SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Mänskliga rättigheter och funktionshinder

Källa: Den officiella webbplatsen för Handikappåret 2003 

Innehåll

 

Vad är mänskliga rättigheter? 

Mänskliga rättigheter och funktionshinder

Nytt perspektiv på människor med funktionshinder

Dokument om mänskliga rättigheter

Standardregler och konvention om funktionshinder

Hur övervakas de mänskliga rättigheterna?

Läs mer

Bra länkar

Material som är under produktion

Vad är mänskliga rättigheter? 

De mänskliga rättigheterna finns uttryckta i internationella överenskommelser och svensk författning om alla människors lika värde, och är grundläggande för demokratin i vårt samhälle. Mänskliga rättigheter handlar om förhållandet mellan stat och individ - varje rättighet för individen är också en skyldighet för staten. De mänskliga rättigheterna är universella, en kränkning mot en mänsklig rättighet är en kränkning oavsett var i världen den begås. Rättigheterna gäller alla människor oavsett ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller annan uppfattning, nationellt eller socialt ursprung, egendom, börd eller ställning i övrigt.

Mänskliga rättigheter och funktionshinder

De mänskliga rättigheterna gäller alla men i vilken utsträckning kan människor med funktionshinder utöva sina rättigheter? Det svenska temat under Europeiska Handikappåret 2003 är mänskliga rättigheter. Alla frågor som rör människor med funktionshinder måste behandlas som aspekter av mänskliga rättigheter - på alla nivåer i samhället. Redan idag pågår arbete på nationell och internationell nivå som betonar detta perspektiv.

Nytt perspektiv på människor med funktionshinder

Att behandla alla frågor om funktionshinder som aspekter av mänskliga rättigheter ställer nya krav på samhället. Varje individ måste bli respekterad och värdigt bemött samt ha möjlighet att själv bestämma över sitt liv. Samhället måste också vara tillgängligt för alla.

För att nå ett samhälle där rätten att vara medborgare på lika villkor tillerkänns alla fullt ut krävs ett perspektivskifte i synen på människor med funktionshinder - ett skifte från patient till medborgare. Det kan också krävas att medborgarrätten skyddas genom diskrimineringslagstiftning. Den offentliga sektorn - landsting, kommuner och staten - kan spela särskilt viktiga roller genom att vara aktiva och goda förebilder.

Dokument om mänskliga rättigheter

FN:s olika dokument om mänskliga rättigheter kan delas in i följande kategorier:

 • Generella och speciella dokument
 • Globala och regionala dokument
 • Juridiskt bindande dokument och dokument som bara anger riktlinjer.

Generella dokument är grunden i FN:s arbete, ett exempel är FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Dessa dokument kan vara globala eller regionala. Speciella dokument tar upp olika teman, till exempel rätten till självbestämmande, barns och kvinnors rättigheter och informationsfrihet. Juridiskt bindande dokument är de olika konventionerna som är bindande för de regeringar som ratificerar dem.

Standardregler och konvention om funktionshinder

Några av de nuvarande viktigaste FN-konventionerna om mänskliga rättigheter för funktionshindrade är:

 • Konventionen om de medborgerliga och politiska rättigheterna.
 • Konventionen om de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna.
 • Konventionen om barnets rättigheter.

En konvention om funktionshindrades mänskliga rättigheter är under utveckling. Som bas för innehållet används FN:s standardregler för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning delaktighet och jämlikhet. FN:s standardregler finns på Handikappombudsmannens hemsida

Hur övervakas de mänskliga rättigheterna?

Övervakningen av hur FN-konventionerna efterlevs i de länder som förbundit sig att följa dem sköts av kommissionen för mänskliga rättigheter. Kommissionen är underställd det ekonomiska och sociala rådet ECOSOC, som i sin tur rapporterar till generalförsamlingens tredje kommitté. Samordningen av FN:s arbete med de mänskliga rättigheterna sköts av ett särskilt kontor som leds av högkommissionären för de mänskliga rättigheterna.

De länder som ratificerat en konvention förbinder sig att rapportera regelbundet till FN om situationen i landet. Kommissionen för mänskliga rättigheter ordnar också regelbundna möten i Genve för medlemsstater, observatörer och frivilligorganisationer där efterlevnaden av konventionerna diskuteras. Den svenska handikapprörelsen kommer att ha en bärande roll i övervakningen av den blivande konventionen.

Handikappförbundens samarbetsorgan håller just på att ta fram ett förslag på övervakningssystem för hur de befintliga konventionerna om mänskliga rättigheter efterlevs i Sverige, ur funktionshinderperspektiv.

Läs mer

 • FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna (PDF)

 • Konventionen om de medborgerliga och politiska rättigheterna (PDF)

 • Konventionen om de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna (PDF)

 • Konventionen om barnets rättigheter (PDF)

 • FN:s standardregler för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning delaktighet och jämlikhet (PDF)

Bra länkar

Material som är under produktion

Handikappförbundens samarbetsorgan tar just nu fram följande material om funktionshinder och mänskliga rättigheter:

 • Kursmaterial för handikapprörelsen.
 • Broschyr med korta fakta.
 • Diskussionsmaterial för statliga myndigheter.
 • Diskussionsmaterial för kommuner.

 

 

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.