SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Nr 2

Huvudkontoret 781 87 BORLÄNGE Telefon 0243-750 00 (vx)

2002-01-14

 

Handikappolitiken inom transportområdet

Funktionshindrade får allt bättre möjligheter att använda transportsystemet, i synnerhet kollektivtrafiken. Fortfarande finns dock betydande brister. Detta framgår i en utvärdering av handikappolitiken inom transportområdet som Vägverket på regeringens uppdrag har gjort tillsammans med Banverket, Sjöfartsverket, Luftfartsverket och Verket för innovationssystem. I slutrapporten beskrivs bl.a. funktionshindrades resvanor och livssituation samt i vilken utsträckning transportsystemet motsvarar ställda krav.

Utvecklingen är positiv, särskilt inom kollektivtrafiken, och politiken på området har i flera delar varit aktiv och stödjande. Man har dock kommit olika långt i landet, liksom att delarna i reskedjan har utvecklats olika långt.

- Utvärderingen pekar på att det fortfarande finns betydande brister i transportsystemet, som försvårar eller hindrar resandet för personer med rörelsehinder, synnedsättning eller för dem som har flera samtidiga funktionshinder, kommenterar Vägverkets generaldirektör Ingemar Skogö rapporten.

En undersökning visar att av totalt 1,3 miljoner personer med funktionshinder är det 150 000 som inte kan åka med kollektiva färdmedel, främst på grund av fysiska nivåskillnader. Ytterligare 60 000 reser minst någon gång i månaden, men har då problem med resandet. Genom åtgärder i hela reskedjan i kollektivtrafiken kommer flertalet personer med funktionshinder att kunna resa på lika villkor som de som inte har något funktionshinder. Målet om att kollektivtrafiken ska vara tillgänglig för alla kommer troligen inte att nås.

- Även fortsättningsvis kommer det att behövas en väl fungerande färdtjänst, framhåller Ingemar Skogö. Enligt rapporten väljer personer med funktionshinder oftast att resa med bil. Det finns därför skäl att överväga en utvidgning av bilstödet, och vi behöver ökad kunskap om funktionshindrade och personbilstrafik.

Skogö poängterar att utgångspunken för förbättringsarbetet inte bör vara en indelning av resenärerna i funktionshindrade och icke funktionshindrade. Det handlar istället om att åstadkomma förbättringar för alla resenärer vad gäller komfort, säkerhet och kvalitet.

Uppdragstagarna redovisar i rapporten även ett antal förslag om bl.a. regler för hur kollektivtrafiken ska bedrivas samt om sanktionsmöjligheter, kompetensutveckling, standarder, planering, forskning och utveckling och statsbidrag. I oktober 2001 lämnades också bl.a.förslag om en tillsynsmyndighet för färdtjänsten i en rapport som beskriver tillståndet och utvecklingen inom denna .

Ytterligare information lämnas av:
Margareta Delén eller Bertil Magnusson, Vägverket, Borlänge, tel 0243-750 00

Rapporten med bilagor finns i sin helhet tillgänglig på http://www.vv.se/publ_blank/bokhylla/funktionshindrade/lista.htm.

 

Huvudkontoret


Informationsenheten: Postadress: 781 87 Borlänge. Telefon: 0243 - 750 00. Telefax: 0243 - 758 25. e-post: vagverket@vv.se
Informationsdirektör: Gunilla Lundberg Telefon: 0243 - 751 66. Mo bil: 070 - 321 93 44. Telefax: 0243 - 759 85. e-post: gunilla.lundberg@vv.se
Pressekreterare: Thomas Andersson Telefon: 0243 - 751 38. Mobil: 070 - 693 68 70. Telefax: 0243 - 759 85. e-post: thomas.andersson@vv.se

 

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.