SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Nu får det vara nog, snälla regeringen!

Läs och begrunda konsekvensen av Sten Wahlqvist vid Kammarrätten i Jönköping förslag till regeringen.

Vi kan inte tolka detta annat än att man försöker begränsa offentlighetsprincipen bakvägen.

Var finns de stora mediernas samhällsbevakande journalister?

Följande artikel i Statstjänstemannen belyser problemställningen med Sten Wahlqvists förslag.


PUL. Utredare vill begränsa insyn hos domstolar

JO kritiserar lagförslag

Det ska bli svårare att få insyn hos domstolar - men utan att sekretesslagen utvidgas. Istället ska handlingar förstöras och sökmöjligheter begränsas.

Förslaget kommer från den statlige utredaren Sten Wahlström. Regeringen har gett honom i uppdrag att anpassa domstolarnas verksamhet till personuppgiftslagen, PUL. Han föreslår att företag ska få samma integritetsskydd som privatpersoner. Därför ska alla handlingar i tvistemål gallras bort sex år efter avkunnad dom. Handlingar om brottmål ska redan gallras efter två. Därtill ska det bli svårare för allmänheten att söka information.

"Enligt vår mening bör det inte vara möjligt att göra sammanställningar där man kombinerar personliga uppgifter om parter och andra aktörer med uppgifter om ett mål eller ärende. T.ex. saken eller utgången", heter det i förslaget (SOU 2001:100).

Hittills har ett 30-tal
remissinstanser yttrat sig, varav merparten är positiva. Exempelvis välkomnar Svea hovrätt att integritetsskyddet ska utvidgas till företag. Det anses göra hanteringen "enklare". Däremot är Justitieombudsmannen kritisk. JO noterar "med förvåning" att utredaren inte analyserat följderna för offentlighetsprincipen. Även Riksarkivet oroas av förslaget.

"Att uppgifter bevaras innebär att den enskilde i efterhand, också efter många år, har möjlighet att kontrollera vilka åtgärder som vidtagits", skriver riksarkivarie Erik Norberg. "Här kan nämnas ersättningen till tvångssteriliserade och Säpo-registret. Hade uppgifterna inte bevarats hade de berörda inte kunnat få upprättelse".

Inom kort ska Justitiedepartementet sammanställa remissvaren. Därefter tas beslut om en lagrådsremiss. I så fall behandlas frågan i Riksdagen under hösten, med följd att PUL-anpassningen sker under 2003. Men så långt hoppas tryckfrihetsexperten Lennart Lillieroth att förslaget inte kommer.

- I praktiken införs ju sekretessen bakvägen. Det går stick i stäv med dagens öppenhet, säger han.

WhiplashInfo håller med till fullo!


Läs följande notis i www.pul.nu, där WhiplashInfo uppmärksammade vad som håller på att hända med offentligheten. 

WhiplashInfo undersöker sedan en tid möjligheterna att spåra vittnesmål från försäkringsläkare för att skriva om dem och göra dem tillgängliga för allmänhet och försäkringsläkarnas kollegor att lyssna på och begrunda.

Om detta förslag genomförs minskas möjligheterna väsentligt att forska på material inom  rättsväsendet. Medborgarnas möjligheter att i efterhand få rättelse minskar (försvinner) också. 

Åter till Startsidan

 

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.