SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Copingstrategier

Vad är coping?

I läkarintyg, i litteratur och vid sammankomster och föredrag talas det om coping. Med det kan vi mena olika saker, men forskaren Jörgen Lundälv tolkar i avhandlingen Förmåga till välfärd trafikskadades upplevelser och liv - ett drama om bemästring, Fischer & Co 1998, Sthlm, begreppet så här:

  • "Med coping menas det sätt på vilket individen bemöter, försöker bemästra och anpassa sig till såväl ett inre som yttre hot. denna jag-funktion är endast delvis möjlig att påverka viljemässigt och beror på hur hotet uppfattas och hur man tidigare under livet lärt sig att handskas med ett för ett förestående hot"

Nedanstående är hämtat från Jörgen Lundälvs avhandling och är överskådligt belysande.

Coping-modell

En trafikolycka innebär för många en traumatisk upplevelse som får långtidseffekter för den som drabbats av en sådan händelse. Undersökningen har visat att effekterna av en olycka kan vara så mångfasetterad att det skulle to sig orimligt svårt att exakt ange dess antal och hur de karaktäriseras. Som forskare blir därför studiet av trafikskadades liv och vardag en fråga om metod. Hur närmar man sig en trafikskadad person och dennes liv och existentiella villkor? De kvalitativa intervjuerna har visat på den styrka att intervjuerna lyckats fånga de känsloladdade effekter och situationer som olyckan givit upphov till. Det faktum att en trafikskadad person kan visa ångest och starka känslor visar hur djupt rotad en olycka kan vara hos den individ som råkat ut för en olycka.

Jag har tidigare försökt att kartlägga de bemästringsstrategier som den skadade använt sig av tiden efter olyckan. Att göra en fullständig kartläggning over alla de copingstrategier som använts är en orimlig uppgift då det inte är möjligt att mäta samtliga strategier tiden efter en olycka. Den handikappade personen kan exempelvis ha glömt eller förträngt de strategier som använts beroende på hur vä1 framgångsrika dessa strategier varit i vardagen.

För att inplacera de olika strategierna i ett större sammanhang är det en viktig uppgift for forskaren att sätta det sociala fenomenet, i detta fall trafikolyckans sociala konsekvenser, i ett större sammanhang. Följande tabell visar de tänkbara individuella copingstrategier och dimensioner som har stått de trafikskadade till buds. I den vetenskapliga litteraturen har en liknande modell benämnts for 4-dimensionell‑modell." En sådan modell är naturligtvis inte fullständig. Enligt min mening saknar modellen lidandedimensionerna. Modellen har därför kompletterats med de dimensioner som framförts av Eriksson." Jag redovisar mer ingående de olika lidandedimensionerna tillsammans med konkreta exempel tagna ur djupintervjuerna i kapitel fem i avhandlingen.

 Figur 11:4:5:1  Modell över lidandedimensioner baserade på Katie Erikssons dimensioner (Den lidande människan, 1994, Sthlm Liber Utbildning).

Dimension

Fysisk

Psykisk

Social

Existentiell

Stresstyp

skadan

hot, förlust

isolering

förändrad världsbild

Stress reaktioner

smärta

ångest

ensamhet

övergivenhet (av Gud)

Stressreaktioner idag (lidande dimension)

smärta

ångest

ensamhet

övergivenhet

Coping resurser

hjälpmedel familj vänner arbete

stöd familj vänner arbete

ekonomi arbete

 

 

Copingstrategier:

Emotionella strategier
Problembaserade strategier
Gruppstrategier
Mellanmänskliga strategier

 

Källa: En liknande 4 -dimensionell modell används av Tom Lundin i boken Traumatisk stress och personlig förlust.

Jag rekommenderar också varmt Jörgen Lundälvs doktorsavhandling, Förmåga till välfärd - Trafikskadades upplevelser och liv - ett drama om bemästring. Du kommer att kunna köpa boken via WhiplashInfo. 

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.