SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Anmälda och fällda i HSAN

Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN)
"HoSiANa" är en sammanställning av samtliga ärenden (där sjukvårdspersonal fått disciplinpåföljd) som inkommit till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) under 1998.
Syftet med publiceringen är att peka på hur myndigheter skulle kunna använda modern informationsteknik för att förstärka demokratin och underlätta medborgarnas insyn i statens verksamhet.
Alla presenterade handingar är offentliga och kan beställas från Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd.

Det förekommer en del stavfel i sammanställningen. Dessa härhör från den inläsning som utförts mha. OCR (Optical Character Recognition).

Hämtat från  

Resultat av sökning i HoSiANa:

Tillbaka till sökformuläret.

Ort:
Göteborg
Befattning:
barnmorska
Påföljd:
erinran
Efternamn:
Abbbbb (k)
Diarienr:
[347/97:A3]
Beskrivning: förlossning
Anmälan: nekat att ta emot patienten under semester
Bedömning: inte bra
Utredning: hävdar att hennes agerande influerats av rutiner under semesterstängning,
Anmälningsplats: Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Beslutsdatum: 98-06-25
Ort:
Sollentuna
Befattning:
barnmorska
Påföljd:
erinran
Efternamn:
Abbbbb (k)
Diarienr:
[173/98:B3]
Beskrivning: graviditet
Anmälan: Socialstyrelsen anser att Abbbbbbb Abbbbbb borde kontaktat läkaren då SF -måttetLte visade tecken att öka efter graviditetsvecka 35.
Bedömning: nedläggningen den 1 januari 1997 av Löwenströmska sjukhuset om mödravårdscentralen tidigare hörde till och dels att det funnits brister i kommunikationen med den ansvarige läkaren
Utredning: Inser att jag har varit ovaksam och beklagar detta mycket
Anmälningsplats: Rotebrovårdcentral
Beslutsdatum: 98-06-23
Ort:
Göteborg
Befattning:
barnmorska
Påföljd:
varning
Efternamn:
Abbbbb (k)
Diarienr:
[889/96:A6]
Beskrivning: förlossning
Anmälan: läkare tillkallades först efter en timme, trodde emellertid ha handlagts som en riskförlossning. l
Bedömning: underlåta att utföra en adekvat fosterövervakning, borde ha tillkallat läkare
Utredning: )acceptabelt att vid en risksituation ~ansvarig barn-norska och läkare är oense om vilken åtgärd som skall sättas in. ~
Anmälningsplats: Östra sjukhuset Universitetssjukhuset
Beslutsdatum: 98-04-30
Ort:
Nödinge
Befattning:
barnmorska
Påföljd:
varning
Efternamn:
Abbbbb (k)
Diarienr:
[2684/97:B1]
Beskrivning: graviditet
Anmälan: Abbbbbbbbb underlåtenhet ledde till att Ab:s förlossningsarbete blev utdraget och kompliceratch resulterade i att ett medtaget barn föddes. Vaginalruptur
Bedömning: trots flera tecken på allvarliga komplikationer under gravi-iteten underlåtit att remittera patienten för specialistbedömning.
Utredning: t medtaget barn fejddes så bestrider j ag detta. Utgången av förlossningen be-or på så många faktorer.
Anmälningsplats: Mödravårdscentralen
Beslutsdatum: 98-05-12
Ort:
Nödinge
Befattning:
barnmorska
Påföljd:
varning
Efternamn:
Abbbbb (k)
Diarienr:
[1173/98:B1]
Beskrivning: graviditet
Anmälan: "kvinnan hade blöd-ningar under graviditeten~""hela vaginaltoppen upptas av en nekrotisk tumör"".om den påvisats då hade prognosen v aritmycket bättre."
Bedömning: Vidare borde honha dokumenterat uppgifterna om blödningsproblem. Hon borde också ha följt uppultraljudsremissen och tagit cellprov
Utredning: Vidare blödningar under graviditeten kände jag inte till. HennesHb var som lägst l l 9 med ett utgångsläge på 128 vilket inte heller kunde tydapå något avvikande.
