SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Hypnos påverkar upplevelsen

TRÅKIGT ARBETE OCH TRÅKIG ARBETSMILJÖ EN RISKFAKTOR?

Man känner sig mer fysiskt uttröttad och mentalt less av ett arbete om man suggererats att uppleva det meningslöst eller tråkigt.

Det visar en studie som genomförts vid Belastningsskadecentrum i Umeå av bland andra doktorand Inga-Märit Hagner och projektledaren Albert Crenshaw.

Studien är ett led i att få ytterligare kunskap om vad som orsakar belastningsskador. Kan tråkigt arbete och tråkig arbetsmiljö skapa större besvär som leder till allvarligare skador?

Resultat visar att det kan vara så.

Arbete under hypnos

Studien genomfördes med 24 försökspersoner, tolv kvinnor och tolv män. Sex gånger vardera utförde de ett exakt likadant, monotont och repetitivt simulerat arbetsmoment, som varade i tio minuter och omfattade 300 armrörelser. Försökspersonerna fick skatta hur trötta och uttråkade de kände sig före, under och efter experimentet.

Tre gånger utfördes arbetet under hypnos:

-         En gång med negativ suggestion; arbetet är meningslöst, tråkigt osv.

-         En gång med positiv suggestion; med beröm som »det går bra«, »utmärkt att du är här«, »det är viktigt att detta görs« osv. En gång utan suggestion.

-         Tre gånger utfördes arbetet utan hypnos, men i övrigt upplagt på samma sätt med och utan suggestioner.

Basil Finer från smärtkliniken Kronan i Stockholm - en samarbetspartner till BSC -utförde hypnoserna och han förmedlade suggestionerna medan han satt bredvid försökspersonen under experimentet.

Resultatet visar tydligt att suggestionen påverkar inställningen och upplevelsen av arbetet. Såväl med som utan hypnos kände sig försökspersonerna mer trötta och mer uttråkade när suggestionen var negativ, jämfört med positiv suggestion.

Det var ingen skillnad mellan män och kvinnor.

Muskelanspänning

Under arbetet mättes dessutom EMG på sex muskler i nacke/skuldra.

- Vår hypotes var att vi skulle kunna mäta om tristess i arbetet, genom negativ suggestion, leder till större anspänning i musklerna. Men skillnaden i muskelanspänning till följd av suggestion var ytterst liten, berättar Inga-Märit Hagner och Albert Crenshaw.

Men de säger att det finns intressanta tendenser:

- V håller på att tolka resultaten. V har även sett en tydlig skillnad i belastningsmönstret över tid att muskelansträngning ökar mer hos män, som förvånade oss.

Fortsatta experiment

De spekulerar i att det kan vara så att män vanligtvis lyssnar mer på kroppens signaler och slutar med en uppgift när de känner sig trötta, medan kvinnor inte gör det i samma utsträckning och därför drabbas de i högre grad av skador.

Studien gav uppslag till fortsatta experiment.

-Vi skulle kunna använda hypnos och suggestion som experimentell modell vid stressforskning. För att göra det behöver vi fortsätta med fler fysiologiska mätningar av stress, som hjärtverksamhet, blodflöde o.s.v. tillsammans med vår hypnos-suggestion-modell. Det skulle kunna säga mycket, resonerar Albert Crenshaw.

 

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.