SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om anmälan av missförhållanden i omsorger om äldre och funktionshindrade enligt 71 a § socialtjänstlagen (1980:620);

SOSFS 2000:5 (S)

Beslutade den 14 april 2000
Utkom från trycket den 4 maj 2000
Ansvarig utgivare: Chefsjurist Kristina Widgren


Observera att det kan förekomma fel i Internetversionen av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd. Det är den tryckta utgåvan av författningssamlingen som gäller.

På Internet återges originalversionen av föreskrifter och allmänna råd utan senare ändringar eller tillägg. För information om ändringar och tillägg: se författningssamlingens register (ej sökbart via Internet för tillfället).


Socialstyrelsen föreskriver följande med stöd av 4 § 8 förordningen (1985:796) med vissa bemyndiganden för Socialstyrelsen att meddela föreskrifter m.m. och beslutar följande allmänna råd.


Definitioner

Omsorger

Med omsorger avses i dessa föreskrifter och allmänna råd insatser i form av service och omvårdnad som omfattas av socialtjänstlagen (1980:620).

Med service avses bl.a.

– praktisk hjälp med hemmets skötsel (t.ex. städning och tvätt),
– hjälp med inköp,
– hjälp med ärenden på post och bank, och
– tillredning av måltider eller distribution av färdiglagad mat.

Med omvårdnad avses vad som mer behövs för att tillgodose fysiska, psykiska och sociala behov, bl.a.

– hjälp med att äta, dricka, klä sig och förflytta sig,
– hjälp med att sköta personlig hygien,
– insatser för att bryta isolering, och
– insatser för att känna trygghet och säkerhet.


Allvarliga missförhållanden

Med allvarliga missförhållanden avses i dessa föreskrifter och allmänna råd

– övergrepp och brister i omsorgerna som utgör ett hot mot en enskilds liv, hälsa eller säkerhet, och
– ett bemötande av äldre och funktionshindrade som klart avviker från grundläggande krav på respekt för självbestämmande, integritet, trygghet och värdighet.


Övergrepp kan vara

– fysiska (t.ex. slag, nypningar och hårda tag),
– psykiska (t.ex. hot, bestraffningar, trakasserier, skrämsel och kränkningar),
– sexuella, och
– ekonomiska (t.ex. stöld av pengar eller ägodelar, utpressning och förskingring).


Brister i omsorgerna kan röra

– personlig hygien,
– mathållning,
– tand- och munhygien, och
– brister i den tillsyn som den enskilde får.

Återkommande brister i omsorgerna, som t.ex. beror på bristande arbetsrutiner, kan sammantaget utgöra allvarliga missförhållanden även om bristerna var för sig inte kan anses vara det.


Anmälningsskyldiga

Föreskrifter

1 § Den som är anställd, uppdragstagare, praktikant eller motsvarande eller deltar i arbetsmarknadspolitiska åtgärder inom omsorgerna om äldre människor eller människor med funktionshinder är skyldig att, i enlighet med 71 a § socialtjänstlagen (1980:620), anmäla allvarliga missförhållanden. Detsamma gäller organiserade frivilligarbetande som är verksamma inom omsorgerna på uppdrag av kommunen.


Anmälan vid misstanke

Allmänna råd

Anmälan bör göras redan när det finns en grundad anledning att anta att det föreligger allvarliga missförhållanden.


Instruktioner i kommunal verksamhet

Föreskrifter

2 § I kommunen skall finnas skriftliga instruktioner för handläggning av anmälningar enligt 71 a § socialtjänstlagen (1980:620). En kopia av instruktionerna skall lämnas till länsstyrelsen. Kommunen skall se till att den personal inom omsorgerna och de frivilligarbetande som omfattas av dessa föreskrifter och allmänna råd får kunskap om instruktionerna. Personalen skall kontinuerligt informeras om anmälningsplikten.


3 § Av instruktionerna skall framgå

– vem som ansvarar för att ta emot anmälningar om allvarliga missförhållanden,
– vem anmälan skall göras till, om den som ansvarar för att ta emot anmälningar själv berörs av innehållet i anmälan,
– vem som ansvarar för att en utredning med anledning av en anmälan görs, och
– att en anmälan alltid skall registreras och på vilket sätt.

Av instruktionerna skall också framgå att det även är möjligt att anmäla till socialnämnden eller länsstyrelsen. En sådan anmälan skall då göras samtidigt som anmälan till den som ansvarar för att ta emot anmälningar.


4 § Om mottagandet av anmälningar enligt instruktionerna delegerats till en tjänsteman eller en funktion inom socialförvaltningen, skall den som tar emot en anmälan alltid informera socialnämnden.


5 § Kommunen skall säkerställa att föreskrifterna i 1 § och 6–11 §§ tillämpas

– i verksamhet som kommunen genom avtal enligt 4 § tredje stycket socialtjänstlagen (1980:620) har överlämnat till enskild att utföra, och
– i sådan enskild verksamhet från vilken kommunen upphandlar tjänster för att fullgöra skyldigheter enligt socialtjänstlagen.


