SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Klyftan fortfarande stor mellan funktionshindrade och andra

12 december 2002

Klyftan fortfarande stor mellan funktionshindrade och andra

Det är långt kvar innan jämlikhet i levnadsvillkoren mellan personer med funktionshinder och den övriga befolkningen är ett faktum trots att just jämlika villkor har varit ett mål sedan 60-talet. Det är slutsatsen av årets Socialförsäkringsbok som har temat "Idé och verklighet i handikappolitiken".

  • "Det kan konstateras att personer med funktionshinder som grupp utestängs från flera av de sektorer av en människans liv som genererar hennes självständighet. Analogt med detta gäller att de personer som utestängs från utbildning och arbetsmarknad inte heller kommer att kunna leva som andra på ett reellt sätt."

Slutsatsen bygger bland annat på en omfattande enkät till funktionshindrade som har något av socialförsäkringens riktade stöd till funktionshindrade.

Utbildning. Personer med funktionshinder har genomgående lägre utbildningsnivå än totalbefolkningen. Sannolikheten för att en person med medfött rörelsehinder ska ha högskoleutbildning är bara en dryg tredjedel av sannolikheten för totalbefolkningen. För den som har förvärvat ett rörelsehinder är sannolikheten hälften av totalbefolkningens. För gruppen med sensoriskt funktionshinder (synskada, hörselskada) är sannolikheten ännu lägre.

Bland män med medfött funktionshinder (alla kategorier) har närmare hälften grundskola som högsta avslutade utbildning. Motsvarande andel för totalbefolkningen är närmare 17 procent. Ser man till högskoleutbildning har endast 7 procent av män med medfött funktionshinder och 17,2 procent med förvärvat funktionshinder högskoleutbildning. För kvinnorna är motsvarande andelar närarme 14 procent och drygt 19 procent. I totaltbefolkningen har närmare 35 procent högskoletutbildning.

Tillgänglig utbildning? De stora skillnaderna vad gäller utbildning kan ha flera orsaker. En orsak kan vara samhällets begränsade förmåga att tillgängliggöra utbildning för personer med funktionshinder, vilket också är något som kommit fram i de kommentarer som finns i enkätsvaren.

Arbete och sysselsättning. Närmare 57 procent av kvinnorna och drygt 46 procent av männen som har svarat på enkäten saknar helt arbete eller sysselsättning. Drygt 22 procent har arbete på den öppna arbetsmarknaden, medan 21 procent av kvinnorna och 31 procent av männen har annat arbete eller sysselsättning.

Orsaker till låg andel i arbete. I kommentarerna framträder tre orsaker till att så låg andel har arbete eller sysselsättning. Funktionshindret i sig kan omöjliggöra arbete. Vissa yrken och arbetsplatser är inte åtkomliga på grund av bristande anpassning eller att själva arbetet inte är anpassat. Många pekar också på att arbetsgivarnas attityder påverkar möjligheterna till arbete negativt.

Ekonomi. Enkäten visar tydligt att personer med funktionshinder har större ekonomiska svårigheter än vad befolkningen i övrigt har.

Sakkunniga:
Cecilia Eek, 08-786 94 14
Lars Grönvik, 08-786 94 94

 

Rapporten i Adobe Acrobatformat Socialförsäkringsboken sid 1-88 [pdf 2089 kB]

Rapporten i Adobe Acrobatformat Socialförsäkringsboken sid 89-166 [pdf 1218 kB]

Webbplatser:
www.rfv.se

 

 

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.