Riksrevisionsverket

Pressmeddelande1999

RRV publicerade den 3 maj 1999 ett pressmeddelande med rubriken

 Svårt att bedöma måluppfyllelsen för bilstöd till funktionshindrade.

 


Pressmeddelande
1999-05-03

 

Projektledare
Jan Häggkvist
08-6904166


Informationschef
Niklas Werge
08-6904085
0708-904085

Svårt att bedöma måluppfyllelsen för bilstöd till funktionshindrade

Kunskapen om det statliga bilstödets målgrupper är för bristfällig för att det ska gå att bedöma om stödets syfte tillgodoses.

Det är bland annat oklart i vad mån stödet når berättigade mottagare och vilka effekter det har för dessa. Det är också svårt att förutse stödets kostnader, skriver Riksrevisionsverket i en rapport som publiceras under måndagen.

Det statliga bilstödet ska göra det möjligt för personer med funktionshinder att leva ett mer självständigt liv – att ha sociala kontakter, delta i arbetslivet, ha tillgång till offentlig och kommersiell service m m. Försäkringskassorna administrerar stödet och Riksförsäkringsverket har det överordnade tillsynsansvaret.

Riksrevisionsverkets granskning visar att kunskapen om målgruppen och stödets effekter är bristfällig och att det därför är svårt att bedöma om stödets syfte tillgodoses.

Missgynnar dem som inte arbetar
Granskningen visar också att det finns problem och brister vad gäller handläggningen av bilstödsärenden och stödets utformning, d v s de kriterier som ligger till grund för att en person ska få bilstöd. Enligt Riksrevisionsverket missgynnas funktionshindrade personer som inte kommit in på arbetsmarknaden.

Riksrevisionsverket föreslår bland annat åtgärder som syftar till att få till stånd en mer allsidig och effektiv hantering av den funktionshindrades behov av anpassat fordon. Enligt verkets mening behöver framför allt inslaget av fordonstekniska och ergonomiska bedömningar stärkas.

 

Bilstödet till personer med funktionshinder

RRV 1999:24

Beställning: RRV publikationsservice, fax 08-690 41 01
eller via e-post: publikationsservice@rrv.se

 

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.