Instruktioner i enskild verksamhet

Föreskrifter

6 § I enskild verksamhet skall den verksamhetsansvarige se till att skriftliga instruktioner upprättas för handläggning av anmälningar enligt 71 a § socialtjänstlagen (1980:620). En kopia av instruktionerna skall lämnas till socialnämnden och länsstyrelsen.

I verksamhet som kommunen genom avtal enligt 4 § tredje stycket socialtjänstlagen (1980:620) har överlämnat till enskild att utföra lämnas instruktionerna till socialnämnden i den kommun som slutit avtalet. I övrig enskild verksamhet lämnas instruktionerna till socialnämnden i den kommun där verksamheten är belägen. Den verksamhetsansvarige skall se till att personalen inom omsorgerna får kunskap om instruktionerna. Personalen skall kontinuerligt informeras om anmälningsplikten.


7 § Av instruktionerna skall framgå

– vem som är ansvarig för verksamheten,
– att den verksamhetsansvarige ansvarar för att ta emot anmälningar om allvarliga missförhållanden,
– att den verksamhetsansvarige ansvarar för att en utredning med anledning av en anmälan görs, och
– att en anmälan alltid skall registreras och på vilket sätt.

Av instruktionerna skall också framgå att det även är möjligt att anmäla allvarliga missförhållanden till den socialnämnd som instruktionerna lämnats till eller till länsstyrelsen. En sådan anmälan skall då göras samtidigt som anmälan till den verksamhetsansvarige.


Allmänna råd

Möjligheten att anmäla till socialnämnden eller länsstyrelsen bör alltid utnyttjas

– då den verksamhetsansvarige inte fullföljer sina skyldigheter enligt 71 a § socialtjänstlagen (1980:620), och
– då den verksamhetsansvarige själv berörs av innehållet i anmälan.


Dokumentation och utredning

Föreskrifter

8 § Anmälningar om och utredningar av allvarliga missförhållanden skall noggrant dokumenteras så att olika riskfaktorer kan identifieras för att undvika framtida missförhållanden. Av dokumentationen skall framgå vem som anmält missförhållandena, vad dessa bestod i och vilka åtgärder som vidtagits med anledning av anmälan.

9 § När någon gjort en anmälan skall en utredning inledas omedelbart, det vill säga samma arbetsdag som anmälan görs.


Allmänna råd

Kommunen bör löpande sammanställa anmälningar enligt 71 a § socialtjänstlagen (1980:620) och ange vilka åtgärder som vidtagits med anledning av dessa. Den som ansvarar för enskild verksamhet bör göra en motsvarande sammanställning för sin verksamhet.

Socialnämnden bör årligen infordra information om anmälningar som är gjorda med stöd av 71 a § socialtjänstlagen i enskild verksamhet som kommunen har tillsyn över samt i verksamhet som kommunen genom avtal enligt 4 § tredje stycket socialtjänstlagen har överlämnat till enskild att utföra. Denna information bör tas med i sammanställningen över anmälningarna inom kommunen.


Åtgärder som skall vidtas efter en anmälan

Föreskrifter

10 § Socialnämnden eller den som ansvarar för enskild verksamhet skall samma dag som missförhållandena anmälts vidta erforderliga åtgärder för att förhindra att missförhållanden som utgör ett hot mot en enskilds liv, hälsa eller säkerhet fortsätter. Detta gäller oavsett om det är klarlagt vad som inträffat.


11 § Om allvarliga missförhållanden som anmälts inte åtgärdats inom en vecka från dagen för anmälan skall, när det gäller

– kommunal verksamhet, socialnämnden underrätta länsstyrelsen om detta,
– enskild verksamhet, den verksamhetsansvarige underrätta länsstyrelsen och den socialnämnd som instruktionerna enligt 6 § lämnats till.


Polisanmälan

Allmänna råd

Om det finns anledning att anta att en inträffad händelse är brottslig, bör socialnämnden eller den som ansvarar för enskild verksamhet tillsammans med den enskilde eller dennes ställföreträdare ta upp frågan om polisanmälan skall göras.

____________

Denna författning träder i kraft den 1 juli 2000.

Styrelsen för Socialstyrelsen

(Äldreenheten)1


1(Föredragande: Ulla Höjgård)

 


I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras verkets föreskrifter och allmänna råd.
  • Föreskrifter är bindande regler.
  • Allmänna råd innehåller rekommendationer om hur en författning kan eller bör tillämpas och utesluter inte andra sätt att uppnå de mål som avses i författningen.
Socialstyrelsen ger årligen ut en förteckning över gällande föreskrifter och allmänna råd.

SOSFS kan beställas från Socialstyrelsens kundtjänst, Finspångsgatan 51, 163 53 Spånga. Fax 08-760 58 95, e-post sos.order@special.lagerhus.se

ISSN 0346-6019
Artikelnr 2000-10-005

 

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.