SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

PRESSMEDDELANDE

Finansinspektionen
1998-12-18
13/1998

Försäkringsbolagens långa handläggningstider problem för trafikskadade

Långa handläggningstider hos försäkringsbolagen är ett problem för många personer som blivit skadade i trafiken. För de skadelidande uppstår förutom de medicinska problemen, en osäkerhet kring ekonomin. Det är därför viktigt att skaderegleringen sköts på ett snabbt, smidigt och korrekt sätt.

Finansinspektionen har på regeringens uppdrag undersökt försäkringsbolagens rutiner på området. Det har visat sig att många bolag vidtagit framför allt organisatoriska åtgärder för att förkorta handläggningstiderna. För att synliggöra bolagens ansträngningar och för att öka konkurrensen mellan bolagen föreslår Finansinspektionen att branschen offentliggör handläggningstiderna bolag för bolag. Ett offentliggörande skulle också gagna försäkringstagarna.

Finansinspektionen anser att det finns en rad olika åtgärder som kan vidtas från bolagen och branschens sida för att reducera handläggningstiderna, t ex att låta riktlinjerna om en aktiv skadereglering på bättre sätt genomsyra alla delar av handläggningen. Som ett komplement skulle den privata sjukvården kunna anlitas i större utsträckning.

Finansinspektionen föreslår dessutom regeringen att utreda om en uppmjukning av Trafikskadenämndens reglemente skall göras i sådana fall där parterna är överens om den ersättning som skall utgå.

För övrig information kontakta: Eva Ekström, 08-787 80 77 eller Eva Lindberg, 08-787 80 72.

 

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.