SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Kommunalt domstolstrots

I lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS återfinns en bestämmelse om vite. Syftet med bestämmelsen är att komma till rätta med ett sedan länge förekommande problem, nämligen det s.k. domstolstrotset. Bestämmelsen i 26 a § LSS trädde i kraft den 1 juli 2000.

Om länsstyrelsen finner att en kommun eller ett landsting inte fullgör vad som ålagts kommunen eller landstinget i en lagakraftvunnen dom om rätt till insatser enligt 9 §, får länsstyrelsen förelägga kommunen eller landstinget att avhjälpa bristen. Föreläggandet får förenas med vite.

Länsstyrelsen får inte meddela ett vitesföreläggande enligt första stycket om verkställighet av domen redan har sökts enligt utsökningsbalken. Ett meddelat vitesföreläggande förfaller om verkställighet söks enligt utsökningsbalken.

Lag (2000:526).

Källa:OFUS Rättsinfo

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.