SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Klagomål till Europadomstolen

Källa: Regeringens tema-webbplats om de mänskliga rättigheterna


Den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (Europakonventionen) har utarbetats av Europarådet. Till denna konvention hör ett unikt övervakningssystem för att säkerställa ett effektivt skydd för medborgarna i Europarådets medlemsstater.

Det innebär att staternas skyldighet att leva upp till sina åtaganden enligt konventionen kan prövas av en oberoende domstol, den europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna (Europadomstolen). Domstolens avgöranden är rättsligt bindande för den berörda staten. Alla medlemsstater är numera anslutna till Europakonventionen. Alla har dock inte anslutit sig till alla de tilläggsprotokoll som senare har utarbetats och som upptar ytterligare rättigheter.

Svensk lag
Sedan 1995 är Europakonventionen svensk lag, se lagen (1994:1219) om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. En redogörelse för svensk rätts förhållande till konventionen och hur den har tillämpats på klagomål mot Sverige finns bl.a. i Fri- och rättighetskommitténs delbetänkande, Inkorporering av Europakonventionen (SOU 1993:40) samt i regeringens proposition i samma ämne (prop. 1993/94:117).

Vilka slag av klagomål kan domstolen pröva?
Europadomstolen kan ta emot klagomål från enskilda personer, enskilda organisationer eller grupper av enskilda som anser att deras fri- och rättigheter enligt konventionen eller något av tilläggsprotokollen blivit kränkta. En första förutsättning är att den berörda staten är ansluten till konventionen och till respektive tilläggsprotokoll. Sverige är anslutet till konventionen och till de flesta av tilläggsprotokollen.

Ett klagomål måste avse en kränkning som har drabbat klaganden personligen och det måste röra en rättighet som anges i konventionen eller i något av tilläggsprotokollen. Ett klagomål kan inte rikta sig mot en enskild person eller organisation utan måste rikta sig mot en stat och det måste handla om en fråga för vilken staten kan hållas ansvarig. Man behöver inte vara medborgare i den stat som klagomålet riktas mot.

Den klagande måste också ha uttömt alla inhemska rättsmedel. Det betyder att den som vill klaga till Europadomstolen först måste ha försökt få rättelse till stånd inom landet ifråga genom att utnyttja de möjligheter som finns att överklaga myndigheters och domstolars beslut. Detta innebär i de flesta fall att en klagande måste ha fört sin sak ända till den högsta instansen i landet (till exempel Högsta domstolen, Regeringsrätten eller till regeringen, beroende på frågans karaktär).

Ett klagomål måste ha inkommit till Europadomstolens kansli inom sex månader från det att det slutliga avgörandet i den berörda staten meddelades. Anonyma klagomål tas inte upp till prövning. Inte heller sådana klagomål som domstolen redan har prövat eller som granskas eller har granskats av något annat internationellt organ, till exempel någon av FN:s kommittéer som arbetar med mänskliga rättigheter. Domstolen kan även pröva så kallade mellanstatliga klagomål som anförs av en konventionsstat mot en annan konventionsstat.

Europadomstolens domar
Domstolens domar är rättsligt bindande för den berörda staten . I domen fastställer domstolen om staten brutit mot konventionen eller ej. Domstolen är dock inte någon överinstans till nationella domstolar och myndigheter. Den kan alltså inte ändra eller undanröja ett beslut fattat av en nationell myndighet eller domstol. Om domstolen har funnit att en kränkning av konventionen har ägt rum, kan den döma ut ett skadestånd till klaganden.

Europarådet

Europadomstolen

Anvisningar och formulär för personer som önskar klaga

Mänskliga rättigheter. Förfarandet enligt Europakonventionen. UD info, oktober 1999.

Domar i mål mot Sverige

Lag (1994:1219) om Europakonventionen

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.