SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Prövningstillstånd till Hovrätten

Pressmeddelande från Justitiedepartementet:
 

Snabbare och förbättrad handläggning i hovrätten

Nr 73

Martin Engman
Politiskt sakkunnig
Telefon 08-405 43 62
Mobil 070-209 17 87

John Ahlberk
Rättssakkunnig
08-405 59 85

Starkare garantier för riktiga domstolsavgöranden och snabbare förfarande i domstol kan införas. I en departementspromemoria föreslås i tvistemål ett generellt krav på prövningstillstånd vid överklagande till hovrätt. Promemorian – Hovrättsprocessen i framtiden – går i dagarna ut på remiss för att ge utrymme för synpunkter på förslagen.

Ett system med prövningstillstånd i mål om till exempel betalning, eller i fastighetstvister, erbjuder många fördelar. I de fall där prövningstillstånd inte meddelas kommer den berättigade parten mycket snabbt till sin rätt och gör det med låga kostnader. Även motpartens kostnadsansvar begränsas. Ett system med prövningstillstånd får vidare till följd att hovrätternas resurser bättre kan utnyttjas för de svårare målen, något som i sin tur bidrar till ökad rättssäkerhet.

Erfarenheterna av de regler om prövningstillstånd som redan finns är mycket goda.

Härutöver föreslås en rad ytterligare förbättringar med sikte inte minst på brottmålen. Förslagen innebär ökade möjligheter att anpassa handläggningen i hovrätten till behoven i det enskilda fallet. Bland annat föreslås regler som möjliggör ett bättre utnyttjande av videoteknik i samband med domstolsförhör. Enligt förslagen i promemorian kommer den som hörs som vittne i tingsrätten i många fall inte att behöva vittna på nytt i hovrätten. Vad vittnet berättat kommer att kunna presenteras i hovrätten genom en videouppspelning av förhöret. Medverkan i en videoinspelning skall vara frivillig.

Särskilda bestämmelser föreslås dessutom om sekretess för videoinspelningen till skydd för den hörde.

.

 

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.