Socialstyrelsens meddelandeblad nr 29/99
December 1999

Mottagare:
Socialnämnder
Länsstyrelser
Förvaltningsdomstolar m fl

Försörjningsstöd – om ändringar i socialtjänstförordningen 2000

Ändring i socialtjänstförordningen
Regeringen har den 25 november 1999 genom ändring i socialtjänstförordningen beslutat om riksnorm för år 2000.

Utdrag ur SFS 1999:973 Förordning om ändring i socialtjänstförordningen (1981:750).

Regeringen föreskriver att 2 § socialtjänstförordningen (1981:750) ska ha följande lydelse.

Riksnormen
2 § Riksnormen för beräkning av skäliga kostnader enligt 6 b § första stycket 1 socialtjänstlagen (1980:620) grundar sig på Konsumentverkets senaste pris- och konsumtionsundersökningar och delas upp på olika hushållstyper och åldersintervaller.

Riksnormen för ett hushåll under 2000 utgör summan av de personliga kostnaderna för samtliga medlemmar i hushållet och de gemensamma hushållskostnaderna beräknade enligt följande tabeller.

Personliga kostnader i kronor – vuxna
Ensamstående
Samboende
2 400
4 360

Personliga kostnader i kronor per barn och ungdom
ej lunch 5 dagar/vecka
Under 1 år
1–2 år
3 år
4–6 år
1 090
1 330
1 020
1 250

 

Med lunch
Under 1 år
1–2 år
3 år
4–6 år
7–10 år
1–14 år
15–18 år
1 220
1 470
1 160
1 440
1 590
1 890
2 140

Gemensamma hushållskostnader i kronor – medlemmar i hushållet
1 pers.
2 pers.
3 pers.
4 pers.
5 pers.
6 pers.
7 pers.
600
680
780
840
940
1 000
1 060
För hushåll med fler än 7 personer beräknas kostnaden för varje tillkommande hushållsmedlem som skillnaden mellan hushåll med 6 respektive 7 personer.

För en vuxen person som inte är att anse som samboende, men som ingår i hushållsgemenskap med flera personer, beräknas normen såsom personliga kostnader för ensamstående plus kvoten av de gemensamma kostnaderna för hushållet och antalet medlemmar i hushållet.

___________________
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2000.

Socialstyrelsen informerar om riksnormens konstruktion och beräkningsunderlag
Riksnormen har beräknats utifrån underlag från Konsumentverket.
Riksnormen anger endast en totalsumma för personliga kostnader – för barn och ungdomar i olika åldersgrupper och för vuxna ensamstående respektive samboende – utan uppdelning på de fyra utgiftsposter som ingår i personliga kostnader, dvs. livsmedel, kläder och skor, fritid och lek samt hygien.

Riksnormen anger vidare endast en totalsumma för gemensamma hushållskostnader. I denna ingår dels förbrukningsvaror för skötsel av bostad och kläder och dels avgifter för dagstidning, telefon och TV-licens.

Riksnormen ger kommunerna möjlighet att differentiera utbetalningarna för förskole-barn med hänsyn till om de får fri lunch utanför hemmet fem dagar per vecka, t ex inom kommunal barnomsorg. Den lägre normen gäller inte då barnen är frånvarande pga lov, sjukdom eller liknande och därmed äter hemma.

Riksnormen för barn i skolåldrarna, 7–18 år, är däremot inte differentierad med hänsyn till lunch utan beräknad så att den i genomsnitt ska täcka lunch i hemmet under skollov och normal övrig frånvaro.

Riksnormen differentierar inte heller utbetalningarna för vuxna med hänsyn till eventuell fri lunch. Någon skillnad görs inte heller på personliga kostnader för vuxna ensam-stående i enpersonshushåll jämfört med i flerpersonshushåll.

Konsumentverkets underlagssummor för de olika utgiftsposter som ingår i riksnormen framgår av nedanstående tabell.

Lunchkostnad ingår men barn i skolåldern, 7–18 år, förutsätts få kostnadsfri skollunch.

Gemensamma hushållskostnader inom riksnormen

1 pers.
2 pers.
3 pers
4 pers.
5 pers.
6 pers.
7 pers.
Förbruknings-
varor
90
130
190
220
280
310
340
Dagstidning, telefon, TV-licens
510
550
590
620
660
690
720
SUMMA
600
680
780
840
940
1 000
1 060


 

Information: Eva Hjort, Ulph Holmgren, Ellinor Englund, Socialtjänstavdelningen, tel 08-555 530 00


 

Varje meddelandeblad sänds ut till berörda målgrupper. Vill Du förvissa Dig om att få samtliga nummer i serien kan Du prenumerera antingen per post (f n 260 kr för tolv månader) eller per fax (f n 192 kr för tolv månader).
Ytterligare exemplar av ett visst nummer skickas kostnadsfritt. Vid större beställningar tillkommer portokostnad. Du får gärna kopiera och dela med Dig av informationen.
För beställningar eller prenumeration kontakta:
Socialstyrelsens kundtjänst, Finspångsgatan 51, 163 53 Spånga. Fax 08-760 58 95, e-post sos.order@special.lagerhus.se