SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Pressmeddelande

 

Domstolsverket
Datum 2001-09-26

Kontaktpersoner:

Nr 16

Lagman Karl-Axel Bladh Informationschef Christer Wallinder
Tel 026-17 67 00 resp.036-15 54 53

 

Nya rättshjälpslagen fungerar som planerat

Staten nådde sina mål med den rättshjälpsreform som genomfördes i december 1997. Statens kostnader sjönk och antalet rättshjälpsärenden minskade samtidigt som antalet rättsskyddsärenden ökade.

Försäkringsbolagen har inte ändrat villkoren i hem- och villahemförsäkringarna och försäkringspremierna har inte höjts trots att det är genom dessa försäkringar som rättslig hjälp numera i de flesta fall betalas. Den som verkligen behöver juridisk hjälp får också det. Rättshjälpsreformen har alltså i allt väsentligt fallit väl ut.

Det konstaterar Domstolsverket som låtit en särskild utredare tillsammans med en arbetsgrupp svara för regeringens uppdrag att utvärdera och se över rättshjälpslagen.

I rapporten Utvärdering av rättshjälpslagen lämnas därför inga förslag till lagändringar men framförs synpunkter om en mer generös praxis på vissa punkter, förbättrad information och en utveckling av rättsskyddsmomentet i hem- och villahemförsäkringarna.

En utgångspunkt för reformen var att statens kostnader för rättshjälpen skulle minska med 200 miljoner kronor per år. I rapporten konstateras att statens kostnader för den allmänna rättshjälpen uppgick till 361 milj kr under budgetåret 1994/95. Förra året var kostnaderna 188 milj kr, en minskning med 173 milj kr. Med hänsyn till att timkostnadsnormen, som styr advokaternas ersättning, har ökat med 15 procent sedan 1994/95, har sparmålet uppnåtts.

En annan utgångspunkt var att statlig hjälp endast skulle komma i fråga när den behövs. I första hand skall försäkringsskyddet i hem- och villaförsäkringarna användas. Även på den punkten konstateras att reformen har fått avsedd effekt. Antalet rättsskyddsärenden hos försäkringsbolagen har ökat från knappt 10 800 år 1997 till knappt 14 000 ärenden år 2000. Av dessa rör uppskattningsvis knappt 30 procent familjerättsliga tvister, 26 procent fastighetstvister och 24 procent skadestånd/fordran.

Antalet hushåll som saknar hemförsäkring har sjunkit från fyra till tre procent sedan början av 90-talet. Fortfarande är täckningen sämst hos ungdomar och invandrare.

För att kunna få rättshjälp måste den sökande i princip delta i rådgivning hos en advokat. Högst två timmars rådgivning kan lämnas och den enskilde betalar 1 121 kr per timme. Personer som har en årsinkomst på mindre än 75 000 kr, betalar halv avgift. I rapporten konstateras att i vissa fall är det redan från början givet att staten skall lämna rättshjälp åt en person. Trots detta krävs det att rådgivningen genomförs. Den kostnaden blir då i praktiken en obligatorisk startavgift. I rapporten anges att det är rimligt med en viss "självrisk" även i rättshjälpssystemet. Domstolsverket föreslår inga förändringar av nuvarande modell men på denna punkt är meningarna delade i arbetsgruppen.

I rättshjälpslagen finns också en s k ventil som säger att rättshjälp kan beviljas trots att den rättssökande borde haft rättsskydd. Den praxis som utvecklats visar att de som verkligen behöver juridisk hjälp får detta, även om de inte haft något försäkringsskydd. I rapporten framhålls att det är önskvärt med en utveckling av rättsskyddsmomenten i hemförsäkringarna, särskilt avseende det s.k. taket i försäkringarna som länge legat på 100 000 kr och hos vissa försäkringsbolag på 75 000 kr.

Det är framför allt i familjerättsliga mål som rättshjälp beviljas (ca 65 procent). Praxis är restriktiv när det gäller rättshjälp till enbart äktenskapsskillnader men generös när det gäller vårdnad eller andra liknande frågor som rör barn.


Domstolsverket
Besöksadress: Kyrkogatan 34   Postadress: 551 81 Jönköping
Telefon: 036-15 53 00  Telefax: 036-16 57 21

 

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.