SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

HO Info Mars 2000

Handikappombudsmannen informerar

I det här numret:


"Demokratiutredning utestänger handikappade"

Utgångspunkten för den nyligen publicerade demokratiutredningen skulle vara "varje människas rätt till full delaktighet i samhället". Handikappombudsmannen anser dock att människor med funktionshinder i stort sett uteslutits. Utredningen innehåller inga genomgripande förslag som ökar möjligheterna för människor med funktionshinder att delta i samhällsbyggandet.

Bengt Lindqvist, FN:s särskilde rapportör i handikappfrågor, föreslog att vidgad samhällsinformation skulle vara tilläggsdirektiv till demokratiutredningen. Så blev det tyvärr inte. Det ledde bara till svaga formuleringar som att "man bör försöka möta funktionshindrades krav på utformning och kommunikation".

Handikappombudsmannen anser vidare att det är otillräckligt att bara nämna den nya informationstekniken som ett redskap för funktionshindrades delaktighet.


Aktuellt ärende: Första prövning av ny lag

Nu ska lagen mot diskriminering av funktionshindrade prövas för första gången. En anställd på Ericsson som lider av elöverkänslighet har sagts upp av personliga skäl.

Svenska Industritjänstemannaförbundet (SIF) har nu stämt Ericsson inför Arbetsdomstolen. SIF hävdar att Ericsson brutit både mot LAS och lagen om förbud mot diskriminering i arbetslivet av personer med funktionshinder.

- Det är positivt att fackföreningsrörelsen ställer upp för sina medlemmar med funktionshinder och börjar använda den nya lagen. Det visar att fackföreningsrörelsen börjar tillämpa de nya möjligheter som lagen ger. Vi kommer att följa fallet med stort intresse, säger Handikappombudsman Lars Lööw.

Lagen mot diskriminering i arbetslivet av funktionshindrade trädde i kraft 1 maj 1999. Lagen förbjuder att personer med funktionshinder behandlas orättvist på arbetet. En arbetsgivare får inte ställa upp krav som verkar neutrala men som i praktiken missgynnar en person med funktionshinder.


Fel mått på sjukdom

Handikappombudsmannen är i sitt remissvar starkt kritisk till att Nationella folkhälsokommittén i sitt betänkande använder ett mått på sjukdomskonsekvenser i termer av dödlighet och funktionsnedsättning. Måttet DALY* mäter antalet förlorade år i sjukdomsbetingad funktionsnedsättning och för tidig död.

Det är främmande att analysera skador och sjukdomar i termer av bördor och med det som grund beräkna hälsans BNP och göra hälsopolitiska prioriteringar, skriver Handikappombudsmannen i sitt remissvar.

Nationella folkhälsokom-mittén konstaterar vidare att frihet från sjukdom och ohälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjligheter att forma sina liv.

Den uppfattningen strider mot Sveriges åtaganden enligt FN:s standardregler, skriver Handikappombudsmannen också i sitt remissvar till "Hälsa på lika villkor – andra steget mot nationella folkhälsomål".

De etiska ställningstagandena och det vetenskapliga underlaget i betänkandet överensstämmer inte med varandra. Handikappombudsmannen anser att det inte framgår hur man utifrån resonemanget kring sjukdomsbördan kan komma fram till att man hamnar mycket nära slutsatserna i handikapputredningen om alla människors lika värde.

Folkhälsoarbete för funktionshindrade måste uppmärksammas mer i det fortsatta arbetet. Utgångspunkten för folkhälsoarbetet ska utgå ifrån och respektera alla människors lika värde, skriver Handikappombudsmannen.

* Disability Adjusted Life Years


Färdtjänstnämnden bröt mot lagen

En MS-sjuk man överklagade färdtjänstnämndens beslut om att dra in hans färdtjänst för att han fått bilstöd. Nämnden hänvisade till sina egna föreskrifter och uppmanade mannen att betala tillbaka bilstödet, annars skulle färdtjänsten upphöra.

Den föreskriften strider dock mot färdtjänstlagen. Enligt denna är en persons funktionshinder det enda som avgör rätten att få tillstånd till färdtjänst. Mannen har på grund av sjukdomen magproblem och kan inte passa färdtjänstens tider. Han kan till exempel bara stå och vänta i cirka tio minuter. Därför behöver han bil som komplement till färdtjänst. Eftersom han saknar körkort är det hans sambo som kör honom. För sina resor till och från jobbet kan han inte vara helt beroende av sambon.

- Vi gav honom rådet att överklaga. Han riskerade ju att inte kunna ta sig till jobbet, säger Ingrid Krogius, utredare hos Handikappombudsmannen.

Länsrätten i Stockholm ger mannen rätt. Färdtjänstnämnden hade ingen laglig grund att dra in färdtjänsten.


Ny rapport till regeringen

Onsdagen den 5 april överlämnar Handikappombudsmannen sin sjätte rapport till regeringen. Rapporten går att beställa från och med den 5 april från: Lagerhus Specialdistribution, Finspångsgatan 51, 163 53 Spånga, fax: 08 760 58 95

texttel: 08 21 39 39, e-post: order@special.lagerhus.se

Ett exemplar är gratis, beställs fler debiterar vi för portokostnaden.


Handikappombudsmannen INFORMERAR berättar om viktiga ärenden och aktiviteter hos myndigheten.

Handikappombudsmannen INFORMERAR är gratis och beställs på adressen nedan (ges även ut på kassett och diskett).

Handikappombudsmannen INFORMERAR finns publicerade på ombudsmannens hemsida (även tidigare nummer).

Handikappombudsmannen
Box 8009
104 20 Stockholm

Redaktör:
Anneli Joyce
Tel. direkt: 08-406 65 45
Tel. växel: 08-20 17 70
Fax: 08-20 43 53
Texttelefon: 08-21 39 39
E-post: info@handikappombudsmannen.se
Hemsida: http://www.handikappombudsmannen.se
Ansvarig utgivare:
Lars Lööw

 

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.