SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Bilstödsförordning


Förordning (1988:890) om bilstöd till handikappade


           SFS nr: 1988:890

Departement/myndighet: Socialdepartementet

Utfärdad: 1988-06-22

Ändring införd: t.o.m. SFS 1997:707


Inledande bestämmelser

1 § Inom ramen för de medel som anslagits för bilstöd till handikappade lämnas, enligt föreskrifterna i denna förordning, bidrag till handikappade och föräldrar till handikappade barn för att anskaffa motorfordon.

För handläggningen av frågor om bidrag enligt förordningen gäller lagen (1988:360) om handläggning av ärenden om bilstöd till handikappade. Förordning (1997:707).

2 § Med handikappad avses i denna förordning den som på grund av varaktigt funktionshinder har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att anlita allmänna kommunikationer.

Med förälder skall vid tillämpning av förordningen likställas den, med vilken föräldern är eller varit gift eller har eller har haft barn, om de stadigvarande sammanbor.

3 § Bidrag lämnas för

1. anskaffning av personbil, motorcykel eller moped,

2. ändring av ett fordon som avses i 1,

3. anskaffning av särskild anordning på ett fordon som avses i 1, eller

4. körkortsutbildning i samband med anskaffning av motorfordon.

Om det finns särskilda skäl på grund av handikappets art eller andra omständigheter, lämnas bidrag för anskaffning eller ändring av annat motorfordon än som avses i första stycket 1 eller för anskaffning av särskild anordning på ett sådant fordon. Förordning (1995:664).

4 § Bidrag lämnas i form av grundbidrag, anskaffningsbidrag, anpassningsbidrag samt bidrag för körkortsutbildning. Grundbidrag och anskaffningsbidrag får inte lämnas för fordon som anskaffats innan beslut om rätt till bidrag har meddelats. Förordning (1995:664).

Förutsättningar för bidrag och bidragens storlek m. m.

4 a § I beslut om bidrag skall det anges när bidraget tidigast kan betalas ut. Beviljat bidrag måste användas inom sex månader från det att den som beviljats bilstöd fått besked om att bidraget kan betalas ut. Förordning (1997:707).

5 § Bidrag enligt 3 § första stycket 1-3 lämnas

1. till handikappad som är under 65 år och är beroende av ett sådant fordon som avses i 3 § för att genom arbete få sin försörjning eller ett väsentligt tillskott till sin försörjning eller för att genomgå yrkesinriktad utbildning eller genomgå rehabilitering under vilken han eller hon får utbildningsbidrag enligt 1 § förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd eller rehabiliteringsersättning enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring,

2. till handikappad som är under 65 år och, efter att ha beviljats bidrag enligt 1, har lämnat arbetsmarknaden med förtidspension eller har beviljats sjukbidrag enligt lagen om allmän försäkring, eller

3. till annan handikappad än som avses i 1 eller 2 och som fyllt 18 år men inte 50 år.

Bidrag lämnas även till

1. handikappad förälder med barn under 18 år eller

2. förälder till handikappat barn, under förutsättning att föräldern sammanbor med barnet och har behov av ett fordon för förflyttning tillsammans med barnet.

Bidrag enligt första stycket 3 och andra stycket lämnas under förutsättning att den bidragsberättigade själv skall bruka fordonet som förare. Bidrag enligt första stycket 1 och 2 kan lämnas även till den som inte innehar körkort, under förutsättning att någon annan kan anlitas som förare vid resorna. Förordning (1996:1291).

5 a § Bidrag till körkortsutbildning lämnas till handikappad som har beviljats bilstöd till anskaffning av motorfordon och som uppfyller förutsättningarna i 5 § första stycket 1 samt är eller riskerar att bli arbetslös och det bedöms att körkortsutbildningen kan leda till att han eller hon får ett stadigvarande arbete. Förordning (1995:664).

6 § Helt grundbidrag lämnas med högst 60 000 kronor till bidragsberättigad som avses i 5 § första stycket. Halvt bidrag lämnas med högst 30 000 kronor till bidragsberättigad som avses i 5 § andra stycket.

