SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Nya läkemedelsförmåner

Pressmeddelande från Socialdepartementet:

Proposition: De nya läkemedelsförmånerna

Refik Sener
Pressekreterare
08-405 33 72
070-335 33 72

Charlotta Lokrantz
Kammarrättsassessor
08-405 33 97 

Regeringen har i dag beslutat om att överlämna propositionen De nya läkemedelsförmånerna till riksdagen. Förslagen har tidigare granskats av Lagrådet. I propositionen föreslås bl.a. en ny ordning för subventionering av läkemedel. Huvudförslaget är att en läkemedelsförmånsnämnd skall inrättas. Den nya nämnden skall bl.a.  besluta vilka läkemedel som skall ingå i förmånssystemet. Ett ytterligare förslag är att läkemedel som lämnas ut mot recept som huvudregel skall bytas ut mot det billigaste utbytbara likvärdiga läkemedlet som finns tillgängligt på det enskilda apoteket, en form av generisk substitution. Vidare föreslås att kommuner ges möjlighet att inrätta läkemedelsförråd vid särskilda boenden för service och omvårdnad för äldre.

Den nya läkemedelsförmånsnämnden skall vara en självständig myndighet med uppgift att besluta vilka läkemedel som skall ingå i förmånssystemet. Nämnden kommer också att ha till uppgift att fatta beslut om priser på dessa läkemedel, en uppgift som Riksförsäkringsverket för närvarande har.

I propositionen föreslås en ny lag som ersätter det nuvarande systemet där läkemedel som har ett fastställt pris i de flesta fall automatiskt subventioneras av samhället. När Läkemedelsförmånsnämnden skall bedöma om ett läkemedel skall ingå i förmånssystemet eller inte, skall den utgå från de allmänna övergripande mål och principerna för hälso- och sjukvården som framgår av hälso- och sjukvårdslagen –människovärdesprincipen och behovs-solidaritetsprincipen - samt de prioriteringsriktlinjer för hälso- och sjukvården som riksdagen har ställt sig bakom. Ett läkemedel skall tillföra något nytt, dvs. göra det möjligt att framgångsrikt behandla en sjukdom som det tidigare inte funnits behandling för. Det kan också vara ett läkemedel som har en bättre potential eller färre biverkningar vid behandling av en viss sjukdom än de som finns i dagsläget. Det kan också vara ett läkemedel som är lika bra men billigare än dem som finns på marknaden idag.  Om särskilda skäl föreligger får nämnden besluta att ett läkemedel skall ingå i förmånen endast för ett visst användningsområde.

Nämnden kommer att starta sin verksamhet den 1 oktober 2002.

Apoteket skall som huvudregel lämna ut det billigaste utbytbara läkemedlet som finns tillgängligt på det enskilda apoteket. Ett läkemedel får dock inte bytas ut om läkaren motsatt sig ett utbyte.

Läkemedlet får inte heller bytas ut om patienten väljer att betala prisskillnaden.

Läkemedelsverket ska bedöma vilka läkemedel som skall vara utbytbara.  Såväl ursprungligt godkända läkemedel (originalläkemedel), generiska läkemedel som parallellimporterade läkemedel kommer betraktas som utbytbara.

Med generiskt läkemedel avses ett läkemedel som har samma beredningsform och som innehåller samma mängd aktiv substans som ett tidigare godkänt läkemedel med dokumenterad medicinsk ändamålsenlighet (originalläkemedel). Ett generiskt läkemedel skall uppfylla samma kvalitetskrav som originalläkemedlet och de båda läkemedlen skall vara bioekvivalenta. Ett generiskt läkemedel kan förekomma på den svenska marknaden först efter att patenttiden för originalläkemedlet har löpt ut. Ett parallellimporterat läkemedel kan i princip betraktas som samma läkemedel som originalläkemedlet men med olika innehavare av försäljningstillstånd.

För att ett läkemedel skall omfattas av läkemedelsförmånen föreslås att receptet är försett med information som identifierar den arbetsplats som receptutfärdaren tjänstgör vid – en s.k. arbetsplatskod.

Vidare föreslås att vid särskilda boenden för service och omvårdnad för äldre kan en kommun efter framställan hos landstinget inrätta läkemedelsförråd. Förslaget om förråd förväntas bidra till förbättrad kvalitet i vården och ökad medicinsk säkerhet samt minskad kassation av läkemedel.

Lars Engqvist anser att förslagen i propositionen kommer att bidra till en mer rationell läkemedelsanvändning och till en mer kontrollerad utveckling av kostnaderna för läkemedelsförmånerna.

 

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.