SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Utgångspunkter för regeringens förslag 

1996/97:JuU3 Ny rättshjälpslag, m.m. 
 

  Regeringen kan för sin del inte se några principiella hinder mot att rättshjälpen generellt görs subsidiär till rättsskyddsförsäkringar. Tvärtom är det enligt regeringens mening en högst rimlig ordning att den som genom försäkring redan har ett skydd som täcker den aktuella angelägenheten inte dessutom skall beviljas rättshjälp. Det viktiga är enligt regeringen i stället att ett sådant system ges en utformning som ser till att de som behöver rättsligt stöd också får det. Regeringen konstaterar i sammanhanget att en övervägande del av Sveriges befolkning numera har rättsskyddsförsäkring och att det redan gjorts undantag från principen om att rättshjälpen är primär i förhållande till försäkringar.

Intressant är också bl.a. hur Freivalds försöker få den nya urholkningen i rättshjälpslagen att inte kollidera med Europarådets resolution (78) 8, som bl.a. föreskriver att alla skall ha ekonomisk möjlighet att hävda sin rätt, och att det är statens ansvar att tillse att så kan ske.

  Europarådets resolution (78) 8 är enligt regeringen allmänt hållen. Den innebär i stora drag att alla skall ha rätt till nödvändigt rättsligt bistånd vid förfaranden i domstol. Den del av kostnaden för det rättsliga förfarandet som en rättssökande själv skall stå för får inte överstiga vad denne kan betala utan otillbörliga svårigheter. Staten skall enligt resolutionen ha ansvaret för finansieringen av rättshjälpen.

  Regeringen menar att resolutionen naturligtvis bör beaktas vid utformningen av reglerna om rättshjälp. En regel som innebär att rättsskyddet skall utnyttjas i första hand medför enligt regeringens mening inte att finansieringen av rättshjälpen överlåts, utan att statens ansvar kommer in först när en försäkringslösning inte står den rättssökande till buds. Om de övriga krav som ställs upp i rekommendationen uppfylls beror enligt regeringen på hur bestämmelserna utformas.

  Inte heller Europarådets resolution (76) 5 om rättshjälp för utlänningar kommer enligt regeringen i strid med förslaget om att göra rättshjälpen subsidiär till rättsskyddet.

Och så följer varför regeringen anser sig måste inskränka rättshjälpen:

  Regeringen konstaterar vidare att det inom rättsväsendet under innevarande mandatperiod skall sparas sammanlagt en miljard kronor varav 600 miljoner kronor skall läggas ut under budgetåren 1997 och 1998. Om rättshjälpen görs subsidiär till rättsskyddet kan enligt regeringen stora besparingar göras. Regeringen uppskattar besparingarna på rättshjälpsanslaget till knappt 200 miljoner kronor. Härtill kommer andra besparingar som inte är direkt mätbara eller kan anges i siffror. Eftersom de nya reglerna inte kommer att gälla i ärenden där rättshjälp beviljats enligt den nuvarande lagen kommer besparingarna att slå igenom fullt ut först efter att den nya lagen trätt i kraft. Regeringen beräknar att besparingen det första året torde uppgå till ca 75 miljoner kronor och först året därefter till närmare 200 miljoner kronor.

Här nedan följer hela avsnittet: 


 

 Utgångspunkter för regeringens förslag 

Förhållandet mellan rättsskyddsförsäkringarna och rättshjälpen var föremål för överväganden redan i samband med rättshjälpslagens tillkomst (se prop. 1974:2 s. 240) och den har under åren därefter kommit att aktualiseras i olika sammanhang.

  År 1983 infördes det s.k. fastighetsundantaget i 8 § första stycket 9 rättshjälpslagen (prop. 1982/83:61 s. 32 f, JuU 1982/83:19, rskr. 172). Bestämmelsen har därefter ändrats vid två tillfällen (prop.1987/88:73, JuU 1987/88:21, rskr. 193 och prop. 1988/89:117, JuU19, rskr. 259). I sin nuvarande lydelse innebär den att ägaren eller tidigare ägare av en fastighet eller en byggnad som huvudregel inte får beviljas rättshjälp i angelägenhet som avser fastigheten eller byggnaden om han har eller borde ha haft rättsskyddsförsäkring.

  Vidare föreslog Rättshjälpskommittén år 1984 i betänkandet (SOU 1984:66) Den allmänna rättshjälpen att rättshjälpen skulle göras subsidiär till rättsskyddet i angelägenheter som rörde motordrivna fordon, husvagnar och båtar. Förslaget ledde emellertid inte till lagstiftning.

  År 1988 infördes i 8 § första stycket 10 rättshjälpslagen en bestämmelse som innebär att rättshjälp i princip inte får beviljas i angelägenhet enligt trafikskadelagen eller rörande skadestånd som kan betalas från en föreliggande ansvarsförsäkring (prop. 1987/88:73, JuU21, rskr. 193).