Anmälningsplats: vårdcentraIen
Beslutsdatum: 98-09-24
Ort:
Lund
Befattning:
biomed analyt
Påföljd:
erinran
Efternamn:
Abbbbb (k)
Diarienr:
[1229/97:A2]
Beskrivning: förväxling av laboratorieprov graviditet
Anmälan: utSattes för direkt livsfara och fick genomgå en akut opera-ion
Bedömning: oaktsamhet åsidosatt sin åligganden i yrkesutövningen. l-
Utredning: detta prov var det som anmälan gäller men hur förväxlingen har gått till vet jag inte.
Anmälningsplats: Universitetssjukhuset
Beslutsdatum: 98-09-18
Ort:
Göteborg
Befattning:
biomed analyt
Påföljd:
varning
Efternamn:
Abbbbb (k)
Diarienr:
[1216/97:A1]
Beskrivning: fostervattenprov
Anmälan: svårt missbildat barn föddes. kvinnan infonnerades att hennes väntade barn hade en normal uppsättling av kromosomer.
Bedömning: lsidosatt vad som ålegat henne i genom att underlåta attkontrollera att patientnumret på objektglaset
Utredning: vid tillfållet fanns inga instruktioner om att man med signatur skulle indikerattt man kontrollerat patientnummer
Anmälningsplats: Östra sjukhuset Universitetssjukhuset
Beslutsdatum: 98-03-31
Ort:
Stockholm
Befattning:
biomed analyt
Påföljd:
varning
Efternamn:
Abbbbb (m)
Diarienr:
[1026/98:A6]
Beskrivning: HIV-analys
Anmälan: blodprov för analys av HIV-antikroppar befanns vara positivt. Av misstagkom resultatet att läggas in som negativt i datasystemet
Bedömning: felaktigt fört in ett resultat från HIV -analys
Utredning: Jag är hemsk ledsetl~dr detta och kommer ~drmoåligen inte att fortsätta mitt arbete som BMA eFterdennahändelse.
Anmälningsplats: Karolinska sjukhuset
Beslutsdatum: 98-12-07
Ort:
Falun
Befattning:
farmaceut
Påföljd:
erinran
Efternamn:
Abbbbb (m)
Diarienr:
[1695/97:B3]
Beskrivning: expediering av läkemedel
Anmälan: Han lämnade ut Gammanorm165 mg/ml i stället fOr Gammaglobulin l 65 mg/ml, lO ml. å
Bedömning: Man skall iaktta stor noggrannhet vid utlämnande av läkemedel.
Utredning: Jag tycker att omständigheternavarit svåra, infonnationen i litteratur otydlig och därför en disciplinpåföljd ärför sträng.
Anmälningsplats: apotek
Beslutsdatum: 98-10-13
Ort:
Laholm
Befattning:
farmaceut
Påföljd:
varning
Efternamn:
Abbbbb (k)
Diarienr:
[1406/97:A1]
Beskrivning: spediering av läkemedel
Anmälan: expedierat fel medicin.
Bedömning: Hon borde därför ha kontaktat receptutfärdande läkare för ett förtydligande.
Utredning: nte gör att felexpedieringen kan anses som ursäktlig.
Anmälningsplats: apoteket Kronan
Beslutsdatum: 98-10-08
Ort:
Lund
Befattning:
farmaceut
Påföljd:
varning
Efternamn:
Abbbbb (k)
Diarienr:
[2159/97:B5]
Beskrivning: expediering av läkemedel
Anmälan: Abbbbbbbbb vid två tillfällen gjort sig sI~yldig tiIl felexpediering av läkemedel.
Bedömning: De två personerna som blev felexpedierade utsattes där-igenom för risk för skada - den person som expedierades läkemedlet Inderal 40 mgistället fldr l O mg fldr stor skaderisk.
Utredning: Jag hade det svårt då, min make fick hjärtinfarkt, såkanske min koncentration var spridd på fiera händelser samtidigt.Jag år ledsen, mycket ledsen för alltoch jag tar ansvaret f6r det.
Anmälningsplats: Apoteket Svanen
Beslutsdatum: 98-10-08
Ort:
Piteå
Befattning:
farmaceut
Påföljd:
varning
Efternamn:
Abbbbb (k)
Diarienr:
[660/98:A1]
Beskrivning: expediering av läkemedel
Anmälan: xpedierade Abbb Abbbb på apoteket Renen i Piteå Cortone tableter 25 mg i stället fOr Cortone 5 mg till en f]icka, född 1985.
Bedömning: ar åsidosatt sina åligganden i yrkesutövningen.
