SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Besparingar slog hårt mot handikappade

Debattinlägg från Johan Fritzell, Olle Lundberg, Marta Szebehely ledamöter Kommittén Välfärdsbokslut

 

Funktionshindrade har sämre välfärd än befolkningen i övrigt. Trots de relativt offensiva satsningarna på handikappolitiken under 1990-talet har funktionshindrade personer halkat efter i välfärdshänseende. Det visar ett betänkande från Kommittén välfärdsbokslut som i dag överlämnas till regeringen.

Under 1990-talet påverkades välfärden för stora grupper av människor, först av arbetslöshet och åtstramningar inom välfärdstjänsterna och försörjningssystemen, därefter av högkonjunktur med minskande arbetslöshet och högre löner. Samtidigt genomfördes några av de få ambitionshöjande reformerna under 1990-talet på handikappolitikens område. Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) och lagen om assistentersättning (LASS) inrättades med syfte att öka rättigheterna för och stödet till personer med funktionshinder. De offentliga utgifterna för stöd och service till personer med funktionshinder ökade också under decenniet. Under perioden sjösattes även omfattande omstruktureringar av ansvarsfördelningen mellan sjukvård (landstingen) och omsorg (kommunerna) inom ramen för handikapp- och psykiatrireformerna och Ädelreformen. Välfärdsutvecklingen under 1990-talet bland funktionshindrade personer är därför särskilt intressant att följa.

I dag överlämnar Kommittén välfärdsbokslut till socialministern ett betänkande om välfärden bland olika grupper av funktionshindrade (Funktionshinder och välfärd, SOU 2001:56). Studien följer den tradition av skandinavisk välfärdsforskning där utgångspunkten tas i människans resurser med vars hjälp hon kan kontrollera och medvetet styra sina levnadsvillkor. De olika typer av resurser vi belyser är arbete och sysselsättning, ekonomi, ohälsa och vårdutnyttjande samt hjälp och omsorg. Analyserna baseras på intervjuer genomförda inom ramen för SCB:s Undersökningar av LevnadsFörhållanden (ULF) från åren 1988-89 samt 1996-99.

I studien urskiljs fem grupper av funktionshindrade: personer med nedsatt hörsel, nedsatt syn, rörelsehinder, nedsatt rörlighet i armar/händer samt långvariga psykiska besvär. Sammantaget omfattar dessa grupper mer än en och en halv miljon personer i åldrarna 16-84 år.

I huvudsak finner vi att funktionshindrade har sämre välfärd än befolkningen i övrigt. Det gäller alla de fem grupper av funktionshindrade som vi urskiljer. Välfärdsförsämringarna under 1990-talet har i allmänhet drabbat personer med funktionshinder i samma omfattning och med samma styrka som befolkningen i stort, även om det finns punkter där utvecklingen varit såväl bättre som sämre för specifika grupper av funktionshindrade.

Våra analyser visar att funktionshindrade personer befinner sig utanför arbetsmarknaden i högre grad än befolkningen i övrigt. Detta kan dock inte förklaras enbart av att personer med funktionshinder oftare än andra har nedsatt arbetsförmåga. Den ekonomiska krisen slog inte hårdare mot denna grupp: sysselsättningen minskade under 1990-talet i ungefär samma takt bland funktionshindrade och övriga.

Den ekonomiska krisen har lämnat spår i många människors ekonomiska situation. Andelen som har olika former av ekonomiska svårigheter är betydligt högre vid slutet av 1990-talet jämfört med tio år tidigare. Detta gäller funktionshindrade liksom befolkningen i stort. Inkomsterna bland personer med funktionshinder avviker inte nämnvärt från dem i befolkningen i övrigt och inte heller är andelen med låga inkomster högre bland funktionshindrade. Däremot har funktionshindrade personer i olika inkomstskikt betydligt större ekonomiska svårigheter i vardagen än personer utan funktionshinder med samma inkomster. Detta innebär att risken att ha ekonomiska svårigheter är minst lika stor för funktionshindrade personer med genomsnittliga inkomster, som den är för de 20 procent som har lägst inkomster i befolkningen i övrigt. Familjer med funktionshindrade barn som uppbär vårdbidrag följer samma mönster som funktionshindrade vuxna: man har inte sämre inkomster än andra, men man har mer ekonomiska svårigheter.

Avvikelsen mellan funktionshindrades inkomstnivåer och förekomsten av ekonomiska svårigheter kan förstås som en följd av att personer med funktionshinder har utgifter förknippade med funktionsnedsättningen. Studier visar att funktionshindrade generellt sett har högre kostnader än andra för exempelvis läkarvård, läkemedel, hemsjukvård, hjälpmedel, praktisk hjälp i hemmet samt transporter. Personer med funktionshinder kan härutöver ha ”dolda merkostnader” exempelvis för en handikappanpassad bostad eller för att funktionshindret medför högre kostnader för mat, semester eller kläder.

