociala innehållet i hemtjänsten,
 • slentrianmässig missbrukarvård,t.ex.att alla missbrukare hänvisas till en och samma öppenvårdsenhet oberoende av behovet.

Familjerätten är det enda verksamhetsområdet som vid tillsyn av insatserna inte gett anledning till kritik.

Bemötande

Länsstyrelserna har gjort granskningar av bemötandet dels genom verksamhetstillsyn och dels genom att granska klagomål från enskilda. Exempel på brister i bemötandet som länsstyrelserna har uppmärksammat i tillsynen är:

 • den enskilde har behandlats kränkande,
 • brev har lämnats obesvarade,
 • väntetider har varit långa,
 • information till den enskilde har brustit,
 • möjligheterna till självbestämmande har varit bristande.

Vid tillsyn av familjerätten har länsstyrelserna funnit brister endast i två av 47 tillsyner.

Barnets bästa

Länsstyrelserna noterar förbättringar när det gäller kommunernas förmåga att se till barns bästa i barnutredningar. Barn till missbrukare synliggörs också i allt högre grad. Samtidigt har länsstyrelserna funnit att handläggaren alltför ofta inte har en egen relation till, och kontinuerlig kontakt med, barn och unga som är placerade i samhällsvård. De flesta länsstyrelser som granskat barns bästa i utredningar om ekonomiskt bistånd ser att barnets bästa inte har gett genomslag i besluten.Inom familjerättsområdet sker en förbättring. Men det är fortfarande ofta i praktiken de vuxnas behov som styr i vårdnads- och umgängesutredningar.

Våldsutsatta kvinnor

Det pågår utbildningar och kompetensutveckling av olika slag för att ge personalen bättre kunskap om våld i nära relationer och hur man kan möta kvinnor som behöver stöd. I över en tredjedel av länen finns länsövergripande samverkansgrupper. Många kommuner har tagit fram strategier och/eller handlingsplaner för arbetet med våldsutsatta kvinnor. I flera kommuner finns också lokala samverkansgrupper.

Ej verkställda beslut och domar för äldre och funktionshindrade

Den 1 januari 2002 fanns det 2 500 beslut enligt socialtjänstlagen (SoL),avseende äldre och funktionshindrade, som inte var verkställda, vilket innebar en minskning med drygt 15 procent jämfört med föregående år. Antalet beslut som inte verkställts enligt LSS utgjorde vid samma tidpunkt cirka 2 800, en ökning med närmare tio procent jämfört med ett år tidigare. Beslut om särskilt boende var den insats som oftast inte var verkställd och gällde i upp till 90 procent av samtliga ej verkställda SoL-beslut. Ej verkställda beslut enligt LSS gällde främst insatsen kontaktperson men i hög grad även beslut om insatsen bostad med särskild service. /Fotnot: "Ej verkställda beslut och domar enligt SoL och LSS 2001", Socialstyrelsen, artnr 2003-109-6./

Kommunernas planering av bostäder för äldre och funktionshindrade

De flesta granskningarna av kommunernas planering av bostäder avsåg funktionshindrade. Länsstyrelserna konstaterar att det saknas planering, eller att planeringen är bristfällig, i många kommuner. Detta kan t.ex. få till följd att äldre eller personer med funktionshinder får vänta länge på särskilda boenden eller bostad med särskild service. En tendens är att kommuner i allt högre grad planerar för boendeformer med lägre service- och omvårdnadsgrad, seniorboende för äldre och så kallat stödboende för funktionshindrade. Vidare samlokaliseras mindre boendeenheter allt oftare till samma fastighet eller samma kvarter.

Kvalitetsarbete

Många kommuner har system för klagomålshantering och övergripande planer för hur kvalitetsarbetet ska bedrivas. Det förekommer också samarbete med regionala forsknings-och utvecklingsenheter för att utveckla kvalitetsarbetet i kommunerna. Däremot beskriver länsstyrelserna att kvalitetsarbetet ofta har karaktären av punktvisa insatser och att kvalitetsplanerna inte når ut till verksamheterna och omsätts därför inte i det dagliga arbetet. Vid tillsyn av kvalitetsarbetet inom familjerätten har länsstyrelserna inte vid något tillfälle funnit någon anledning till kritik.

Personal/organisation

Länsstyrelserna har gjort granskningar av hur kommuner och enskilda verksamheter har organiserat sin verksamhet och hur personalplaneringen fungerar. Det råder en allmän brist på personal inom socialtjänsten, man har svårt att rekrytera, och behålla, personal. Problemen finns inom alla verksamhetsområden. Under året har situationen försämrats ytterligare inom barn och familj och gäller för alla län.

Enhetschefer inom äldreomsorgen och verksamheter för funktionshindrade ansvarar för stora arbetsgrupper, ibland över hundra medarbetare, vilket innebär att de har svårt att finnas till hands och klara den dagliga arbetsledningen av personal. Introducering av ny personal blir också lidande. Långtidssjukskrivningar är ett annat stort problem inom äldreomsorgen.Inom verksamhetsområdet för barn och familj innebär personalomsättningen att nyutbildad personal får ta ansvar för svåra barnutredningar.

Enskilda (tillståndspliktiga) verksamheter

Den 31 december 2002 fanns det i landet 1 640 tillstånd för att driva enskild (tillståndspliktig) verksamhet,med totalt 21 717 platser för äldre, personer med funktionshinder, personer med missbruksproblem och barn och familjer. Länsstyrelserna har granskat 421 av dessa enskilda verksamheter. Bristerna i enskilda (tillståndspliktiga) verksamheter kan handla om:

 • brister i kompetens hos personal och föreståndare,
 • bristande administrativa rutiner och brister i dokumentation,
 • avsaknad av individuella planer för boende,
 • bristande kvalitetsarbete.

 

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.