SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Missiv till slutrapporter om FRISAM och SOCSAM

2001-11-29

Dnr: 409-5728/1994

Till Regeringen

Socialstyrelsen respektive Riksförsäkringsverket överlämnar idag utvärderingarna av FRISAM (Samverkan inom rehabiliteringsområdet) respektive SOCSAM (Lokal försöksverksamhet med finansiell samordning mellan socialförsäkring, hälso- och sjukvård och socialtjänst). Utvärderingarna har bedrivits under ledning av en gemensam styrgrupp med företrädare för Socialstyrelsen, Riksförsäkringsverket, Arbetsmarknadsstyrelsen och Arbetsmiljöverket samt Landstingsförbundet och Svenska Kommunförbundet. I egenskap av chefer för nämnda myndigheter och organisationer har vi fortlöpande följt arbetet och i anslutning därtill även fört diskussioner om eventuella gemensamma initiativ.

Sammantaget kan konstateras att utvärderingarna av FRISAM och SOCSAM visar vad beslutsam och väl fungerande samverkan kan betyda – för individ och samhälle. Det finns behov av att alla parter prioriterar arbetet med att få gränssnitten mellan sig att fungera, såväl på lokal som central nivå. Det är viktigt att huvudmännens uppdrag formuleras med tydliga ansvarsområden och utan "diken" mellan områdena.

Erfarenheterna av praktisk rehabiliteringssamverkan visar betydelsen av meningsfull sysselsättning i form av arbete eller studier. Särskild uppmärksamhet bör därför ägnas åt frågan om det finns tillräckligt med resurser hos Arbetsförmedlingen /AMI. Det kan krävas ytterligare insatser, t ex utbildningsalternativ och stöd till arbetsgivarna.

Med utgångspunkt från utvärderarnas iakttagelser och slutsatser vill vi framhålla att extra uppmärksamhet bör ägnas dem som har särskilt komplicerade livssituationer och därmed behov av samordnade insatser från flera myndigheter. Det rör sig om människor med olika former av fysiska och/eller psykiska besvär samt arbetsmässiga eller sociala problem. Det är viktigt att den grupp som har särskilt stora behov av samordnade insatser identifieras på lokal nivå – i annat fall riskerar denna grupp att inte få den hjälp som behövs.

För ett väl fungerade rehabiliteringssystem är det viktigt att samtliga samverkansparter satsar tid och resurser. Alla måste, så långt man kan inom sin sektor och sitt ansvar, bidra till det gemensamma ändamålet. För en väl avgränsad grupp individer bör det också vara möjligt att slå samman ekonomiska och andra resurser i en särskild pott med fri användning och särskild politisk ledning.

Vi är beredda att gemensamt utforma ett förslag till mål, avgränsning, organisation, finansiering och eventuellt lagstöd för en sådan verksamhet.

Bibbi Carlsson
Landstingsförbundet

Anna Hedborg
Riksförsäkringsverket

Anders L Johansson
Arbetsmarknadsstyrelsen

Evert Lindholm
Kommunförbundet

Kenth Pettersson
Arbetsmiljöverket

Kerstin Wigzell
Socialstyrelsen

 

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.