  I ett utkast till lagrådsremiss som utarbetades inom Justitiedepartementet år 1992 föreslogs att den allmänna rättshjälpen borde göras generellt subsidiär till rättsskyddsförsäkringar på så sätt att rättshjälp inte skulle få beviljas i angelägenheter som omfattades av rättsskyddsförsäkringar eller liknande rättsskydd. Vid överläggningar i Justitiedepartementet framkom emellertid att frågan behövde övervägas ytterligare, och några förändringar föreslogs inte i den proposition som senare förelades riksdagen (prop. 1992/93:109). Departementschefen anförde emellertid (s. 19 f) att den allmänna rättshjälpen på sikt borde göras generellt subsidiär till rättsskyddsförsäkringar. Utskottet uttalade sig inte i frågan (1992/93:JuU12).

  Rättshjälpsutredningen föreslog en reglering som innebär att rättshjälpen blir subsidiär till rättsskyddsförsäkringar. Enligt förslaget skall rättshjälp inte kunna beviljas den som har eller borde ha haft en rättsskyddsförsäkring som täcker den aktuella angelägenheten såvida det inte föreligger synnerliga skäl att bevilja rättshjälp med hänsyn till den rättssökandes personliga förhållanden och angelägenheternas art och betydelse.

  Remissutfallet är blandat. En stor del av kritiken riktar sig mot förslagets utformning. Flera hävdar att ett stort antal rättssökande med utredningens förslag riskerar att ställas utan rättsligt stöd. Andra remissinstanser framför mer principiella skäl mot förslaget såsom att rättslig hjälp är ett statligt ansvar som inte kan överlåtas på privata subjekt eller att en ordning där statlig rättshjälp är subsidiär till rättsskyddsförsäkringar inte skulle vara förenliga med Europarådets resolutioner om rättshjälp.

  Regeringen kan för sin del inte se några principiella hinder mot att rättshjälpen generellt görs subsidiär till rättsskyddsförsäkringar. Tvärtom är det enligt regeringens mening en högst rimlig ordning att den som genom försäkring redan har ett skydd som täcker den aktuella angelägenheten inte dessutom skall beviljas rättshjälp. Det viktiga är enligt regeringen i stället att ett sådant system ges en utformning som ser till att de som behöver rättsligt stöd också får det. Regeringen konstaterar i sammanhanget att en övervägande del av Sveriges befolkning numera har rättsskyddsförsäkring och att det redan gjorts undantag från principen om att rättshjälpen är primär i förhållande till försäkringar.

  Europarådets resolution (78) 8 är enligt regeringen allmänt hållen. Den innebär i stora drag att alla skall ha rätt till nödvändigt rättsligt bistånd vid förfaranden i domstol. Den del av kostnaden för det rättsliga förfarandet som en rättssökande själv skall stå för får inte överstiga vad denne kan betala utan otillbörliga svårigheter. Staten skall enligt resolutionen ha ansvaret för finansieringen av rättshjälpen.

  Regeringen menar att resolutionen naturligtvis bör beaktas vid utformningen av reglerna om rättshjälp. En regel som innebär att rättsskyddet skall utnyttjas i första hand medför enligt regeringens mening inte att finansieringen av rättshjälpen överlåts, utan att statens ansvar kommer in först när en försäkringslösning inte står den rättssökande till buds. Om de övriga krav som ställs upp i rekommendationen uppfylls beror enligt regeringen på hur bestämmelserna utformas.

  Inte heller Europarådets resolution (76) 5 om rättshjälp för utlänningar kommer enligt regeringen i strid med förslaget om att göra rättshjälpen subsidiär till rättsskyddet.

  Regeringen konstaterar vidare att det inom rättsväsendet under innevarande mandatperiod skall sparas sammanlagt en miljard kronor varav 600 miljoner kronor skall läggas ut under budgetåren 1997 och 1998. Om rättshjälpen görs subsidiär till rättsskyddet kan enligt regeringen stora besparingar göras. Regeringen uppskattar besparingarna på rättshjälpsanslaget till knappt 200 miljoner kronor. Härtill kommer andra besparingar som inte är direkt mätbara eller kan anges i siffror. Eftersom de nya reglerna inte kommer att gälla i ärenden där rättshjälp beviljats enligt den nuvarande lagen kommer besparingarna att slå igenom fullt ut först efter att den nya lagen trätt i kraft. Regeringen beräknar att besparingen det första året torde uppgå till ca 75 miljoner kronor och först året därefter till närmare 200 miljoner kronor.

  Utskottet återkommer till budgetfrågorna på rättshjälpsområdet i betänkandet 1996/97:JuU1. 

 

 

 

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.