Vid anskaffning av motorcykel eller moped lämnas dock grundbidrag med högst 12 000 respektive 3 000 kronor. Förordning (1991:709).

7 § Anskaffningsbidrag lämnas med högst 40 000 kronor.

Helt sådant bidrag lämnas till bidragsberättigad vars årliga bruttoinkomst understiger 88 000 kronor.

Till den vars årliga bruttoinkomst uppgår till 88 000 kronor eller mer lämnas anskaffningsbidrag med högst följande belopp.

 

------------------------------------------------------------------------

Årlig                      Bidrag i                Bidrags-
brutto-                    procent av              belopp
inkomst                    helt bidrag             kr.
------------------------------------------------------------------------

 88 000-- 95 999           90                      36 000
 96 000--103 999           80                      32 000
104 000--111 999           70                      28 000
112 000--119 999           60                      24 000
120 000--127 999           50                      20 000
128 000--135 999           40                      16 000
136 000--143 999           30                      12 000
144 000--151 999           20                       8 000
152 000--159 999           10                       4 000
160 000--                        0                          --
------------------------------------------------------------------------

Grundbidrag och anskaffningsbidrag får tillsammans överstiga fordonets anskaffningskostnad med högst 35 000 kronor. Vid förvärv av motorcykel eller moped får grundbidrag och anskaffningsbidrag tillsammans överstiga fordonets anskaffningskostnad med högst 12 000 respektive  3 000 kronor. Avräkning skall i första hand göras på grundbidraget. Förordning (1991:709).

8 § Med årlig bruttoinkomst avses

1. inkomst enligt 5 § lagen (1994:308) om bostadstillägg till pensionärer,

2. folkpension samt tilläggspension enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring till den del pensionen minskar pensionstillskott enligt 3 § lagen (1969:205) om pensionstillskott,

3. hustrutillägg enligt lagen (1994:309) om hustrutillägg i vissa fall då make uppbär folkpension och bostadstillägg enligt lagen (1994:308) om bostadstillägg till pensionärer,

4. vuxenstudiebidrag enligt studiestödslagen (1973:349) eller lagen (1983:1030) om särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa, utbildningsbidrag enligt förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd eller rehabiliterings-ersättning enligt lagen om allmän försäkring.

Som inkomst räknas inte handikappersättning eller sådan del av vårdbidrag som bestämts såsom ersättning för merkostnader enligt lagen om allmän försäkring.

För bidragsberättigade som avses i 5 § första stycket 1-3 skall bruttoinkomsten framräknas utan hänsynstagande till makes inkomst.

För föräldrar som avses i 5 § andra stycket sammanräknas deras inkomster vid beräkning av anskaffningsbidragets storlek. Förordning (1996:1291).

9 § Anpassningsbidrag lämnas med det belopp som motsvarar kostnaden för sådan ändring av eller anordning på fordonet som behövs för att den handikappade skall kunna bruka det och som är lämplig med hänsyn till fordonets ålder och skick.

10 § Om en person har fått grundbidrag eller anskaffningsbidrag får nytt sådant bidrag lämnas endast om minst sju år har förflutit sedan beslut senast fattades om att medge rätt till bidrag. Om det finns skäl från trafiksäkerhetssynpunkt eller medicinsk synpunkt, får dock bidrag lämnas tidigare.

11 § Lämnas grundbidrag eller anskaffningsbidrag innan sju år förflutit sedan beslut senast fattades om att medge rätt till sådant bidrag skall det nya bidraget minskas med det tidigare erhållna bidraget. Det belopp som skall avräknas skall dock minskas med en sjundedel för varje helt år som har förflutit sedan det tidigare bidraget betalades ut.

Övriga bestämmelser

12 § Ansökan om bidrag görs på blankett enligt formulär som fastställs av riksförsäkringsverket. Till ansökan skall fogas ett läkarutlåtande om funktionshindret och dess inverkan på förflyttningsmöjligheterna.

