SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Modernare rättegångsregler föreslås av 1999 års rättegångsutredning

Pressmeddelande från Justitiedepartementet:

Särskild utredare
Lagmannen i Norrtälje tingsrätt
K-G Ekeberg
0176-768 41

Sekreterare
Hovrättsassessorn
Bertil Sundin
08-405 21 72

I sitt slutbetänkande - En modernare rättegång (SOU 2001:103) - som idag överlämnas till justitieminister Thomas Bodström föreslår 1999 års rättegångsutredning en modernisering av rättegångsreglerna för tingsrätterna.

1999 års rättegångsutredning har letts av lagmannen i Norrtälje tingsrätt K-G Ekeberg som särskild utredare (Ju 1999:11; Dir. 1999:62).

Som expert har deltagit jämställdhetsombudsmannen Claes Borgström, lagmannen Lars Eklycke, professorn Peter Fitger, advokaten Elisabet Fura-Sandström och överåklagaren Guntra Åhlund. Utredaren och experterna är eniga om de förslag som nu läggs fram.

Utredningen har undersökt hur reglerna om rättegången i tvistemål och brottmål kan förbättras och särskilt granskat de grundläggande principerna i rättegångsbalken om muntlighet, omedelbarhet och koncentration. Som ett resultat av denna granskning lägger utredningen fram flera förslag som syftar till en smidigare och modernare tillämpning av dessa principer. Även en del andra förslag som syftar till enklare, tidsenligare och - framför allt för parterna - kostnadsbesparande regler läggs fram. Här är några huvudpunkter.

Parter, vittnen och andra skall under vissa förutsättningar kunna delta i förhandlingar i domstol med hjälp av videoteknik. Bland annat skall detta kunna ske om någon känner stark rädsla för att närvara i rättssalen.· Vid mycket stora rättegångar – som t.ex. diskoteksbrandmålet i Göteborg – skall domstolen se till att alla som deltar i rättegången kan följa den antingen i rättssalen eller genom ljud- eller bildöverföring till en särskild anordnad sidosal. Även åhörare skall som regel kunna följa sådana stora rättegångar på motsvarande sätt.· Parternas ansvar för att inställa sig till sammanträden skärps. Bland annat skall det i tvistemål i fler fall än idag kunna bli tredskodom mot den som uteblir.·

Huvudförhandling i tvistemål skall inte längre framställas som en huvudregel (det flesta tvistemålen avgörs redan idag utan huvudförhandling).·

Brottmål där påföljden i det enskilda fallet stannar vid böter skall under vissa förutsättningar kunna avgöras på handlingarna, dvs. utan att det hålls huvudförhandling.·

I både brottmål och tvistemål skall parterna vid huvudförhandlingen kunna hänvisa till handlingarna i målet. De skall alltså inte som nu behöva muntligt upprepa vad som redan finns i processmaterialet. Härigenom kan rättegångarna förkortas och vitaliseras genom att vittnesförhör och annan muntlig bevisning kan påbörjas tidigare. Parter och ombud kan koncentrera sina förberedelser till förhören och pläderingarna. Metoden med hänvisningar skall kunna användas i alla typer av mål men torde bli särskilt värdefullt i mål med omfattande skriftligt material. På brottmålssidan gäller detta särskilt mål om ekonomisk brottslighet och miljöbrottslighet.·

Parterna får större inflytande och ansvar i frågor om bevisningen.· I direktiven påtalas det växande problemet med parter som inför en huvudförhandling gör sig själva oanträffbara eller åberopar vittnen som är svåra att nå eller som uteblir vid huvudförhandlingen. En part som har åberopat förhör med sig själv i bevissyfte men som uteblir från huvudförhandlingen föreslås kunna drabbas av att tredskodom meddelas eller att hans eller hennes talan förfaller. Domstolen skall också kunna avvisa ett åberopat vittne om vittnesförhöret trots rimliga ansträngningar inte kan genomföras och avgörandet inte bör fördröjas ytterligare.·

Domstolens skyldighet att verka för att tvistemål kan sluta i förlikning eller andra samförståndslösningar understryks ytterligare. Efter dansk förebild föreslås att domstolen efter huvudförhandlingen men före domen i förlikningssyfte och med parternas samtycke får redovisa sin uppfattning om  utgången i målet. I Danmark leder sådana s k tillkännagivelser inte sällan till att målen förliks även på detta sena stadium.· Många parter kan bl.a. av kostnadsskäl vara nöjda med att få sin sak rättsligt prövad i en instans. Frågan om att ingå bindande avtal att inte överklaga tingsrättens kommande dom i målet skall därför alltid tas upp under ett tvistemåls förberedelse.

 

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.