SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Kommentar till FIs rapport 1993-06-17, Dnr 019-6105192

Pga stort missnöje bland skadade över försäkringsläkarnas bedömningar i samband med skadeanmälningar beordrade Regeringen Finansinspektionen att granska verksamheten.

Eftersom det var försäkringsläkarnas utlåtanden och åsättande av medicinsk invaliditet som skulle granskas, krävdes av förklariga skäl en mycket stor kompetens inom medicin för denna granskningsprocess. Av etiska, moraliska och jävsskäl var det av största vikt att FI införskaffade sådan kompetens utan bidningar eller kopplingar till de som skulle granskas eller deras respektive huvudmän.

Enligt FI var man väl medveten om den potentiellt hotande intressekonflikten, men man hade stora svårigheter att hitta en från försäkringsbolag och försäkringsläkare fristående granskare med erforderlig kompetens.

Man valde slutligen att anlita en pensionerad försäkringsläkare -

Den av inspektionen anlitade läkaren (nedan kallad inspektionens läkare) är neurolog med kunskaper om och erfarenhet av försäkringsmedicin och invaliditetsbedömningar i samband med personskadereglering. Finansinspektionens avsikt var att anlita en läkare som var helt fristående från försäkringsbranschen. Det visade sig dock vara omöjligt att finna en sådan som samtidigt hade erforderlig kompetens. Den läkare som anlitats av inspektionen är dock inte direkt knuten till något av de försäkringsbolag som omfattas av undersökningen. 

 

Vilken trovärdighet har en sådan genomförd granskning när det just är försäkringsläkarnas trovärdighet och lojalitet mot de skadade som ifrågasätts?

Jag frågade FI varför de inte anlitade expertis från utlandet, i likhet med vad Socialstyrelsen gjort, bl.a. då vid granskningen av Ryggkirurgiska kliniken i Strängnäs (RKiS). Socialstyrelsen anlitade professor Weber från Norge (tyvärr avliden sedan några år). Jag fick inget vettigt svar.

Jag talade med professor Weber med anledning av hans dåvarande granskning av RKiS. Han framförde då till mig att om han vetat vilket ormbo han hamnat i när det gäller prestige, vänskapskorruption etc bland den svenska ortopedläkarkåren, då hade han aldrig åtagit sig det uppdraget.

Tomas Alsbro, WhiplashInfo

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.