SkadePortalen / WhiplashInfo

[Bloggen] [Här kan du ställa frågor och läsa svar på det mesta om whiplash/pisksnärt]

Google

 

 

Sök på hela Webben

Sök på Whiplash Info

 

Undertecknade konventioner

Mänskliga rättigheter

 
Här följer en lista över de konventioner om mänskliga rättigheter som Sverige har undertecknat.

För uppgift om datum för Sveriges undertecknande, ratifikation, ikraftträdande, eventuella reservationer samt proposition, klicka här.

Konventionerna i fulltext finns i dokumentarkivet hos UD.


Förenta Nationerna (FN)

9 december 1948
Konvention om förhindrande och bestraffning av brottet folkmord

28 juli 1951
Konvention angående flyktingars rättsliga ställning

7 mars 1965
Internationell konvention om avskaffande av alla former av rasdiskriminering

16 december 1966
Internationell konvention om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter

16 december 1966
Internationell konvention om medborgerliga och politiska rättigheter

16 december 1966
Fakultativt protokoll om enskild klagorätt till den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter

21 januari 1967
Protokoll angående flyktingars rättsliga ställning

18 december 1979
Konvention om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor

10 december 1984
Konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning

20 november 1989
Konvention om barnets rättigheter

15 december 1989
Andra fakultativa protokollet syftande till dödsstraffets avskaffande till den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter

17 juli 1998
Romstadga för den internationella brottmålsdomstolen

25 maj 2000
Fakultativt protokoll till konventionen om barnens rättigheter angående barns inblandning i väpnade konflikter

25 maj 2000
Fakultativt protokoll till konventionen om barnens rättigheter angående handel med barn, barnprostitution och barnpornografi


Internationella arbetsorganisationen (ILO)

28 juni 1930
Konvention (nr 29) om tvångs- eller obligatoriskt arbete

9 juli 1948
Konvention (nr 87) om föreningsfrihet och skydd för organisationsrätten

1 juli 1949
Konvention (nr 98) om tillämpningen av principerna för organisationsrätten och den kollektiva förhandlingsrätten

29 juni 1951
Konvention (nr 100) om lika lön (mellan kvinnor och män)

25 juni 1957
Konvention (nr 105) om avskaffande av tvångsarbete

25 juni 1958
Konvention (nr 111) om diskriminering vad avser anställning och yrkesutövning

26 juni 1973
Konvention (nr 138) om minimiålder för tillträde till arbete

23 juni 1981
Konvention (nr 156) om jämställdhet mellan manliga och kvinnliga arbetstagare med familjeansvar

17 juni 1999
Konvention (nr 182) om förbud mot och omedelbara åtgärder för avskaffande av de värsta formerna av barnarbete


Europarådet

4 november 1950
Europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna

20 mars 1952
Tilläggsprotokoll till konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna

18 oktober 1961
Europeisk social stadga

16 september 1963
Protokoll nr 4 till konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, avseende erkännande av vissa andra rättigheter och friheter än dem som redan finns i konventionen och i dess första tilläggsprotokoll

28 april 1983
Protokoll nr 6 till konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, avseende avskaffande av dödsstraffet

22 november 1984
Protokoll nr 7 till konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna

26 november 1987
Europeisk konvention till förhindrande av tortyr och omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning

5 maj 1988
Tilläggsprotokoll till den europeiska sociala stadgan

21 oktober 1991
Protokoll om ändring i den europeiska sociala stadgan (ej i kraft)

5 november 1992
Europeisk stadga om landsdels- eller minoritetsspråk

4 november 1993
Protokoll nr 1 till den europeiska konventionen till förhindrande av tortyr och omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning (ej i kraft)

4 november 1993
Protokoll nr 2 till den europeiska konventionen till förhindrande av tortyr och omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning (ej i kraft)

1 februari 1995
Ramkonvention om skydd för nationella minoriteter

9 november 1995
Tilläggsprotokoll till den europeiska sociala stadgan angående ett kollektivt klagomålsförfarande

3 maj 1996
Reviderad europeisk social stadga

25 januari 1996
Europeisk konvention om utövandet av barns rättigheter

4 april 1997
Konvention angående skydd av de mänskliga rättigheterna och människans värdighet med avseende på tillämpningen av biologi och medicin.

12 januari 1998
Tilläggsprotokoll till konvention angående skydd av de mänskliga rättigheterna och människans värdighet med avseende på tillämpningen av biologi och medicin om förbud mot kloning av människor.

3 maj 2002
Protokoll nr 13 till den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna avseende dödsstraffets avskaffande i alla sammanhang.

Hosted by    Binero AB       Skyddas av ESET Smart Security

Copyright © 2001-2011 Tomas Alsbro, Whiplash Info. All rights reserved.