Utredning: nåtsystem inom Apoteken AB där produktiviteten mäts. Därapoteken jämIdrs och där strävan är att ha så hög produktivitet som möjligt.
Anmälningsplats: Apotek Renen
Beslutsdatum: 98-10-08
Ort:
Uppsala
Befattning:
kiropraktor
Påföljd:
varning
Efternamn:
Abbbbb (m)
Diarienr:
[2055/98:A5]
Beskrivning: ryggbesvärk
Anmälan: utan att han Iförst förvissat sig om att patienten inte hade någon fraktureller annan skelettskada efter traumat mot nedre delen av ryggen
Bedömning: . Manipulativa behandlingarbör därför inte göras, utan att man genom föregående röntgenundersökning uteslutitsjukliga 16rändringar j ryggen.
Utredning: . Mina fysikaliska undersökningar inklusive palpation, ortopediska testeroch neuroJogiska undersökningar visade inga oförväntade avvikelser.
Anmälningsplats: Uppsala kiropraklorklinik
Beslutsdatum: 98-12-11
Ort:
Örebro
Befattning:
kiropraktor
Påföljd:
varning
Efternamn:
Abbbbb (m)
Diarienr:
[1198/97:A4]
Beskrivning: smärttillstånd
Anmälan: rag betalade 260 kronor och gick därifrån fast besluten att aldrig mer sätta minfotdär.
Bedömning: Abbbbbb behandling kcan inte anses stå i överensstämmelse med vetenskap och bepr6vad erfarenllet.
Utredning: "inskränkt arbetsfdnnåga på grund av ""smärtor i nacke, inskränkt rörlighet"". ."
Anmälningsplats: Anderson Chiropractic
Beslutsdatum: 98-07-03
Ort:
Falun
Befattning:
kurator
Påföljd:
erinran
Efternamn:
Abbbbb (k)
Diarienr:
[331/98:B7]
Beskrivning: ungdomspsykiatrisk utredning
Anmälan: misstänkt övergrepp på barn
Bedömning: medverkat till att försvåra
Utredning: Rörigt
Anmälningsplats: Falu lasarett
Beslutsdatum: 98-12-16
Ort:
Gävle
Befattning:
larmop
Påföljd:
erinran
Efternamn:
Abbbbb (k)
Diarienr:
[1989/97:B7]
Beskrivning: ambulanstransport
Anmälan: Som dödsorsak anges akut hjärtinfarkt.uppfattade inte patientens tillstånd som ett trängande fall ambulans utlarmades med prioritet 3, dd v s som en sjuktransport.
Bedömning: Abbbbbb inte tagit till de uppgifter om den hjälpsökades tillstånd som hon fick, utan enbart noteradeönskan om hjälp och meddelade att en ambulans skulle komma när den blev ledig
Utredning: Jag kan lnte I6rstå att jag ställs till ansvar för att jag inte uppfattadetorna som ett tecken eller förebud till livshotande hjärtsjukdom.
Anmälningsplats: SOS Alarm
Beslutsdatum: 98-09-07
Ort:
Gävle
Befattning:
larmop
Påföljd:
erinran
Efternamn:
Abbbbb (k)
Diarienr:
[1987/97:A5]
Beskrivning: ambulanstransport
Anmälan: att hon vid samtalet med patientens hustru inte ut-förde en utförligare intervju avseende patientens tillstånd.
Bedömning: Av utredningen och kopia av bandupptagningen framgår att samtalet med densökande var mycket summariskt.
Utredning: De frågorSocialstyrelsen påstår att jag skulle ha ställt ]är vi oss inte under utbildningde tillämpas inte heller vid SOS-centralen i Gävle.
Anmälningsplats: SOS Alarm
Beslutsdatum: 98-09-04
Ort:
Göteborg
Befattning:
larmop
Påföljd:
erinran
Efternamn:
Abbbbb (m)
Diarienr:
[1755/97:B2]
Beskrivning: ambulansbeställning
Anmälan: beställningen aldrig effektuerades och de uppgifter som Abbbb Abbbbbbb matat in idatorn lagrades inte.
Bedömning: Abbbbbbbb underlåtit att effektuera den beställning av ambulans till patienten LE som han tog emot
Utredning: Jag vidgår att jag trots noggrann handlåggning av årendet av någon anledningbegått misstaget att, inte på korrekt sätt skapa ärendet. .
Anmälningsplats: SOS Alarm
Beslutsdatum: 98-04-03
Ort:
Uppsala
Befattning:
larmop
Påföljd:
erinran
Efternamn:
Abbbbb (m)
Diarienr:
[1651/97:A3]
Beskrivning: ambulansbeställning
