SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

HSAN

Bota och lindra

Hälso- och sjukvården skall bedrivas så att den uppfyller kraven på en god vård. Kraven har kommit till uttryck i olika lagbestämmelser och innebär främst att patienten

 • får vård av god kvalitet
 • ges ett gott omhändertagande
 • visas omtanke och respekt
 • ges information och lämnar samtycke till vården
 • i förtroende kan lämna uppgifter om sina personliga förhållanden

Om Du anser att Du blivit felbehandlad eller att hälso- och sjukvården inte levt upp till dessa krav, finns det olika möjligheter att få Dina klagomål prövade. I denna broschyr som är utgiven av Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd får Du upplysning om vart Du kan vända Dig.

Om du fått dåligt bemötande eller behöver hjälp

Om Du anser att Du blivit dåligt bemött av hälso- och sjukvårdspersonalen eller behöver hjälp för att få den vård Du vill ha, kan Du vända dig till

 1. Verksamhetschefen (På vissa sjukhus finns patientombudsman eller patienttjänst eller någon annan representant för sjukhusledningen)
 2. Sjukvårdsförvaltningen
 3. Förtroendenämnden som finns i landstinget eller kommunen

Adress och telefon hittar du i telefonkatalogens blå sidorna med sjukvårdsupplysningar eller i den guide/katalog som vissa landsting delar ut.

Om du tycker att organisationen har brister

Om Du har klagomål mot den allmänna hälso- och sjukvårdens organisation kan Du vända Dig till representant för landstinget eller kommunen. I vissa kommuner finns en särskild hälso- och sjukvårdsnämnd.

Du kan också vända dig till någon av Socialstyrelsens regionala tillsynsenheter i Umeå, Stockholm, Örebro, Jönköping, Göteborg eller Malmö. Adresserna hittar du i telefonkatalogen.

Om du anser att Du har rätt till ersättning

Om Du vill ha ersättning för skada m.m, som uppkommit i samband med undersökning, vård eller behandling, kan Du ansöka om ersättning från någon av patientförsäkringarna. När det gäller landstingssjukvården och landstingens tandvård (bl.a. folktandvården) kan du vända dig till PSR Personskadereglering AB. Adressen dit är: PSR-Personskadereglering AB. Postadress: Box 17830, 118 94 Stockholm Tel: 08-442 10 00. Hemsida www.lof-forsakring.com

Gäller det övrig hälso- och sjukvård kan Du vända Dig till vårdgivaren för upplysning om vilket bolag han eller hon är försäkrad i. För tandvårdsskador kan Du vända Dig till Sveriges privattandläkarförening. Adressen dit är: Sveriges privattandläkarförening, Box 5843, 102 48 Stockholm Tel: 08-555 446 00. Hemsida: www.ptl.se

Ett fåtal, privatpraktiserande yrkesutövare är dock inte anslutna till försäkringarna. I dessa fall kan Du vända sig till Patientskadeföreningen. Adressen dit är: Patientskadeföreningen, 115 87 Stockholm, Tel: 08-783 70 00. Hemsida: www.pff.se

Om Du vill ha ersättning för skada som orsakats av läkemedel kan Du vända dig till Läkemedelsförsäkringen. Adressen dit är: Försäkringsbolaget Zürich, Box 5069, 102 42 Stockholm, Tel: 08-579 330 00. Hemsida: www.zurich.se

Om du anser att personal gjort sig skyldig till fel

Om Du anser att någon yrkesutövare inom allmän eller privat hälso- och sjukvård bör få en disciplinär påföljd (erinran eller varning) för att ha åsidosatt sina åligganden i yrkesutövningen, kan Du göra en anmälan till

  Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN)
  Box 3539 103 69 Stockholm
  Besöksadress: Wallingatan 2, Stockholm
  E-post hsan@hsan.se
  Expeditionstid: 9-12, 13-15
  Tel: 08-786 99 00, Fax: 08-246 249

Till yrkesutövare inom hälso- och sjukvården räknas såväl anställda inom den allmänna hälso- och sjukvården som privatverksamma yrkesutövare och hälso- och sjukvårdspersonal på socialtjänstens hem för vård eller boende.

