SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

HO info April 2000

Handikappombudsmannen informerar

Innehåll


HO:s sjätte rapport till regeringen

Sverige - ett delat samhälle

- Den snäva omsorgssynen präglar fortfarande synen på människor med funktionshinder. Utgångspunkten måste i stället vara att göra det möjligt för medborgare med funktionshinder att utöva sina rättigheter. Så är det inte i Sverige i dag, konstaterar handkappombudsman Lars Lööw, i den sjätte rapporten till regeringen som överlämnades till socialminister Lars Engqvist den 5 april.

Av de drygt 150 anmälningar som skickades till Handikappombudsmannen, HO 1999 handlade nästan hälften om bristande tillgänglighet. Det kan exempelvis handla om något så grundläggande som att rösta. En rullstolsburen man anmälde att han inte kom in i vallokalen när han skulle rösta till Europaparlamentet. Mannen var tvungen att förrätta sitt val ute på skolgården och fick därmed ingen möjlighet till valhemlighet.

En annan grundläggande mänsklig rättighet är att få sin sak prövad inför en oberoende domstol. HO undersökte under 1999 tillgängligheten till länsrätterna. Resultatet visade att mer än hälften av länsrätterna helt saknade anpassning för hörselskadade. I knappt hälften av länsrätterna kunde en person i rullstol ta sig in i en rättssal på egen hand.

För att kunna utöva sina rättigheter och kunna delta i samhällsdebatten måste man ha tillgång till information. Men kommuner, myndigheter och domstolar tar inte fram information i anpassad form. HO fick under 1999 två anmälningar som rör detta.

Läs mer i rapporten. Beställ "Handikappombudsmannens sjätte rapport till regeringen" hos Svenska Lagerhus Specialdistribution, fax 08-760 58 95, e-post: ho.order@special.lagerhus.se


Regeringens förslag på handlingsplan

Nyckelroll för Handikappombudsmannen

I regeringens förslag till handlingsplan för handikappolitiken som lades fram i slutet av mars betonas vikten av att motverka diskriminering på grund av funktionshinder.

- Att bekämpa diskriminering är en viktig del i den nya handlingsplanen. Det har Handikappombudsmannen arbetat länge med. Förslaget att upprätta ett tillgänglighetscenter hos Handikappombudsmannen innebär att vi får en starkare roll, säger handikappombudsman Lars Lööw i en kommentar till propositionen.


Särskolan bör avskaffas

Handikappombudsmannen ser i sina anmälningar och ärenden tendenser till att elever skrivs in i särskolan på felaktiga grunder. Ett exempel är elever med dyslexi som hänvisas till särskolan för att få stöd. Så länge särskolan finns kvar kommer det alltid att finnas en risk att elever som inte får det stöd de har rätt till i den ordinarie skolan slussas vidare till särskolan.

Utifrån principen om lika möjligheter till utbildning anser Handikappombudsmannen att det är oacceptabelt att grundskolan har sämre möjligheter att ge individuellt stöd än särskolan. Särskilt mot bakgrund av att de bägge verksamheterna har samma huvudman. Så länge särskolan finns kvar som skolform minskas kommunernas drivkrafter att verka för en skola för alla.

Skolan har till uppgift att förmedla kunskap om alla människors lika värde. Men hur ska barn kunna få denna gemensamma värdegrund när kamrater som de tidigare gått på samma dagis som, plötsligt sorteras ut för att gå i en annan skola? Skolan ska sträva efter att varje elev kan leva sig in i och förstå andra människors situation. Att det finns en särskola för särskilda elever strider mot denna ambition.

I en rapport som nyligen publicerats av Skolverket står det att "elever som behöver särskilt stöd har en ovillkorlig rätt att få det. " Så är det tyvärr inte i dag eftersom rätten är beroende av huvudmännens förmåga att fullgöra en allmänt hållen skyldighet. Det är en brist att en enskild elev inte har någon möjlighet att kräva denna rätt. Handikappombudsmannens ska verka för full delaktighet och jämlikhet för människor med funktionshinder. Särskolan strider mot det målet och bör därför avskaffas.


Remiss

Speciallivsmedel - en rättighet

Handikappombudsmannen anser att det är en rätttighet att få ett speciallivsmedel enligt nationellt enhetliga regler. Det innebär att en behandling med speciallivsmedel jämställs med läkemedelsbehandling ur förmånssynpunkt. HO stöder därmed ett av förslagen i betänkandet Mat som Medicin.

Utredningen föreslår också ett nationellt enhetligt system för att fastställa vad som är förskrivningsbara läkemedelsnära näringspreparat. Prisförhandling och prissättning ska också vara samma i hela landet. Handikappombudsmannen tillstyrker detta.


Remiss

Fel definition

Högskolorna ska enligt regleringsbrev för 1999 se till att studenter med funktionshinder får stöd. Högskolorna har dock begränsat detta stöd till studenter med fysiska funktionshinder och studenter med läs- och skrivsvårigheter. Högskoleverket anser att högskolorna med denna definition inte lever upp till FN:s definition av begreppet funktionshinder.

Handikappombudsmannen delar Högskoleverkets uppfattning om att högskolorna behöver se över sin definition.

 

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.