SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Bedömningsunderlag

TRAFIKSKADENÄMNDEN

1992-02-27

Till personskadecheferna

Professorn Hans Link, som är en av de läkare som trafikskadenämnden har knutit till sig, har i ett brev till nämnden tagit upp vissa frågor som rör bedömningsunderlaget i personskadeärenden. Brevet är föranlett av att nämnden begärt ett utlåtande av Hans Link i ett s k sambandsärende. I ärendet har enligt Link aktualiserats vikten av att särskilt följande handlingar finns att tillgå i akten.

 

-         kompletta kopior av journaler från de tillfällen då den skadade för första gången sökte för de aktuella besvären;

-         kompletta kopior av journaler förda vid de fortsatta kontakterna hos olika vårdgivare på grind av till skadan hänförbara besvär;

-         kompletta kopior av röntgenremisser/utlåtanden avseende undersökningar son kan vara relevanta i sammanhanget;

-         kompletta kopior av journalhandlingar förda före skadetillfället och då den skadade haft kontakt med sjukvården med anledning av besvär, sam också ingår i symtombilden efter skadan;

 

Hans Link framhåller också att det är önskvärt att försäkringsbolagens PM över sammanträffanden med den skadade alltid också innehåller ett avsnitt om nya besvär efter olyckshändelsen samt upplysningar om hur de olika besvären påverkar arbete, fritidsaktiviteter etc.

Hans Link betonar att bedömningen skulle bli avsevärt säkrare, lättare och rättvisare för såväl den skadade som försäkringsbolaget om nämnda handlingar och uppgifter finns med i underlaget. Med hänvisning till det sagda har Hans Link hemställt om nämndens hjälp med att erinra försäkringsbolagen om vikten av att i skaderegleringshandlingarna i största möjliga utsträckning ingår alla i ärendet relevanta handlingar.

I den mån Ert bolag inte redan iakttar vad Hans Link framhållit får nämnden därför härmed hemställa att Ni till alla inom Ert bolag berörda personer sprider vad nu sagts om angelägenheten av att bedömningsunderlaget mot bakgrund av skadefallet i fråga är så komplett som möjligt.

TSN0003: R09006

 

 

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.