SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Regeringen föreslår ändringar i regeringsformen

Pressmeddelande från Statsrådsberedningen:

Anna Helsén

Pressekreterare

08-405 48 58

070-698 48 58

 

Henrik Jermsten

Dep. råd

08-405 47 48

070-577 07 17

Kristina Svahn Starrsjö

Justitiedepartementet

Kansliråd

08-405 47 57

Regeringen överlämnar idag den 11 december en proposition till

riksdagen med förslag till ändringar i bland annat regeringsformen.

Stärkt grundlagsskydd för utsatta grupper

Regeringen föreslår att regeringsformens målsättningsstadgande

kompletteras med en föreskrift om att det allmänna skall: · verka för

att alla människor skall kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i

samhället · motverka diskriminering på grund av kön, hudfärg,

nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös

tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller annan

omständighet som gäller den enskilde som person.Regeringen anser att

det är en värdefull markering att skydd för olika utsatta grupper

skrivs in i det stadgande i grundlagen som ger uttryck för samhällets

grundläggande värderingar.

Grundlagsskydd för miljön

Förslaget innebär att det till regeringsformens målsättningsstadgande

fogas en föreskrift om att det allmänna dels skall trygga rätten till

hälsa, dels skall främja en hållbar utveckling som leder till en god

miljö för nuvarande och kommande generationer. Regeringen anser att

Sverige skall vara ett föregångsland när det gäller skyddet för miljön.

För att markera detta bör en bestämmelse om skydd för miljön föras in i

regeringsformens målsättningsstadgande.

Ändringar i 10 kap. regeringsformen

Vidare föreslår regeringen en ändring som ger riksdagen möjlighet att

överlåta beslutanderätt inom ramen för allt samarbete i Europeiska

unionen (EU). Förslaget innebär alltså att det blir möjligt att

överlåta beslutanderätt på områden som hänför sig till samtliga tre

pelare, inte bara till den första. Härutöver föreslås bl.a. att det av

grundlagen uttryckligen skall framgå att riksdagen kan godkänna en ännu

inte slutförhandlad internationell överenskommelse inom ramen för

samarbetet i EU samt att regeringens informations- och

samrådsskyldighet med riksdagen i EU-frågor skall grundlagsfästas.

 

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.