Sådana uppgifter i ansökan som rör faktiska förhållanden skall sökanden lämna på heder och samvete.

13 § Anskaffningsbidrag enligt denna förordning skall minskas med sådant bidrag till inköp av fordonet som den handikappade får från en kommun eller landstingskommun eller i form av försäkringsersättning.

14 § Grundbidrag och anskaffningsbidrag skall betalas tillbaka

1. om bidragsmottagaren säljer eller på annat sätt avhänder sig fordonet innan sju år har förflutit sedan bidraget beviljades,

2. om bidragsmottagaren har avlidit innan sju år har förflutit sedan bidraget beviljades,

3. om ett handikappat barn som avses i 5 § andra stycket efter att ha uppnått 18 års ålder själv beviljas bidrag.

Det återbetalningspliktiga beloppet skall minskas med en sjundedel för varje helt år som har förflutit sedan bidraget betalades ut. Om det finns särskilda skäl, får bidragsmottagaren helt eller delvis befrias från återbetalningsskyldigheten.

15 § Den som har fått bidrag enligt denna förordning skall, om förhållandena ändras så att rätten till bidraget påverkas, utan oskäligt dröjsmål göra anmälan hos den allmänna försäkringskassan.

16 § Om någon genom oriktiga uppgifter eller genom underlåtenhet att fullgöra en uppgifts- eller anmälningsskyldighet eller på något annat sätt har orsakat att bidrag har lämnats felaktigt eller med för högt belopp, skall återbetalning ske av vad som har utbetalats för mycket. Detsamma gäller om bidrag i annat fall har lämnats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren skäligen borde ha insett detta. Om det finns särskilda skäl, får bidragsmottagaren helt eller delvis befrias från återbetalningsskyldigheten.

17 § Riksförsäkringsverket får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.

Övergångsbestämmelser

1988:890

1. Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1988, då förordningen (1987:410) om bidrag till handikappade för att skaffa motorfordon m. m. skall upphöra att gälla.

2. Vid tillämpning av föreskriften i 5 § första stycket 2 likställs med den som har beviljats bidrag enligt första stycket 1 i samma paragraf dels handikappad som vid utgången av september 1988 innehade fordon som anskaffats av honom med bidrag enligt den upphävda förordningen, dels den som vid utgången av september 1988 var ägare till fordon som var befriat från skatt enligt 40 § första stycket vägtrafikskattelagen (1973:601) i lagrummets dåvarande lydelse.

3. Om en person har fått bidrag för anskaffning av motorfordon enligt 3, 4 eller 6 § i den upphävda förordningen, får grundbidrag eller anskaffningsbidrag lämnas endast om fem år har förflutit sedan beslut senast fattades om att medge rätt till bidrag enligt den upphävda förordningen.

Om det finns särskilda skäl som avses i 10 § andra meningen denna förordning, får dock grundbidrag och anskaffningsbidrag lämnas tidigare. Lämnas grundbidrag eller anskaffningsbidrag tidigare skall bidraget minskas med bidrag som har lämnats enligt den upphävda förordningen. Det belopp som skall avräknas skall dock minskas med en femtedel för varje helt år som har förflutit sedan det föregående bidraget betalades ut.

4. Föreskrifterna i 8, 12 och 13 §§ i den upphävda förordningen gäller fortfarande i fråga om bidrag som har beslutats före den 1 oktober 1988.

1989:211

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1989. Äldre föreskrifter i 5 § gäller fortfarande i fråga om bidrag som avser tid före ikraftträdandet.

1991:709

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1991. Äldre föreskrifter tillämpas fortfarande vid omprövning eller överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet.

1996:1291

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1997. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om bidrag som har beviljats före ikraftträdandet.

Svensk författningssamling

1997:707

Denna förordning träder i kraft den 1 november 1997 och tillämpas i fråga om alla beslut som meddelas av försäkringskassan efter ikraftträdandet.


">

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.