Ekonomiska svårigheter är särskilt vanligt bland funktionshindrade personer som är beroende av hjälp i vardagen. Det är heller inte ovanligt att personer som behöver hjälp uppger att de har avstått från kommunal hjälp på grund av avgiftens storlek. Detta gäller särskilt äldre kvinnor med låga inkomster. Funktionshindrade avstår också i högre utsträckning än andra från att gå till doktorn trots att de anser sig behöva vård, men inte heller här har andelen ökat under decenniet - varken bland dem med funktionshinder eller bland övriga.
Bland yngre funktionshindrade har andelen med kommunal hjälp minskat i alla grupper utom bland dem med störst hjälpbehov, där andelen som får hjälp genom hemtjänst eller personlig assistent i stället har ökat. Bland äldre funktionshindrade har i princip alla grupper berörts av minskningen av den kommunala hjälpen, både de med mindre och de med större hjälpbehov.

Bland de äldre har det under perioden skett en ökning av anhörigas omsorgsinsatser, liksom av andelen som köper privat hjälp med exempelvis städning. Utifrån ett välfärdsperspektiv förefaller det rimligt att dessa förskjutningar i hjälpmönstren bland äldre funktionshindrade bör bedömas olika beroende på om de är uttryck för individernas egna val eller ej. Om de anhörigas ökade omsorgsansvar inte är önskad av båda parter är minskningen av den kommunala hjälpen och ökningen av anhörigas omsorgsinsatser en välfärdsförlust både för de som behöver hjälp och berörda anhöriga.

De anhöriga som har fått ökat omsorgsansvar är i praktiken ofta kvinnor. Den kommunala hjälpen fördelas inte heller jämnt bland kvinnor och män. Män som lever ensamma får kommunal hjälp i högre utsträckning än kvinnor i samma situation, medan ett gift äldre par oftare får kommunal hjälp om det är kvinnan som behöver hjälp. Detta lämnar gifta äldre kvinnor mer ensamma om vårdansvaret än män i motsvarande situation.

Målsättningen med flera av de handikappolitiska reformer som genomförts under 1990-talet har varit att personer med funktionshinder skall ha lika rättigheter och faktiska möjligheter att delta i alla samhälleliga sfärer. Att kunna hävda sin rätt gentemot myndigheter av olika slag är en viktig form av medborgarinflytande, och en viktig del av vardagen för många funktionshindrade. Vi finner dock att funktionshindrade oftare än andra saknar förmåga att på egen hand eller med hjälp överklaga ett myndighetsbeslut. Särskilt gäller detta bland dem med långvariga psykiska besvär. Medan andelen under 1990-talet har minskat eller är oförändrad i de flesta grupper finns det en tendens till ökning i denna grupp.

Reformernas betoning av individernas rättigheter tycks här ha lett till ett dilemma. För många funktionshindrade har reformerna inneburit ett ökat inflytande över vardagen, samtidigt som människor med lägre förmåga att tillvarata sina rättigheter löper stor risk att komma till korta. Att personer med psykiska besvär har haft större svårigheter än andra att få del av kommunala hjälpinsatser, och samtidigt i högre grad har svårigheter att hävda sin rätt, visar att detta dilemma inte lösts på ett tillfredsställande sätt under 1990-talet.

En rimlig värdering av 1990-talets välfärdsutveckling bland funktionshindrade bör ta fasta på de uteblivna förbättringarna. Trots att en viktig drivkraft bakom 1990-talets offensiva handikappolitik var ambitionen att minska välfärdsgapet mellan funktionshindrade och den övriga befolkningen, finner vi få exempel på att funktionshindrade personers levnadsförhållanden har närmat sig befolkningen i övrigt. Men man kan också notera att utvecklingen på det hela taget inte heller varit mer negativ än för andra grupper. Med tanke på den djupa ekonomiska krisen under decenniets första hälft och de efterföljande åtstramningarna inom de offentliga systemen ligger det annars nära till hands att föreställa sig att personer med funktionshinder skulle ha drabbats hårdare.

Utan de relativt offensiva satsningarna på handikappolitiken under 1990-talet hade funktionshindrade personer sannolikt halkat efter i välfärdshänseende. Samtidigt har personer med funktionshinder fortfarande vid slutet av 1990-talet betydligt sämre välfärd än resten av befolkningen. I relation till den officiella handikappolitikens målsättning om att funktions-hindrade skall ha likvärdiga levnadsförhållanden finns här uppenbarligen en viktig välfärdspolitisk utmaning.

Johan Fritzell, Olle Lundberg, Marta Szebehely ledamöter Kommittén välfärdsbokslut

 

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.