SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Vissa myndigheter får ett förtydligat ansvar för handikappolitiken

Pressmeddelande från Socialdepartementet:

Kicki Mäler
Pressekreterare
08-405 52 25
070-545 17 88

Michael Blom
Departementssekreterare
08-405 31 91

I dag beslutade regeringen att vissa centrala förvaltningsmyndigheter skall ha ett särskilt sektorsansvar för att de nationella målen för handikappolitiken nås inom myndigheternas verksamhetsområden. Ansvaret är inskrivet i respektive myndighets instruktion. De aktuella myndigheterna är Arbetsmiljöverket, Arbetsmarknadsstyrelsen, Boverket, Konsumentverket, Post- och telestyrelsen, Riksantikvarieämbetet, Statens skolverk, Socialstyrelsen och Statens kulturråd. Antalet myndigheter med ett sådant ansvar kan komma att utökas ytterligare.

I den handikappolitiska propositionen (prop. 1999/2000:79) Från patient till medborgare –en nationell handlingsplan för handikappolitiken understryker regeringen vikten av att personer med funktionshinder är medborgare med lika rättigheter och skyldigheter som andra medborgare. En konsekvens av detta är att handikappolitiken blir en angelägenhet för hela samhället och att arbetet och ansvaret för handikappolitikens genomförande skall bedrivas av myndigheter inom alla samhällsektorer.

 

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.