Vad kan HSAN hjälpa till med och vilka är vi

HSAN är en statlig myndighet, som prövar om yrkesutövare inom hälso- och sjukvården gjort sig skyldig till fel i sin yrkesutövning. Nämnden kan i sådana fall ålägga disciplinär påföljd. HSAN kan inte:

 • Pröva frågor om skadestånd eller andra ekonomiska frågor
 • Besluta om vård eller ingripa i vården

Nämnden består av nio ledamöter. Ordföranden är jurist med erfarenhet som domare och övriga ledamöter har erfarenhet från olika områden av hälso- och sjukvården.

Vem får göra anmälan till oss?

Den som är eller varit patient får göra anmälan till HSAN.

Om patienten inte själv kan göra anmälan, får anmälan i stället göras av en närstående. Är patienten själv i stånd att göra anmälan godtas således inte anmälan av närstående. Till närstående räknas t ex make/maka, sambo, barn, föräldrar och syskon. Den som har rätt att göra anmälan kan också uppdra åt någon annan person att föra hans/hennes talan med stöd av fullmakt.

Socialstyrelsen, Justitieombudsmannen och Justitiekanslern kan också göra anmälan till HSAN.

Hur skall anmälan se ut?

Anmälan skall vara skriftlig, egenhändigt undertecknad och i original. I anmälan skall anges vilken undersökning, vård eller behandling som avses, när och var den ägde rum, om möjligt vem som har begått fel och vad Du anser har varit fel.

Den som anmälts måste av HSAN ha fått underrättelse om anmälan inom två år från det felet begicks. I annat fall har disciplinärt ansvar förfallit (preskriberats).

Din anmälan till HSAN är enligt huvudregeln offentlig, men den kan undantagsvis sekretessbeläggas. HSAN:s beslut är alltid offentliga. I övrigt råder vanlig hälso- och sjukvårdssekretess.  

Vad händer med Din anmälan

HSAN skickar som regel över Din anmälan till den som blivit anmäld. Den anmälde får tillfälle att ge sin syn på saken. Du får därefter tillfälle att bemöta vad han eller hon sagt.

HSAN tar som regel in en kopia av Din patientjournal.

Du kan alltid återkalla Din anmälan, t ex om Du genom utredningen har fått tillfredställande förklaring till vad som hänt.

När ett ärende är färdigberett granskas det av medicinska experter, som är knutna till HSAN. Därefter prövar HSAN ärendet och fattar beslut. I vissa fall avgörs ärendet av ordföranden ensam efter granskning av medicinsk expert. Beslutet skickas till såväl anmälaren som den anmälde.

Beslutet kan överklagas av den som är missnöjd med utgången. Överklagande måste ske inom den tid som anges i beslutet (tre veckor efter delgivning). Kommer överklagandet in för sent prövas det inte.


HSAN

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd

Box 3539 103 69 Stockholm
Besöksadress: Wallingatan 2, Stockholm
Tel: 08-786 99 00, Fax: 08-24 62 49, E-post:hsan@hsan.se
Expeditionstid: 9-12 13-15

Mall för anmälan till HSAN

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd
Box 3539
103 69 STOCKHOLM

Anmälan om felbehandling

Jag anmäler följande hälso- och sjukvårdspersonal och yrkar att de skall åläggas disciplinpåföljd (ange om möjligt namn och titel/befattning): .........................................................................................................................

Den felaktiga undersökningen, vården eller behandlingen har ägt rum vid (ange sjukhus och klinik, vårdcentral eller mottagning): ........................................................................................................ ........................................................................................................

Den felaktiga undersökningen, vården eller behandlingen har skett vid följande tidpunkt/er:…………………………………………………………

Jag anser att undersökningen, vården eller behandlingen har varit felaktig i följande avseende (om utrymmet inte räcker till kan uppgifterna lämnas på bilaga): ........................................................................................................ ........................................................................................................ ........................................................................................................ ........................................................................................................

Namn:……………………………………………………………

Personnummer:…………………………………………………

Adress:…………………………………………………………………………………

Ortsadress:……………………………………………………………………………..

Telefonnummer: dagtid …………………… kvällstid .………………………

Egenhändig namnteckning:……………………………………………………………

Datum för underskrift:………………………………………………………………....

Om patienten är någon annan än anmälaren lämnas också följande uppgifter:

Patientens namn:……………………………………………………………………….

Patientens personnummer:……………………………………………………………..

Mitt släktskap/min relation till patienten………………………………………………

 

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.