SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Lag om handläggning av bilstöd


Lag (1988:360) om handläggning av ärenden om bilstöd till handikappade


SFS nr: 1988:360


Departement/myndighet: Socialdepartementet


         Utfärdad: 1988-06-02

   Ändring införd: t.o.m. SFS 1998:921 § Statligt bidrag till handikappade och föräldrar till handikappade
barn för att anskaffa motorfordon lämnas enligt föreskrifter som
meddelas av regeringen.

2 § Frågor om bidrag som avses i 1 § handhas av riksförsäkringsverket
och de allmänna försäkringkassorna.

2 a § Rätt till bidrag som avses i 1 § har den som är försäkrad enligt
1 kap. 3 § första stycket lagen (1962:381) om allmän försäkring och
är bosatt i Sverige. Bidrag lämnas också till den som, utan att vara
bosatt i Sverige, har rätt till vårdförmåner i Sverige vid sjukdom
enligt vad som följer av förordning (EEG) nr 1408/71 om
tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda,
egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom
gemenskapen. Lag (1994:1752).

3 § Frågor om bidrag prövas av den försäkringskassa, hos vilken
den sökande är inskriven eller, om den sökande inte är inskriven
hos försäkringskassa, av den kassa inom vars område den sökande
eller dennes familjemedlem är förvärvsverksam eller registrerad
som arbetssökande.

I försäkringskassan avgörs frågor om rätt till bidrag av
socialförsäkringsnämnd. Lag (1994:1752).

4 § Vad som föreskrivs i lagen (1962:381) om allmän försäkring om
riksförsäkringsverkets tillsyn tillämpas i fråga om försäkringskassas
befattning med bidrag som avses i 1 §.

5 § Föreskrifterna i 20 kap. 10-13 §§ lagen (1962:381) om
allmän försäkring om omprövning och ändring av försäkrings-
kassas beslut samt överklagande av försäkringskassas och
domstols beslut skall tillämpas i ärenden om bidrag som avses i
1 §. Lag (1998:92).

Övergångsbestämmelser

1994:1752

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1995. De nya
bestämmelserna tillämpas även på en ansökan som gjorts under år
1994.

1998:92

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1998. I fråga om omprövning
av beslut som meddelats före ikraftträdandet gäller äldre
bestämmelser.


">

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.