SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Finansinspektionens tillkännagivande om ändring av vissa skadelivräntor

2004-12-02 Promemoria

Finansinspektionen har, med anledning av förordningen (2004:695) om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2005 den 1 december 2004 beslutat om ändring av vissa skadelivräntor (FI Dnr 04-8341-320) enligt följande.

1. Livräntor föranledda av händelser som inträffat före utgången av år 1973:

a) trafiklivränta ökas med 0,25 procent (jfr SFS 1967:663 och SFS 2003:832),

b) skadelivränta som utgår ur statsmedel ökas med 0,25 procent (jfr SFS 1971:14),

c) annan ansvarslivränta som inte hänförs till 1 a) eller 1 b) och som fastställts före den 1 januari 2004 ökas med fem procent (jfr SFS 1973:214). Sådan livränta som fastställts den 1 januari 2004 eller senare ökas med 0,25 procent.

 

2. Livräntor föranledda av händelse som inträffat efter utgången av år 1973 och vilka fastställts före den 1 januari 2004:

a) skadelivränta enligt lagen (1973:213) om ändring av skadeståndslivräntor ökas med fem procent. Ökningen avser även livräntor enligt samma lag som genom dom har fastställts den 1 januari 2004 eller senare, om dom i målet i första instans meddelats före den 1 januari 2004.

b) Enligt 9 § trafikskadelagen (1975:1410) ska vad som sägs under 2a tillämpas även i fråga om trafikskadeersättning.

 

3. Livräntor föranledda av händelse som inträffat efter utgången av år 1973 och vilka fastställts den 1 januari 2004 eller senare:

a) Skadelivränta enligt lagen (1973:213) om ändring av skadeståndslivräntor ökas med 0,25 procent.

b) Enligt 9 § trafikskadelagen (1975:1410) ska vad som sägs under 3a tillämpas även i fråga om trafikskadeersättning.

 

Beslutet gäller fr.o.m. den 1 januari 2005.

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.