Anmälan: diagnosen tarmvred och minor stroke Ställde t ex inte någon fråga om patientenslllmåntillstånd. andra sjukdomar som kunde kräva syrgasb ehandling.
Bedömning: Abbbbbbb intervju med den uppringande var såledeslltf6r bristfållig
Utredning: 1mbulansen med prioritet 2 man inte använder blåljus och siren vid prioritet 2
Anmälningsplats: SOS Alarm
Beslutsdatum: 98-07-14
Ort:
Uppsala
Befattning:
larmop
Påföljd:
erinran
Efternamn:
Abbbbb (m)
Diarienr:
[809/97:B1]
Beskrivning: larm
Anmälan: överdos av tabletter Distalgesic. S51jde därmed inte de riktlinjer som finns i SOS drifthandbok.
Bedömning: har inte ställt några som helst frågor rörande de omständigheter som föranlett samtalet.
Utredning: om larmoperatören i sin yrkesutövning åsidosätter sådana föreskrifter bör detta i första hand föranleda ansvar enligt arbetsrättsliga bestämmelser.
Anmälningsplats: SOS Alarm
Beslutsdatum: 98-03-26
Ort:
Stockholm
Befattning:
larmop
Påföljd:
varning
Efternamn:
Abbbbb (k)
Diarienr:
[2167/97:A1]
Beskrivning: ambulansverksamhet
Anmälan: sittande i badkaret med uppskuma handleder. Abbbbbbb att ta upp honom ur badkaret, rengöra såren och ta en taxi in till sjukhuset om han behövde sys.
Bedömning: Abbbbbbb rekommendation att Abbbb Abbbbbbb och hennes far skulle åka taxi till sjukhuset felaktig.
Utredning: Numera anvånder vi på SOS -centralen ett medicinskt index där utfrågning skerenligt fastställda frågescheman. Hade indexet varit infört vid den här händelsenhade det lett ftam till ambuians prioritet l
Anmälningsplats: SOS Alarm
Beslutsdatum: 98-09-03
Ort:
Stockholm
Befattning:
larmop
Påföljd:
varning
Efternamn:
Abbbbb (k)
Diarienr:
[1085/97:A1]
Beskrivning: ambulansverksamhet
Anmälan: nekandes ambuianstransport.
Bedömning: hon har inte genom de uppgifter som framkom vid samtalet kunnat ta ställning till om det var nödvändigt med ambulans eller inte
Utredning: i detta fall kände jag att patienten skulle få snabbare hjälp genom att åka taxi
Anmälningsplats: SOS Alarm
Beslutsdatum: 98-04-14
Ort:
Malmö
Befattning:
läkare
Påföljd:
avskrivs
Efternamn:
Abbbbb (m)
Diarienr:
[1520/93:31]
Beskrivning: omskärelse
Anmälan: Omskärelse utan bedövning
Bedömning: Redan dömd för misshandel i fallet
Utredning:
Anmälningsplats: Privat
Beslutsdatum: 98-06-11
Ort:
Perstorp
Befattning:
läkare
Påföljd:
begränsad förskrivning
Efternamn:
Abbbbb (m)
Diarienr:
[500/98:B3]
Beskrivning: förskrivning av narkotika
Anmälan: 14 pat Socialstyrelsen fann stort antal recept gällande narkotikaklassade läkemedel, som skrivits ut av Abbbb tiotusentals piller
Bedömning: Han har således i sexton fall missbmkat sin behörighet att förskriva narkotiskaäkemedel. ~
Utredning: bland alla de patienter jag sökt behandla har det funnits en liten grupp miss-rukare. 1 stället fdr att, som de flesta kolleger konsekvent avvisa dem har jag~rsökt finna vägar ur missbruket
Anmälningsplats: företagsläkare och primärvårdsläkare
Beslutsdatum: 98-07-07
Ort:
Uppsala
Befattning:
läkare
Påföljd:
begränsad förskrivning
Efternamn:
Abbbbb (m)
Diarienr:
[2551/97:B3]
Beskrivning: förskrivning av läkemedel
Anmälan: förskrivit bensodiazepiner på ett frikostigt sått., överförskrivning av missbrukspreparat"" 15 patienter."
Bedömning: en t.o.m. anses utgörae aktuella fallen t.o.m. anses utgöra)elysande exempel på ett grovt missbruk av behörigheten att förskrivaarkotiska läkemedel.
Utredning: Ingen kontroll över sina förskrivningar
Anmälningsplats: privat
Beslutsdatum: 98-05-18
Visar träffar: 343
 

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.